сряда, 3 февруари 2016 г.

Северозападен социално-икономически район

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.    Северната граница на Северозападния социално-икономически район е река Дунав. Тя е част от държавната граница с Румъния и е част от Европейски транспортен коридор:
а)   № 4;
б)   № 7;
в)   № 8;
г)   № 9;
д)   № 10.
2.    Кой от посочените градове от Северозападния район НЕ е пристанище на Дунав?
а)   Видин; 
б)   Сомовит;
в)   Тетевен;
г)   Оряхово;
д)   Козлодуй.
3.    Българската електропреносна система има връзка с румънската над ре­ка Дунав при:
а)   град Брегово;
б)   село Арчар;
в)   град Дунавци;
г)   град Козлодуй;
д)   град Видин.
4.    По билото на коя от посочените планини НЕ преминава границата на Северозападния район и на България с Република Сърбия?
а)   Берковска планина;
б)   Чипровска планина;
в)   Светиниколска планина;
г)   планината Бабин нос;
д)   Врачанска планина.
5.    Кой от географските обекти е част от Северозападния район?
а)   плато Златията;
б)   Севлиевска котловина;
в)   Ботевградска котловина;
г)   Драгоевска планина;
д)   крайдунавска низина Побрежие.
6.  Кой вид релеф е доминиращ в Северозападния район?
а)   низинен;
б)   равнинно-хълмист;
в)   нископланински;
г)   среднопланински;
д)   високопланински.
7.  Съвременните свлачищни процеси край р. Дунав са най-характерни при:
а)   Видин, Ново село и Никопол;
б)   Лом,  Козлодуй и Дунавци;
в)   Оряхово, Орсоя и Никопол;
г)   Долни Цибър, Лом и Видин;
д)   Сомовит, Арчар и Лом.
8.    Край коя група от посочените селища от Северозападния район има нахо­дища на природен газ?
а)   Горно и Долно Озирово;
б)   Клисурица и Манастирище;
в)   Зелениград и Драганица;
г)   Бутан, Галово и Бежаново;
д)   Долни Дъбник и Гиген.
9.    В коя група находища на полезни изкопаеми от Северозападния район и трите са находища на гипс?
а)   Девенци, Деветаки, Бохот;
б)   Кунино, Черепиш, Върбешница;
в)   Кошава, Зелениград, Драганица;
г)   Берковица, Кошава, Брусарци;
д)   Оряхово, Сланотрън, Кошава.
10.    Количеството на валежите в Северозападния район е твърде различно - от 550 до 1000 мм. Най-значими по количество са валежите в района на:
а)   Видин и Козлодуй;
б)   Чипровци и Белоградчик;
в)   хижа Амбарица и Петрохан;
г)   Троян и Беклемето;
д)   Монтана и Белене.
11.    Характерни и доминиращи ветрове в Северозападния район са:
а)   бораподобни;
б)   западни и северозападни;
в)   северни и североизточни;
г)   южни и югозападни;
д)   източни и югоизточни.
12.  В Северозападния район за производство на електроенергия най-подходящи са водите на реките:
а)   Скът, Скомля и Панега;
б)   Цибрица, Тополовец и Видбол;
в)   Бързия, Осъм, Лом;
г)   Тимок, Чернялка, Видбол;
д)   Цибрица, Панега и Ботуня.
13.  В Северозападния район големи запаси на артезиански води има в:
а)   Видинско и Берковско;
б)   Врачанско и Ловешко;
в)   Монтанско и Тетевенско;
г)   Ломско и Плевенско;
д)   Белоградчишко и Чипровско.
14.     В Северозападния район, в низините край р. Дунав и заливните речни тераси, са  разпространени:
а)   алувиално-ливадни почви;
б)   канелени горски почви;
в)   сиви горски почви;
г)   кафяви горски почви;
д)   хумусно-карбонатни почви.
15.  Най-разпространени и най-плодородни в Северозападния район са почвите:
а)   сиви и светлосиви горски почви;
б)   тъмносиви и сиви горски почви;
в)   алувиално-ливадни и блатни почви;
г)   кафяви и планинско-ливадни почви;
д)   черноземни почви.
16.  Растителните ресурси в Северозападния район на България са предимно:
а)   водолюбиви видове - върба и топола;
б)   широколистни листопадни - дъб и бук;
в)   смесени гори - смърч и бук;
г)   иглолистни вечнозелени - смърч и бор;
д)   широколистни листопадни - дъб и габър.
17.  Кое е име на природен парк, разположен в Северозападния район?
а)   „Чупрене";
б)   „Горна Кория";
в)   „Врачански Балкан";
г)   „Белоградчишки скали";
д)   „Централен Балкан".
18.  Причината за намаляване броя на населението на Северозападния район е:
а)   ниската раждаемост;
б)   високата смъртност;
в)   засилените преселвания към София и страната;
г)   засилените емигрантски движения;
дкомплексно всички посочени.
       19. Посочете несъответствието между име на река и разположен край нейните брегове град.
           а) река Дунав – Видин;
             б) река Вит – Ловеч;
             в) река Огоста – Монтана;
             г) река Осъм – Троян;
             д) река Лева – Враца.
20.    Посочете средната гъстота на населението в Плевенска област като знаете, че нейната територия е 4 333.5 км2 , а живеещото население през 2011 г. е 269.7 хил. д.:
а)   33.5 д/км2;
б)   43.5 д/км2;
в)   50.3 д/км2;
г)   62.2 д/км2;
д)   80.5 д/км2.
21.    Коя характеристика на населението НЕ се отнася за Северозападния ра­йон?
а)   умерена смъртност на населението;
б)   обезлюдяване на крайграничните и планински общини;
в)   голяма гъстота в районите с надморска височина до 500 м.;
г)   най-ниска раждаемост във Видинска област;
д)   отрицателен естествен прираст.
22.   Кой град в Северозападния район има население между 20 и 50 хил. души?
а)   Луковит;
б)   Оряхово;
в)   Мездра;
г)   Враца;
д)   Лом.
23.   Кое от посочените села е най-голямо?
а)   Бутан;
б)   Буковлък;
в)   Селановци;
г)   Гложене;
д)   Арчар.
24.    От стопанските отрасли висок относителен дял в произведената про­дукция в Северозападния район има:
а)   добивна промишленост;
б)   металургия;
в)   енергетика;
г)   химическа промишленост;
д)   рибовъдство и риболов.
25.    В Северозападния район на най-много площи се отглежда селскостопанска­та култура:
а)   захарно цвекло;
б)   соя;
в)   фасул;
г)   пшеница;
д)   тютюн.
26.    От техническите култури в Северозападния район най-много се отглеж­да:
а)   лен;
б)   коноп;
в)   слънчоглед;
г)   памук;
д)   лавандула.
27.    Кое от посочените селища е сред главните лозарски центрове в Североза­падния район?
а)   Чипровци;
б)   Берковица;
в)   Плевен;
г)   Враца;
д)   Тетевен.
28.    По-значими количества ягоди и малини в Северозападния район се отг­леждат в землищата на:
а)   Белоградчик и Кула;
б)   Лом и Никопол;
в)   Враца и Мездра;
г)   Берковица и Вършец;
д)   Белене и Козлодуй.
29.    В Северозападния район най-голямо производство на електричество има в:
а)   област Монтана;
б)   Плевенска област;
в)   Ловешка област;
г)   Врачанска област;
д)   Видинска област.
30. В Северозападния район голям завод за телове и въжета има край град:
а)   Враца;
б)   Червен бряг;
в)   Видин;
г)   Берковица;
д)   Роман.
31.    В Северозападния район завод за производство на водни помпи има в:
а)   Троян;
б)   Монтана;
в)   Ловеч;
г)   Видин;
д)   Бяла Слатина.
32.    Акумулатори в Северозападния район се произвеждат в град:
а)   Берковица;
б)   Монтана;
в)   Мездра;
г)   Ловеч;
д)   Троян;
33.   Производство на цимент в Северозападния район има в селищата:
а)   Бели извор, Плевен и Златна Панега;
б)   Черепиш, Троян, Берковица;
в)   Мездра, Левски, Ловеч;
г)   Кунино, Угърчин, Ябланица;
д)   Арчар, Никопол, Кнежа.
34.    В кое от посочените селища на Северозападния район НЕ се произвежда строителна вар?
а)   Орешец;
б)   Кошава;
в)   Черепиш;
г)   Кунино;
д)   Мездра.
35.    Производство на битова керамика има в град:
а)   Лом;
б)   Брусарци;
в)   Троян;
г)   Летница;
д)   Чипровци.
36.    В градовете Берковица, Белоградчик и Троян има развито:
а)   металолеене;
б)   производство на водни помпи;
в)   производство на костен порцелан;
г)   дървообработване;
д)   производство на бира.
37.    Водещ промишлен отрасъл за Северозападния район е:
а)   металургия;
б)  хранително-вкусова промишленост;
в)   дървообработване и мебелна промишленост;
г)   трикотажна промишленост;
д)   килимарство.
38.    Един от водещите центрове на хранително-вкусовата промишленост в Северозападния район е град:
а)   Брусарци;
б)   Берковица;
в)   Бойчиновци;
г)   Оряхово;
д)   Троян.
39.    Кои са двата пристанищни града в Северозападния район, в които функционират фериботни връзки с Румъния?
а)   Видин и Сомовит;
б)  Козлодуй и Белене;
в)   Лом и Козлодуй;
г)   Лом и Оряхово;
д)   Оряхово и Никопол.
40.    Кой от посочените градове от Северозападния район е крайна железопът­на гара?
а)   Лом;
б)  Враца;
в)   Червен бряг;
г)   Брусарци;
д)   Левски.


