понеделник, 1 февруари 2016 г.

Отговори

на тест Югозападен социално-икономически район


1.    Югозападният район има водещо място в стопанството на България при производството на:
г)   рафинирана мед, медни сплави и профили;

2.    В кой от градовете в Югозападния район има голямо предприятие на цветната металургия?
б)   Пирдоп;

3.    В кой от граничните пунктове по западната граница на Югозападния район има железопътна връзка със съседната държава?
д)   Калотина.

4.    Кой от посочените градове НЕ се намира в Югозападния район?
б)   Панагюрище;

5.    За кой от посочените градове от Югозападния район се отнася характеристиката:„Разположен е в подножието на Пирин, върху наносния конус нарека Глазне. Той е важен туристически център за летен и зимен планински туризъм. Разполага с множество хотели и съвременни ски-писти, музеи. В околностите му се отглеж­дат тютюн, картофи, плодове и др."?
г)   Банско;

6.    Добивът и обработката на мрамор в Югозападния район е характерна стопанска дейности за района на:
в)   село Илинденци;

7.    Къде в Югозападния район лозарството има дългогодишни традиции и е добре развит подотрасъл на растениевъдството?
а)   Мелнишко;

8.    В коя административна област на Югозападния район са разположени селищата: Сапарева баня, Рила, Бобовдол?
г)   Кюстендилска област;

9.  Югозападният район е на първо място в страната по производство на:
б)   черни метали;

10.  За кой град от Югозападния район се отнася характеристиката:
„Градът е разположен в малка планинска котловина. Той е стар възрожденс­ки център, свързан с борбите за Освобождение на българския народ. Сега е малък туристически център с добре съхранена възрожденска архитектура, без връзка с железопътната мрежа на страната."?
а)   Копривщица;

11.  Най-значимият (главният) стопански център на Югозападния район е:
в)   София;

12.    През кой ГКПП в Югозападния район на България преминават жп линия и първокласен автомобилен път, свързващи страната с бреговете на Егейско и Средиземно море?
б)   Кулата;

13.    Коя двойка административни области от Югозападния район нямат об­ща граница?
д)   Благоевградска област - Пернишка област.

14.    Кой от посочените стопански отрасли НЕ е добре развит в Югозападния район?
г)   зърнопроизводство;

15.    В Югозападния район, в Осоговска планина, има находища на:
д)   оловно-цинкова руда.

16.    Кое от посочените езера се намира в Пирин планина, на територията на Югозападния район?
г)   Поповото;

17.  Коя планина от Югозападния район е разположена между Рила и Витоша?
в)   Верила;

18.    Кой от широко разпространените типове почви НЕ се среща в Югоза­падния район?
в)   сиви горски почви;

19.    Кои три европейски транспортни коридора пресичат територията на Югозападния район?
а)   №4, №8 и №10;

20.    Коя от автомагистралите НЕ преси­ча територията на Югозападния район?
г)   Марица;

        21.  Кой от посочените градове е на територията на област София-столица?
в)   Нови Искър;

22.    Коя от посочените характеристики за населението НЕ се отнася за Югозападния район?
г)   има равномерно териториално разпределение на населението;

23.    Кой от посочените балнеолечебни курорти е в Софийска област?
в)   гр. Долна баня;

24.    Кой от стопанските отрасли има во­дещо място в Югозападния район?
г)    промишленост;

25.    Допишете изречението:
„В територията на административните области Благоевградска, Кюстен­дилска и Софийска има части от планината:
г)    Рила;

         26.Кой град от Югозападен район е център на тютюневата промишленост?
б)   Благоевград;

27.    Пивопроизводството в Югозападния район е съсредоточено в центровете:
в)   София и Благоевград;

28.    За кой от градовете се отнася характеристиката:
„Градът е едни от най-големите в Югозападния район. Разположен е в еднои­менна котловина, на двата бряга нарека Струма. Той е промишлен център с разви­ти металургично, машиностроително, въгледобивно производство и добив на елект­ричество."?
д)   Перник.

29.    Кой от градовете няма жп връзка с други селища от района и страната?
в)   Самоков;

         30. Кои планини са разположени в непосредствена близост до град София?
б)   Витоша, Люлин, Лозенска;

31.    Кой от стопанските отрасли от третичния сектор на Югозападния ра­йон има ролята на свързващ елемент на другите отрасли и подпомага тяхното производство и реализацията на готовата продукция?
г)   транспорт;

32.    В коя част на Югозападния район има действаща теснолинейна жп линия?
г)   Благоевградска област;

33.    Кое от посочените имена е на най-големия и известен курорт в Рила пла­нина?
г)   Боровец;

34.    Скалният феномен „Мелнишки пирамиди" териториално се намира в подножието на планината:
д)   Пирин.

35.    Коя от общините НЕ е в поречието на р. Места?
в)   Кочериново;

36. За кой от градовете от Югозападния район НЕ се отнася посочената му характеристика?
        вСамоков – курортен балнеолечебен център;
  
37. Главната причина в Краището да има много ниска раж­даемост е:
б)   застаряване на населението;

38.    В коя от групите селища от Югозападния район НЕ е развита тютюне­вата промишленост?
в)   Драгоман и Сливница;

39.    В кое от посочените двуединства „селище - производство на цветната металургия" в Югозападния район има несъответствие?
в)   Перник - добив на мед и медни сплави;

40. В коя двойка „център на промишлено производство - селище" има несъответствие?
в)   цимент - Радомир;Тестови задания със свободен отговор:
1. Кои са двата ГКПП, намиращи се на територията на Югозападния ра­йон, които осигуряват транспортни превози и връзки с Гърция?
   Кулата и Илинден

2.    Кой специализилащ стопански отрасъл на Югозападния район е с най-висок относителен дял в произведената продукция в страната?
    металургия

3.   Напишете имената на двата национални парка, функциониращи на територията на Югозападния социално-икономически район.
   Рила и Пирин

4.   За кой от по-големите градове в Югозападния район се отнася характеристиката:
„Градът е разположен в едноименна котловина, в долината на р. Струма. Възниква през древността като важен търговски и балнеоложки център. Носи раз­лични имена като Пауталия и Велбъжд. Център е на богат земеделски район, извес­тен в страната с отглеждането на овощия. Сега той е голям балнеоложки и про­мишлен център. Градът е областен и общински център."?
          Кюстендил

5.   Най-големият култов християнски религиозен комплекс в Югозападния район на България е:
   Рилски манастир

6.   През кой граничен пункт, намиращ се в Югозападния район на страната, преминава на българска територия трасето на Европейски транспортен кори­дор № 8?


          Гюешево

Няма коментари:

Публикуване на коментар