сряда, 3 февруари 2016 г.

География на Дунавската равнина

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.    Дунавската равнина се простира от запад на изток между:
а)   Тимок и Черно море;
б)   Тимок и Русенски Лом;
в)   Искър и Черно море;
г)   Огоста и Черно море;
д)   Искър и Янтра.
2.    Коя главна морфоструктура изгражда основата на Дунавската равнина?
а)   Мизийска плоча;
б)   Балканиди;
в)   Краищиди;
г)   Рило-Родопска;
д)   Балканиди и Краищиди.
3.   От коя скала предимно е покрита повърхността на Дунавската равнина?
а)   мергел;
б)   гранит;
в)   льос;
г)   глина;
д)   пясъчник.
          4.  Коя е причината в Дунавската равнина да има черноземни почви?
а)   степна и лесостепна естествена растителност;
б)   скалната основа е от льос и льосовидни материали;
в)   климатът е умерено-континентален, със студена зима и горещо лято;
г)   има продължителен сух период;
д)   всичко посочено.
5.    През Дунавската равнина протичат множество транзитни реки, които извират предимно от:
а)   Рила;
б)   Задбалкански котловини;
в)   Главна Старопланинска верига;
г)   Предбалкан;
д)   Дунавска равнина.
6.    Две от протичащите през Дунавската равнина реки я разделят на три части: западна, средна и източна. Това са реките:
а)   Огоста и Искър;
б)   Искър и Осъм;
в)   Вит и Янтра;
г)   Вит и Русенски Лом;
д)   Искър и Русенски Лом.
7.    Дунавската равнина е най-широка и най-висока в:
а)   западна част;
б)   средна част;
в)   източна част;
г)   крайдунавска част;
д)   няма различия.
      8. „Търнов дял" е географско име на обект в Дунавската равнина. Това е:
а)   възвишение в Източна Дунавска равнина;
б)   льосово плато в Западна Дунавска равнина;
в)   най-високият връх в Дунавската равнина;
г)   природна забележителност в Средна Дунавска равнина;
д)   пещера в Мадарското плато.
9. Коя от посочените височини НЕ е в Дунавската равнина?
а)   Микренски височини;
б)   Разградски височини;
в)   Самуиловски височини;
г)   Поповски височини;
д)   Плевенски височини.
10.    Най-голямата по площ крайдунавска низина е:
а)   Побрежие (Бръшлянска);
б)   Видинска;
в)   Свищовско-Беленска;
г)   Чернополска;
д)   Бреговско-Новоселска.
11.    Максимумът на оттока на реките в Дунавската равнина през месеците март и април се дължи предимно на:
а)   максимума на валежите от дъжд;
б)   максимума на изворната вода, подхранваща реките;
в)   топенето на снеговете;
г)   валежите от дъжд и топенето на снега;
д)   реките в Дунавската равнина имат равномерен отток.
12.    Полезните изкопаеми в Дунавската равнина имат предимно:
а)   интрузивен произход;
б)   ефузивен (вулканогенен) произход;
в)   вулканогенно-седиментогенен произход;
г)   седиментогенен произход;
д)   метаморфен произход.
13.    Могилите между град Сухиндол и село Драгомирово (Свищовско) са изгра­дени от скалата:
а)   сиенит;
б)   андезит;
в)   риолит;
г)   базалт;
д)   варовик.
14.    Каньоновидните речни долини и суходолията са най-характерни за:
а)   алувиалните низини край река Дунав;
б)   Западна Дунавска равнина;
в)   Средна Дунавска равнина;
г)   Източна Дунавска равнина;
д)   всички посочени.
15.    Коя от посочените форми на земната повърхност на Дунавската равнина е льосова?
а)   асиметрична долина;
б)   пътна ровина (холвег);
в)   каньоновидна долина;
г)   суходолие;
д)   карстово поле.
16.    Реките, които извират от високите плата и възвишения в Източна Ду­навска равнина, текат в различни посоки и образуват речна мрежа, определяна като:
а)   скаровидна речна мрежа;
б)   гъста речна мрежа;
в)   рядка речна мрежа;
г)   суходолия;
д)   ветрилообразна речна мрежа.
17. Речните долини на Русенски Ром и Провадийска река по своя напречен профил са:
а)   веобразни долини;
б)   трогови долини;
в)   каньоновидни долини;
г)   асиметрични долини;
д)   нито една от посочените.
18. Коя от реките НЕ тече през Западна Дунавска равнина?
а)   Лом;
б)   Цибрица;
в)   Провадийска;
г)   Огоста;
д)   Искър.
19.    Максимумът на валежите в Дунавската равнина е през месеците:
а)   ноември и декември;
б)   декември и януари;
в)   януари и февруари;
г)   май и юни;
д)   юли и август.
20.    Кое от посочените твърдения за естествената растителност НЕ се от­нася за Дунавската равнина?
а)   преобладаващата част от естествената растителност е унищожена;
б)   доминират широколистни дървета и храсти, лесостепни и степни треви;
в)   характерни треви са коило, власатка, садина, пелин, божур;
г)   характерни дървесни видове са цер, благун, летен дъб;
д)   често срещани дървесни видове са източен бук, чинар, лавровишня.
21.    Коя от посочените реки извира от Източна Дунавска равнина?
а)   Луда Камчия;
б)   Скът;
в)   Батова;
г)   Цибрица;
д)   Барата.
22.    Кой от посочените резервати, намиращи се в Дунавската равнина, е раз­положен в Айдемирската крайдунавска низина?
а)   „Сребърна";
б)   „Ибиша";
в)   „Персински блата";
г)   „Букака";
д)   „Китка".
         23. Коя форма на релефа в Дунавската равнина НЕ е льосова по произход?
а)   холвег;
б)   златия;
в)   степно блюдце;
г)   льосов откос;
д)   понор.
24.   В кое съчетание на „част от Дунавската равнина - характерни форми
на релефа" има несъответствие?
а)   Западна Дунавска равнина - льосови плата и асиметрични речни долини;
б)   Средна Дунавска равнина - базалтови могили и асиметрични долини;
в)   Източна Дунавска равнина - плата, възвишения и суходолия;
г)   цялата Дунавска равнина - трогови речни долини и проломи;
д)   Дунавски бряг - алувиални низини и льосови откоси.
25.    Коя е причината в Дунавската равнина да има студена зима, горещо лято и голяма температурна амплитуда?
а)   по-силното средиземноморско влияние;
б)   по-силното континентално влияние;
в)   по-силното влияние на Атлантическия океан;
г)   по-силното влияние на надморската височина;
д)   всичко посочено.
26.    През студеното полугодие в Дунавската равнина най-чести и гъсти са мъглите:
а)   в долините на реките Скът и Цибрица;
б)   в районите на льосовите плата;
в)   в районите на възвишенията;
г)   край река Дунав;
д)   в големите градове.
27.    Типични форми на земната повърхност само в Източната Дунавска рав­нина са:
а)   крайдунавски низини;
б)   платовидни области;
в)   възвишения;
г)   суходолия;
д)   всичко посочено.
28.    Коя климатична характеристика не се отнася за Дунавската равнина?
а)   отрицателни средни месечни температури през зимата;
б)   снежни виелици и поледици в Източна Дунавска равнина;
в)   чести температурни инверсии и бораподобни ветрове;
г)   поройни дъждове и градушки;
д)   много високи летни температури и засушаване.
29.   Коя от посочените скали НЕ е характерна за Дунавската равнина?
а)   мрамори;
б)   варовици;
в)   глини;
г)   льос;
д)   мергел.
30.   Кой тип почви са най-разпространени в Дунавската равнина?
а)   алувиално-ливадни;
б)   сиви горски почви;
в)   хумусно-карбонатни почви;
г)   черноземни почви;
д)   блатни почви.
31.    За коя част на Дунавската равнина са характерни базалтовите могили и льосовите форми на релефа?
а)   Западна Дунавска равнина;
б)   Средна Дунавска равнина;
в)   Източна Дунавска равнина;
г)   Средна и Източна Дунавска равнина;
д)   за всички посочени части.
32.    Кои от посочените полезни изкопаеми са със значими промишлени запаси в Дунавската равнина?
а)   кафяви и антрацитни въглища;
б)   железни и хромови руди;
в)   каолин и гипс;
г)   мрамор и азбест;
д)   медни и оловно-цинкови руди.
33.    Характерни тревни степни растителни видове за Дунавската равнина и най-вече за нейната източна част са:
а)   коило, садина, божур, ливадина;
б)   лопен, еделвайс, тинтява;
в)   пясъчна лилия, риган, мащерка;
г)   обикновена полевица, ливадна власатка, картъл;
д)   всички посочени.
34.    Характерна група животни за Дунавската равнина са:
а)   чакал, дива коза, мечка, кеклик, дрозд;
б)   оризищна мишка, тракийски отровен паяк, костенурка;
в)   полска мишка, хомяк, степен пор, яребица, обикновен заек;
г)   дива коза, благороден елен, катерица, белка;
д)   прилеп подковонос, чакал, скална мишка.
35.    Коя от посочените реки, протичащи през Дунавската равнина, има каньоновидна долина?
а)   Осъм;
б)   Скът;
в)   Русенски Лом;
г)   Цибрица;
д)   всички посочени.
36.    Коя от посечените реки, протичащи в Дунавската равнина, постепенно губи водите си и долината се превръща в суходолие?
а)   Суха река;
б)   Крапинец;
в)   Хърсовска;
г)   Сенковец;
д)   всички посочени.
37.    В Дунавската равнина годишната температурна амплитуда между средните януарски и юлски температури обикновено е между:
а)   23 - 25°С;
б)   21 - 22°С;
в)   19 - 21°С;
г)   16 - 19°С;
д)   12 - 16°С.
38.    В крайдунавските низини, в дъната на речните долини и заливните реч­ни тераси, са акумулирани големи запаси от:
а)   карстови води;
б)   артезиански води;
в)   грунтови води;
г)   минерални води;
д)   в тях няма големи запаси на подземни води.
39.    Кои от посочените типове почви се среща в Дунавската равнина само в местата с по-голяма надморска височина?
а)   черноземни;
б)  сиви горски;
в)   алувиално-ливадни;
г)   хумусно-карбонатни;
д)   кафяви горски.
40.    В Дунавската равнина годишната сума на валежите е по-малка край река Дунав - в Ломско и Оряховско. Това се дължи на:
а)   влиянието на река Дунав;
б)   обезлесените пространства;
в)   валежната сянка на Стара планина;
г)   валежната сянка на Карпатите;
д)   по-голямата надморска височина.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Коя част на Дунавската равнина има най-голяма средна надморска висо­чина?
    ………………………………………………………..
2. В Добруджа характерната естествена растителна покривка е от типа:
    ………………………………………………………..
3.    Най-плодородните почви в Дунавската равнина (черноземите) се поде­лят на подтипове. Кой подтип на черноземните почви има най-високо естестве­но плодородие?
     ………………………………………………………..
4.   В Дунавската равнина има развити льосови форми на релефа. Една от
тях са льосовите плата. Как се нарича най-известното льосово плато в Западна
Дунавска равнина?
     ………………………………………………………..
5.   В коя част на Дунавската равнина се намират Самуиловските височини и Провадийското плато?
     ………………………………………………………….
6.   За коя река, протичаща през Дунавската равнина, се отнася описанието:
„Образува се от сливането на двереки, които извират и събират водите си от Разградските и Поповските височини и Лилякското плато. Реката образува кра­сива каньоновидна долина в землището на с. Иваново. В нея има едноименен природен парк. Влива се в река Дунав. Общата й дължина е 141 км"?
………………………………………………………………


Няма коментари:

Публикуване на коментар