Тестови задания със свободен отговор:
1. За коя природна забележителност се отнася следното описание:
„Скални образувания в Искърския пролом до с. Лютиброд. Представляват вертикално изправени скални пластове с дебелина до 7 м. Приличат на успоредно разпо­ложени скалисти стени."?
    ……………………………………………………………..
2. За кой град от Северозападния район е характеристиката:
„Един от най-старите български градове, разположени нарека Дунав. Римля­ните изградили важна крепост - Бонония. В града се намира единствената добре запазена средновековна крепост на територията на страната. Сега градът е важен промишлен и транспортен център. Има голямо речно пристанище и ферибот за връзка с румънския бряг. Край него се изгражда втори мост над река Дунав."?
………………………………………………………………….
3. Коя река (144 км дълга) извира от Западна Стара планина (Язова плани­на), тече на север и пресича Предбалкана, протича през втория по големина в България язовир и преминава през град Монтана, пресича Дунавската равнина и  се влива в река Дунав, западно от град Оряхово?
    ………………………………………………………………………
4. В Северозападния район има две действащи фабрики за производство на бира. Те са разположени в градовете:
     ………………………………………………………………………...
5.    В Северозападния район специализация в национа­лен мащаб в производството на ударно-пробивни машини има град:
     …………………………………………………………………………
6.    Център на познавателен туризъм, свързан с посещения на музеи и паметници от Руско-Турската освободителна война е град:

     …………………………………………………………………………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар