сряда, 3 февруари 2016 г.

Югоизточен социално-икономически район

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
 1.  За кой град от Югоизточния район се отнася характеристиката:
„Разположен е на двата бряга нарека Тунджа, в едноименно поле. Наследник е на старото тракийско селище Кабиле. Отличава се с добре развита хранително-вку­сова промишленост и производство на синтетични влакна, текстил, машини и др. Градът е важен транспортен възел".?
а)   Сливен;
б)   Ямбол;
в)   Елхово;
г)   Болярово;
д)   Стралджа.
2.    Кой от проходите НЕ свързва Югоизточния район със Северна Бълга­рия?
а)   Котленски;
б)   Вратник;
в)   Сремски;
г)   Върбишки;
д)   Ришки.
3.    През Лудокамчийския пролом преминава железопътната линия:
а)   Бургас - Поморие;
б)   Ямбол - Елхово;
в)   Нова Загора - Симеоновград;
г)   Карнобат - Синдел;
д)   Котел - Старо Оряхово.
         4.  В територията (19799 км2) на Югоизточният район не се включва тази на:
а)   Бургаска област;
б)   Старозагорска област;
в)   Хасковска област;
г)   Сливенска област;
д)   Ямболска област.
5.  Преобладаващата част от територията на Югоизточния район е с над­морска височина до:
а)   от 0 до 300 м.;
б)   от 301 до 500 м;
в)   от 501 до 700 м.;
г)   от 701 до 1000 м.;
д)   над 1000 м.
6.    Югоизточният район се отличава с множество находища на полезни из­копаеми. В кое от посочените има медна руда?
а)   град Твърдица;
б)   Боров дол;
в)   град Елхово;
г)   с. Рудник, Бургаско;
д)   Върли бряг.
7.    Посочете несъответствие в съчетанието „вид полезно изкопаемо-находище".
а)   медна руда - Росен баир;
б)   желязна руда - Крумово;
в)   черни въглища - Твърдишка планина;
г)   кварцити - Елхово;
д)   лигнитни въглища - Гълъбово.
           8. В Югоизточния район с континентално-средиземноморски климат е:
а)   долината на Тунджа след Елхово, Дервентски възвишения и Странджа;
б)   Ямболско-Елховско поле и Бургаска низина;
в)   Източното Средногорие (Бакаджици и Карнобатски Хисар);
г)   Източна Стара планина и южният склон на Твърдишка планина;
д)   Старозагорско поле и Казанлъшка котловина.
          9.  Коя река от Югоизточния район е от Егейската отточна област?
а)   Ропотамо;
б)   Велека;
в)   Средецка;
г)   Тунджа;
д)   Хаджийска.
10.    Каква е последователността в разположението на езерата край град Бур­гас в посока север-юг?
а)   Поморийско, Мандренско, Атанасовско, Бургаско;
б)   Мандренско, Бургаско, Атанасовско, Поморийско;
в)   Поморийско, Атанасовско, Бургаско, Мандренско;
г)   Бургаско, Атанасовско, Поморийско, Мандренско;
д)   Атанасовско, Поморийско, Мандренско, Бургаско.
11.    В Бургаската низина, Старозагорското поле, Ямболското-Елховското поле, Сливенската, Карнобатската и Айтоската котловина са разпространени:
а)   жълтоземни почви;
б)   черноземни почви;
в)   сиви горски почви;
г)   смолници;
д)   кафяви горски почви.
12.    В Югоизточния район са разпространени широколистните листопадни гори (предимно дъбови и букови). Те имат най-значими масиви в районите на:
а)   Дервентските възвишения и Елховското поле;
б)   Източна Стара планина и Странджа;
в)   възвишенията Бакаджици и Карнобатски Хисар;
г)   морското крайбрежие;
д)   Ямболско поле и Айтоска котловина.
13.    Кой от посочените животински видове е най-типичен за Югоизточния район?
а)   хомяк;
б)   чакал;
в)   дива коза;
г)   мечка;
д)   чига.
14.    Населението в Югоизточния район през 2014 г. наброява:
а)      475 хил. д.;
б)      670 хил. д.;
в)      801 хил. д.;
г)   1058 хил. д.;
д)   1821 хил. д..
15.    От посочените общини най-малка е гъстотата на населението в:
а)   Нова Загора;
б)   Сливен;
в)   Карнобат;
г)   Малко Търново;
д)   Поморие.
16.    Естественият прираст на населението в България е отрицателен (-5.7‰ 2014 г.). В Югоизточния район в сравне­ние с другите региони на страната той е:
а)   много над средния;
б)   малко над средния за страната;
в)   около средния за страната;
г)   малко под средния за страната;
д)   най-малко отрицателен.
17. Коя от характеристиките за миграционните движения на населението на Югоизточния район НЕ е вярна?
а)   през 2014 г. заселените в региона са по-малко от изселените;
б)   след войните в началото на 20 век в региона се заселват множество българи от Македония и Тракия;
в)   през 20 в. много хора се преселват предимно в областните градове;
г)   през 2014 г. доминират преселванията от по-малките към по-големите градове;
д)   през 2014 г. се увеличава броят на заселващите се в Странджа.
18. На контурната карта са нанесени с но­мера пет селища. В коя двойка „номер - име на селище" има несъответствие?
      а)  № 1 - Карнобат;
      б)   № 2 - Ямбол;
                 в)   № 3 - Бургас;
                 г)    № 4 - Елхово;
                 д)   № 5 - Котел.
19.    Кой от посочените е най-новият град в Югоизточния район?
а)   Ахтопол;
б)   Черноморец;
в)   Айтос;
г)   Несебър;
д)   Чирпан.
20.    Най-голям дял от обработваемите земи в Югоизточния район имат:
