неделя, 31 януари 2016 г.

Югозападен социално-икономически район

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.    Югозападният район има водещо място в стопанството на България при производството на:
а)   целулоза и хартия;
б)  порцелан и фаянс;
в)   минерални торове;
г)   рафинирана мед, медни сплави и профили;
д)   пшеница и ечемик.
2.    В кой от градовете в Югозападния район има голямо предприятие на цветната металургия?
а)   Дупница;
б)   Пирдоп;
в)   Сандански;
г)   Перник;
д)   Кюстендил.
3.    В кой от граничните пунктове по западната граница на Югозападния район има железопътна връзка със съседната държава?
а)   Златарево;
б)  Логодаж;
в)   Гюешево;
г)   Стрезимировци;
д)   Калотина.
4.    Кой от посочените градове НЕ се намира в Югозападния район?
а)   Копривщица;
б)   Панагюрище;
в)   Етрополе;
г)   Гоце Делчев;
д)   Брезник.
5.    За кой от посочените градове от Югозападния район се отнася характеристиката: „Разположен е в подножието на Пирин, върху наносния конус нарека Глазне. Той е важен туристически център за летен и зимен планински туризъм. Разполага с множество хотели и съвременни ски-писти, музеи. В околностите му се отглеж­дат тютюн, картофи, плодове и др."?
а)   Симитли;
б)   Сандански;
в)   Гоце Делчев;
г)   Банско;
д)   Мелник.
6.    Добивът и обработката на мрамор в Югозападния район е характерна стопанска дейности за района на:
а)   град Радомир;
б)   Ботевград;
в)   село Илинденци;
г)   град Банско;
д)   град Самоков.
7.    Къде в Югозападния район лозарството има дългогодишни традиции и е добре развит подотрасъл на растениевъдството?
а)   Мелнишко;
б)   Трънско;
в)   Самоковско;
г)   Радомирско;
д)   Ихтиманско.
8.    В коя административна област на Югозападния район са разположени селищата: Сапарева баня, Рила, Бобовдол?
а)   област София-столица;
б)   Софийска област;
в)   Пернишка област;
г)   Кюстендилска област;
д)   Благоевградска област.
9.  Югозападният район е на първо място в страната по производство на:
а)   пшеница;
б)   черни метали;
в)   пластмаси;
г)   минерални торове;
               д)     стъкло.
10.  За кой град от Югозападния район се отнася характеристиката:
„Градът е разположен в малка планинска котловина. Той е стар възрожденс­ки център, свързан с борбите за Освобождение на българския народ. Сега е малък туристически център с добре съхранена възрожденска архитектура, без връзка с железопътната мрежа на страната."?
а)   Копривщица;
б)   Ихтиман;
в)   Петрич;
г)   Радомир;
д)   Дупница.
11.  Най-значимият (главният) стопански център на Югозападния район е:
а)   Перник;
б)   Кюстендил;
в)   София;
г)   Дупница;
д)   Благоевград.
12.    През кой ГКПП в Югозападния район на България преминават жп линия и първокласен автомобилен път, свързващи страната с бреговете на Егейско и Средиземно море?
а)   Илинден;
б)   Кулата;
в)   Златарево;
г)   Логодаж;
д)   Гюешево.
13.    Коя двойка административни области от Югозападния район нямат об­ща граница?
а)   Град София - Софийска област;
б)   Град София - Пернишка област;
в)   Пернишка област - Кюстендилска област;
г)   Кюстендилска област - Благоевградска област;
д)   Благоевградска област - Пернишка област.
14.    Кой от посочените стопански отрасли НЕ е добре развит в Югозападния район?
а)   зимен туризъм;
б)   машиностроене;
в)   металургия;
г)   зърнопроизводство;
д)   шивашко производство.
15.    В Югозападния район, в Осоговска планина, има находища на:
а)   желязна руда;
б)   манганова руда;
в)   хромова руда;
г)   медна руда;
д)   оловно-цинкова руда.
16.    Кое от посочените езера се намира в Пирин планина, на територията на Югозападния район?
а)   Окото;
б)   Леденото;
в)   Рабишкото;
г)   Поповото;
д)   Бъбрека.
17.  Коя планина от Югозападния район е разположена между Рила и Витоша?
а)   Сакар;
б)   Земенска;
в)   Верила;
г)   Милевска;
д)   Славянка.
18.    Кой от широко разпространените типове почви НЕ се среща в Югоза­падния район?
а)   канелени горски почви;
б)   кафяви горски почви;
в)   сиви горски почви;
г)   смолници (чернозем-смолници);
д)   алувиално-ливадни.
19.    Кои три европейски транспортни коридора пресичат територията на Югозападния район?
а)   №4, №8 и №10;
б)   №4, №7 и №8;
в)   №8, №9 и №10;
г)   №4, №9 и №10;
д)   №4, №7 и №9.
20.    Коя от автомагистралите НЕ преси­ча територията на Югозападния район?
а)   Хемус;
б)   Тракия;
в)   Струма;
г)   Марица;
д)   Люлин.
        21.  Кой от посочените градове е на територията на област София-столица?
а)   Банско;
б)   Костинброд;
в)   Нови Искър;
г)   Своге;
д)   Сливница.
22.    Коя от посочените характеристики за населението НЕ се отнася за Югозападния район?
а)   има нарушена възрастова структура;
б)   има много рядко населени части от територията;
в)   в най-големите градове има голям брой население с високо образование;
г)   има равномерно териториално разпределение на населението;
д)   доминира градското население.
23.    Кой от посочените балнеолечебни курорти е в Софийска област?
а)   с. Баня;
б)   гр. Сапарева баня;
в)   гр. Долна баня;
г)   гр. Сандански;
д)   гр. Банкя.
24.    Кой от стопанските отрасли има во­дещо място в Югозападния район?
а)   аграрно стопанство;
