сряда, 3 февруари 2016 г.

Отговори

на тест  Югоизточен социално-икономически район

1.  За кой град от Югоизточния район се отнася характеристиката:
„Разположен е на двата бряга нарека Тунджа, в едноименно поле. Наследник е на старото тракийско селище Кабиле. Отличава се с добре развита хранително-вку­сова промишленост и производство на синтетични влакна, текстил, машини и др. Градът е важен транспортен възел".?
б)   Ямбол;

2.    Кой от проходите НЕ свързва Югоизточния район със Северна Бълга­рия?
в)   Сремски;

3.    През Лудокамчийския пролом преминава железопътната линия:
г)   Карнобат - Синдел;

         4.  В територията (19799 км2) на Югоизточният район не се включва тази на:
в)   Хасковска област;

5.  Преобладаващата част от територията на Югоизточния район е с над­морска височина до:
а)   от 0 до 300 м.;

6.    Югоизточният район се отличава с множество находища на полезни из­копаеми. В кое от посочените има медна руда?
д)   Върли бряг.

7.    Посочете несъответствие в съчетанието „вид полезно изкопаемо-находище".
г)   кварцити - Елхово;

           8. В Югоизточния район с континентално-средиземноморски климат е:
а)   долината на Тунджа след Елхово, Дервентски възвишения и Странджа;

          9.  Коя река от Югоизточния район е от Егейската отточна област?
г)   Тунджа;

10.    Каква е последователността в разположението на езерата край град Бур­гас в посока север-юг?
в)   Поморийско, Атанасовско, Бургаско, Мандренско;

11.    В Бургаската низина, Старозагорското поле, Ямболското-Елховското поле, Сливенската, Карнобатската и Айтоската котловина са разпространени:
г)   смолници;

12.    В Югоизточния район са разпространени широколистните листопадни гори (предимно дъбови и букови). Те имат най-значими масиви в районите на:
б)   Източна Стара планина и Странджа;

13.    Кой от посочените животински видове е най-типичен за Югоизточния район?
б)   чакал;

14.    Населението в Югоизточния район през 2014 г. наброява:
г)   1058 хил. д.;

15.    От посочените общини най-малка е гъстотата на населението в:
г)   Малко Търново;

16.    Естественият прираст на населението в България е отрицателен (-5.7‰ 2014 г.). В Югоизточния район в сравне­ние с другите региони на страната той е:
г)   малко под средния за страната;

17. Коя от характеристиките за миграционните движения на населението на Югоизточния район НЕ е вярна?
д)   през 2014 г. се увеличава броят на заселващите се в Странджа.

18. На контурната карта са нанесени с но­мера пет селища. В коя двойка „номер - име на селище" има несъответствие?
      а)  № 1 - Карнобат;
  
19.    Кой от посочените е най-новият град в Югоизточния район?
б)   Черноморец;

20.    Най-голям дял от обработваемите земи в Югоизточния район имат:
г)   зърнените култури;

21. Главната техническа култура, отглеждана в Югоизточния район, е:
б)   слънчоглед;

22. Ръжта в Югоизточния район се отглежда предимно в районите на:
а)   Странджа и Източна Стара планина;

23.    Кое от посочените е фактор за развитие на зеленчукопроизводството в Югоизточния район?
д)   всичко посочено.

24. Югоизточният район има национална специализация в овощарството в производството в страната на:
д)   праскови.

25.    В коя от посочените групи селища от Югоизточния район лозарството е най-добре развито?
в)   Сунгурларе, Карнобат, Поморие, Чирпан;

26.    В Югоизточния район овцевъдството е най-развито в:
б)   Стара планина и Странджа;

27.    Кой от видовете риба е предмет на риболов в Черно море?
б)   паламуд;

28.    Доминиращо място в структурата на промишлеността в Югоизточния район има отрасълът:
г)   химическа, нефтохимическа и каучукова промишленост;

29. В коя двойка „селище от Югоизточния район - производство" има несъответствие?
д)   Стара Загора - товарни вагони и електрически крушки.

30.    Кое от посочените може да се произвежда или се произвежда от „Лукойл-Нефтохим" - Бургас?
д)   всичко посочено.

31.    Центрове на производството на пластмасови изделия в Югоизточния ра­йон са градовете:
а)   Бургас и Средец;

        32.  Кое изделие на стъкларската промишленост се произвежда в Сливен?
а)   стъклени колби за електрически крушки и абажури;

33.   Центрове на производството на селскостопански машини в Югоизточния район са градовете:
д)   Нова Загора и Ямбол.

34.   Производство на рибни консерви и морска сол в Югоизточния район има в:
б)   Бургас;

35.   Център на производството на захар в Югоизточния район е:
г)   град Камено;

       36.   Железопътният транспорт в Югоизточния район е съсредоточен в:
б)   в средната част на региона;

37.    Кои от посочените селища от Югоизточния ра­йон са центрове за развитие на познавателния туризъм?
в)   Котел, Несебър, Жеравна;

38.    Кои изделия НЕ са специализиращи за Югоизточния район?
д)   цветни метали и сплави.

       39.   Югоизточният район НЕ участва в търговския износ на страна с:
б)   цимент;

40.   За кой град от Югоизточния район се отнася характеристиката:
„Разположен на брега на Черно море, край малък залив и в съседство с острови­те „Свети Иван", „Свети Петър" и „Свети Кирик". Наследник е на старо тракийско селище и елинска колония. Градът е известен център на морския рекреационен тури­зъм и отдих и културните празници „Аполония". В него се развиват риболов, лозарст­во, туризъм и др."?
г)   Созопол;


Тестови задания със свободен отговор:
1. Кой град в Югоизточния район има специализация в производството и ремонта на кораби и железопътни вагони?
                Бургас

2. За кой град от Югоизточния район се отнася характеристиката:
„Малък град, разположен в Източна Стара планина. Родно място е на Г.С. Раковски, Софроний Врачански и други възрожденски дейци. В града има много исто­рически паметници от възрожденската епоха. Център е на дървообработване, кили­марство и текстилно производство. Има средно музикално училище."?
                  Котел

3. За кой град от Югоизточния район се отнася характеристиката:
„Черноморски град, възникнал по време на елинската колонизация на Черно­морското крайбрежие. Развива се като важна военна крепост. Сега е град-музей с множество паметници и църкви. В съседство с него е големият туристически комп­лекс „Слънчев бряг". Център е на едноименна община."?
   Несебър

4. Кои две общини от Старозагорска област в Югоизточния район са с територии много богати на лигнитни въглища?
 Раднево и Гълъбово

5. Кое крайморско езеро от лиманен тип е превърнато в язовир чрез изг­раждане на стена при вливането в Черно море?
 Мандренско

6. В Югоизточния район добив и обработка на мрамори има край град:
          Малко Търново

Няма коментари:

Публикуване на коментар