а)   фуражните култури;
б)   зеленчуците и картофите;
в)   лозята и овощните дървета;
г)   зърнените култури;
д)   техническите култури.
21. Главната техническа култура, отглеждана в Югоизточния район, е:
а)   захарно цвекло;
б)   слънчоглед;
в)   тютюн;
г)   памук;
д)   коноп.
22. Ръжта в Югоизточния район се отглежда предимно в районите на:
а)   Странджа и Източна Стара планина;
б)   Задбалканските котловини;
в)   Източното Средногорие;
г)   Ямболско-Елховското поле;
д)   Старозагорското поле.
23.    Кое от посочените е фактор за развитие на зеленчукопроизводството в Югоизточния район?
а)   производственият опит на населението;
б)   консумативните потребности на големите градове;
в)   осигуряването на храни за туристите;
г)   производството на зеленчукови консерви и готови храни;
д)   всичко посочено.
24. Югоизточният район има национална специализация в овощарството в производството в страната на:
а)   череши;
б)   кайсии;
в)   сливи;
г)   круши;
д)   праскови.
25.    В коя от посочените групи селища от Югоизточния район лозарството е най-добре развито?
а)   Котел, Сливен, Твърдица, Раднево;
б)   Сливен, Малко Търново, Болярово, Казанлък;
в)   Сунгурларе, Карнобат, Поморие, Чирпан;
г)   Ямбол, Царево, Малко Търново, Гълъбово;
д)   Нова Загора, Болярово, Котел, Стара Загора.
26.    В Югоизточния район овцевъдството е най-развито в:
а)   Дервентските възвишения и долината на р. Тунджа;
б)   Стара планина и Странджа;
в)   Старозагорско и Ямболско-Елховското поле;
г)   Източното Средногорие и Сърнена гора;
д)   Бургаската низина и Черноморското крайбрежие.
27.    Кой от видовете риба е предмет на риболов в Черно море?
а)   сом;
б)   паламуд;
в)   мряна;
г)   шаран;
д)   толстолоб.
28.    Доминиращо място в структурата на промишлеността в Югоизточния район има отрасълът:
а)   електронна и електротехническа промишленост;
б)   машиностроене и металообработване;
в)   черна и цветна металургия;
г)   химическа, нефтохимическа и каучукова промишленост;
д)   текстилна и трикотажна промишленост.
29. В коя двойка „селище от Югоизточния район - производство" има несъответствие?
а)   Бургас - корабостроене и кораборемонт;
б)   Царево - производство на яхти и лодки;
в)   Сливен - вълнени платове, нетъкан текстил и електродвигатели;
г)   Ямбол - селскостопански машини, храни и напитки;
д)   Стара Загора - товарни вагони и електрически крушки.
30.    Кое от посочените може да се произвежда или се произвежда от „Лукойл-Нефтохим" - Бургас?
а)   горива за двигателите с вътрешно горене;
б)   смазочни масла;
в)   пластмаси и синтетични влакна;
г)   синтетичен каучук и синтетична кожа;
д)   всичко посочено.
31.    Центрове на производството на пластмасови изделия в Югоизточния ра­йон са градовете:
а)   Бургас и Средец;
б)   Сливен и Карнобат;
в)   Ямбол и Елхово;
г)   Раднево и Казанлък;
д)   Чирпан и Айтос.
        32.  Кое изделие на стъкларската промишленост се произвежда в Сливен?
а)   стъклени колби за електрически крушки и абажури;
б)   плоско стъкло;
в)   стъклени бутилки и буркани;
г)   автомобилни стъкла;
д)   кристална стъклария.
33.   Центрове на производството на селскостопански машини в Югоизточния район са градовете:
а)   Котел и Айтос;
б)   Сливен и Несебър;
в)   Бургас и Поморие;
г)   Стара Загора и Раднево;
д)   Нова Загора и Ямбол.
34.   Производство на рибни консерви и морска сол в Югоизточния район има в:
а)   Приморско;
б)   Бургас;
в)   Ахтопол;
г)   Несебър;
д)   Царево.
35.   Център на производството на захар в Югоизточния район е:
а)   град Елхово;
б)   град Ямбол;
в)   град Карнобат;
г)   град Камено;
д)   град Айтос.
       36.   Железопътният транспорт в Югоизточния район е съсредоточен в:
а)   северната част на региона;
б)   в средната част на региона;
в)   в южната част на региона;
г)   покрай черноморския бряг;
д)   във всички части на района.
37.    Кои от посочените селища от Югоизточния ра­йон са центрове за развитие на познавателния туризъм?
а)   Обзор, Елените, Казанлък;
б)   Поморие, Сливен, Айтос;
в)   Котел, Несебър, Жеравна;
г)   Елхово, Ямбол, Павел баня;
д)   Созопол, Стара Загора, Царево.
38.    Кои изделия НЕ са специализиращи за Югоизточния район?
а)   рибни консерви;
б)  товарни вагони;
в)   въгледобив;
г)   пластмаси и пластмасови изделия;
д)   цветни метали и сплави.
       39.   Югоизточният район НЕ участва в търговския износ на страна с:
а)   розово масло;
б)   цимент;
в)   вълнени платове и изделия;
г)   вино;
д)   плодови консерви.
40.   За кой град от Югоизточния район се отнася характеристиката:
„Разположен на брега на Черно море, край малък залив и в съседство с острови­те „Свети Иван", „Свети Петър" и „Свети Кирик". Наследник е на старо тракийско селище и елинска колония. Градът е известен център на морския рекреационен тури­зъм и отдих и културните празници „Аполония". В него се развиват риболов, лозарст­во, туризъм и др."?
а)   Несебър;
б)   Поморие;
в)   Бургас;
г)   Созопол;
д)   Царево.

Тестови задания със свободен отговор:
1. Кой град в Югоизточния район има специализация в производството и ремонта на кораби и железопътни вагони?
                  …………………………………………………………….
2. За кой град от Югоизточния район се отнася характеристиката:
„Малък град, разположен в Източна Стара планина. Родно място е на Г.С. Раковски, Софроний Врачански и други възрожденски дейци. В града има много исто­рически паметници от възрожденската епоха. Център е на дървообработване, кили­марство и текстилно производство. Има средно музикално училище."?
                   ……………………………………………………………
3. За кой град от Югоизточния район се отнася характеристиката:
„Черноморски град, възникнал по време на елинската колонизация на Черно­морското крайбрежие. Развива се като важна военна крепост. Сега е град-музей с множество паметници и църкви. В съседство с него е големият туристически комп­лекс „Слънчев бряг". Център е на едноименна община."?
   …….…………………………………………………………..
4. Кои две общини от Старозагорска област в Югоизточния район са с територии много богати на лигнитни въглища?
    ………………………………………………………………
5. Кое крайморско езеро от лиманен тип е превърнато в язовир чрез изг­раждане на стена при вливането в Черно море?
     ………………………………………………………………
6. В Югоизточния район добив и обработка на мрамори има край град:
            …………………………………………………

Няма коментари:

Публикуване на коментар