б)   горско стопанство;
в)   енергетика;
г)    промишленост;
д)   строителство.
25.    Допишете изречението:
„В територията на административните области Благоевградска, Кюстен­дилска и Софийска има части от планината:
а)   Осогово;
б)   Витоша;
в)   Пирин;
г)    Рила;
д)   Родопи.
         26.Кой град от Югозападен район е център на тютюневата промишленост?
а)   Кюстендил;
б)   Благоевград;
в)   Ихтиман;
г)    Мелник;
д)   Ботевград.
28.    Пивопроизводството в Югозападния район е съсредоточено в центровете:
а)   София и Кюстендил;
б)   София и Перник;
в)   София и Благоевград;
г)    София и Банско;
д)   София и Пирдоп.
28.    За кой от градовете се отнася характеристиката:
„Градът е едни от най-големите в Югозападния район. Разположен е в еднои­менна котловина, на двата бряга нарека Струма. Той е промишлен център с разви­ти металургично, машиностроително, въгледобивно производство и добив на елект­ричество."?
а)   София;
б)   Кюстендил;
в)   Благоевград;
г)    Сандански;
д)   Перник.
29.    Кой от градовете няма жп връзка с други селища от района и страната?
а)   Перник;
б)   Петрич;
в)   Самоков;
г)    Пирдоп;
д)   Кюстендил.
         30. Кои планини са разположени в непосредствена близост до град София?
а)   Витоша, Верила, Рила;
б)   Витоша, Люлин, Лозенска;
в)   Люлин, Плана, Осогово;
г)   Люлин, Земенска, Беласица;
д)   Лозенска, Пирин, Славянка.
31.    Кой от стопанските отрасли от третичния сектор на Югозападния ра­йон има ролята на свързващ елемент на другите отрасли и подпомага тяхното производство и реализацията на готовата продукция?
а)   туризъм;
б)   здравеопазване;
в)   образование;
г)   транспорт;
д)   няма такъв отрасъл.
32.    В коя част на Югозападния район има действаща теснолинейна жп линия?
а)   Пернишка област;
б)   Софийска област;
в)   Кюстендилска област;
г)   Благоевградска област;
д)   няма теснолинейки.
33.    Кое от посочените имена е на най-големия и известен курорт в Рила пла­нина?
а)   Паничище;
б)   Костенец;
в)   Говедарци;
г)   Боровец;
д)   Семково.
34.    Скалният феномен „Мелнишки пирамиди" териториално се намира в подножието на планината:
а)   Софийска;
б)   Витоша;
в)   Верила;
г)   Рила;
д)   Пирин.
35.    Коя от общините НЕ е в поречието на р. Места?
а)   Разлог;
б)   Банско;
в)   Кочериново;
г)   Хаджидимово;
д)   Гоце Делчев.
36. За кой от градовете от Югозападния район НЕ се отнася посочената му характеристика?
        а) Кюстендил – център на овощарски район;
        б) Перник – център на въгледобив и металургия;
        в) Самоков – курортен балнеолечебен център;
        г) Мелник – историко-архитектурен резерват;
        д) Своге – център на производство на шоколадови изделия.  
37. Главната причина в Краището да има много ниска раж­даемост е:
а)   слабо развита здравна мрежа;
б)   застаряване на населението;
в)   липсата на детски заведения;
г)   недостатъчно развитата мрежа от училища;
д)   силното екологично замърсяване.
38.    В коя от групите селища от Югозападния район НЕ е развита тютюне­вата промишленост?
а)   Дупница и Благоевград;
б)   Сандански и Петрич;
в)   Драгоман и Сливница;
г)   Гоце Делчев и Дупница;
д)   развита е във всички селища.
39.    В кое от посочените двуединства „селище - производство на цветната металургия" в Югозападния район има несъответствие?
а)   Елаците, Етрополско - добив на медни руди;
б)   Пирдоп - производство на електролитна мед и сярна киселина;
в)   Перник - добив на мед и медни сплави;
г)   гр. Нови Искър - производство на оловни изделия;
д)   с. Челопеч, Пирдопско - добив на медни руди и злато.
40. В коя двойка „център на промишлено производство - селище" има несъответствие?
а)   производство на фаянс и порцелан - Елин Пелин;
б)   домакинска стъклария - София;
в)   цимент - Радомир;
г)   керамични изделия - с. Драговищица;
д)   лекарства - Дупница.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Кои са двата ГКПП, намиращи се на територията на Югозападния ра­йон, които осигуряват транспортни превози и връзки с Гърция?
     ……………………………………………………………..
2.    Кой специализилащ стопански отрасъл на Югозападния район е с най-висок относителен дял в произведената продукция в страната?
     ………………………………………………………………
3.   Напишете имената на двата национални парка, функциониращи на територията на Югозападния социално-икономически район.
     ……………………………………………………………….
4.   За кой от по-големите градове в Югозападния район се отнася характеристиката:
„Градът е разположен в едноименна котловина, в долината на р. Струма. Възниква през древността като важен търговски и балнеоложки център. Носи раз­лични имена като Пауталия и Велбъжд. Център е на богат земеделски район, извес­тен в страната с отглеждането на овощия. Сега той е голям балнеоложки и про­мишлен център. Градът е областен и общински център."?
                …………………………………………………………
5.   Най-големият култов християнски религиозен комплекс в Югозападния район на България е:
     ………………………………………………………….
6.   През кой граничен пункт, намиращ се в Югозападния район на страната, преминава на българска територия трасето на Европейски транспортен кори­дор № 8?

Няма коментари:

Публикуване на коментар