сряда, 3 февруари 2016 г.

Отговори

на тест Северозападен социално-икономически район


1.    Северната граница на Северозападния социално-икономически район е река Дунав. Тя е част от държавната граница с Румъния и е част от Европейски транспортен коридор:
б)   № 7;

2.    Кой от посочените градове от Северозападния район НЕ е пристанище на Дунав?
в)   Тетевен;

3.    Българската електропреносна система има връзка с румънската над ре­ка Дунав при:
г)   град Козлодуй;

4.    По билото на коя от посочените планини НЕ преминава границата на Северозападния район и на България с Република Сърбия?
д)   Врачанска планина.

5.    Кой от географските обекти е част от Северозападния район?
а)   плато Златията;

6.  Кой вид релеф е доминиращ в Северозападния район?
б)   равнинно-хълмист;

7.  Съвременните свлачищни процеси край р. Дунав са най-характерни при:
в)   Оряхово, Орсоя и Никопол;

8.    Край коя група от посочените селища от Северозападния район има нахо­дища на природен газ?
г)   Бутан, Галово и Бежаново;

9.    В коя група находища на полезни изкопаеми от Северозападния район и трите са находища на гипс?
д)   Оряхово, Сланотрън, Кошава.

10.    Количеството на валежите в Северозападния район е твърде различно - от 550 до 1000 мм. Най-значими по количество са валежите в района на:
в)   хижа Амбарица и Петрохан;

11.    Характерни и доминиращи ветрове в Северозападния район са:
б)   западни и северозападни;

12.  В Северозападния район за производство на електроенергия най-подходящи са водите на реките:
в)   Бързия, Осъм, Лом;

13.  В Северозападния район големи запаси на артезиански води има в:
г)   Ломско и Плевенско;

14.     В Северозападния район, в низините край р. Дунав и заливните речни тераси, са  разпространени:
а)   алувиално-ливадни почви;

15.  Най-разпространени и най-плодородни в Северозападния район са почвите:
д)   черноземни почви.

16.  Растителните ресурси в Северозападния район на България са предимно:
б)   широколистни листопадни - дъб и бук;

17.  Кое е име на природен парк, разположен в Северозападния район?
в)   „Врачански Балкан";

18.  Причината за намаляване броя на населението на Северозападния район е:
д)  комплексно всички посочени.

       19. Посочете несъответствието между име на река и разположен край нейните брегове град.
             б) река Вит – Ловеч;
           
20.    Посочете средната гъстота на населението в Плевенска област като знаете, че нейната територия е 4 333.5 км2 , а живеещото население през 2011 г. е 269.7 хил. д.:
г)   62.2 д/км2;

21.    Коя характеристика на населението НЕ се отнася за Северозападния ра­йон?
а)   умерена смъртност на населението;

22.   Кой град в Северозападния район има население между 20 и 50 хил. души?
д)   Лом.

23.   Кое от посочените села е най-голямо?
б)   Буковлък;

24.    От стопанските отрасли висок относителен дял в произведената про­дукция в Северозападния район има:
в)   енергетика;

25.    В Северозападния район на най-много площи се отглежда селскостопанска­та култура:
г)   пшеница;

26.    От техническите култури в Северозападния район най-много се отглеж­да:
в)   слънчоглед;

27.    Кое от посочените селища е сред главните лозарски центрове в Североза­падния район?
в)   Плевен;

28.    По-значими количества ягоди и малини в Северозападния район се отг­леждат в землищата на:
г)   Берковица и Вършец;

29.    В Северозападния район най-голямо производство на електричество има в:
г)   Врачанска област;

30. В Северозападния район голям завод за телове и въжета има край град:
д)   Роман.

31.    В Северозападния район завод за производство на водни помпи има в:
г)   Видин;

32.    Акумулатори в Северозападния район се произвеждат в град:
б)   Монтана;

33.   Производство на цимент в Северозападния район има в селищата:
а)   Бели извор, Плевен и Златна Панега;

34.    В кое от посочените селища на Северозападния район НЕ се произвежда строителна вар?
б)   Кошава;

35.    Производство на битова керамика има в град:
в)   Троян;

36.    В градовете Берковица, Белоградчик и Троян има развито:
г)   дървообработване;

37.    Водещ промишлен отрасъл за Северозападния район е:
б)  хранително-вкусова промишленост;

38.    Един от водещите центрове на хранително-вкусовата промишленост в Северозападния район е град:
в)   Бойчиновци;

39.    Кои са двата пристанищни града в Северозападния район, в които функционират фериботни връзки с Румъния?
д)   Оряхово и Никопол.

40.    Кой от посочените градове от Северозападния район е крайна железопът­на гара?
а)   Лом;


Тестови задания със свободен отговор:
1. За коя природна забележителност се отнася следното описание:
„Скални образувания в Искърския пролом до с. Лютиброд. Представляват вертикално изправени скални пластове с дебелина до 7 м. Приличат на успоредно разпо­ложени скалисти стени."?
  Ритлите

2. За кой град от Северозападния район е характеристиката:
„Един от най-старите български градове, разположени нарека Дунав. Римля­ните изградили важна крепост - Бонония. В града се намира единствената добре запазена средновековна крепост на територията на страната. Сега градът е важен промишлен и транспортен център. Има голямо речно пристанище и ферибот за връзка с румънския бряг. Край него се изгражда втори мост над река Дунав."?
Видин

3. Коя река (144 км дълга) извира от Западна Стара планина (Язова плани­на), тече на север и пресича Предбалкана, протича през втория по големина в България язовир и преминава през град Монтана, пресича Дунавската равнина и  се влива в река Дунав, западно от град Оряхово?
   Огоста

4. В Северозападния район има две действащи фабрики за производство на бира. Те са разположени в градовете:
   Мездра и Лом

5.    В Северозападния район специализация в национа­лен мащаб в производството на ударно-пробивни машини има град:
 Ловеч

6.    Център на познавателен туризъм, свързан с посещения на музеи и паметници от Руско-Турската освободителна война е град:

Плевен

Няма коментари:

Публикуване на коментар