петък, 22 януари 2016 г.

География на населението на България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1. Населението в България през 2014 г (към 31.12.2014 г.) е:
а)   9.2 млн. души;
б)   8.2 млн. души;
в)   7.2 млн. души;
г)   6.2 млн. души.
д)   5.8 млн. души.
2.    В България през 2014 г. средната гъстота на населението е:
а)   220 д/км2;
б)   111 д/км2;
в)   82.1 д/км2;
г)   64.9 д/км2;
д)   50.5 д/км2.
3.    Кой от посочените географски райони на България е с най-малка географ­ска гъстота на населението?
а)   Софийска котловина;
б)   Странджа и Сакар;
в)   Горнотракийска низина;
г)   Черноморско крайбрежие;
д)   Дунавска равнина.
4.  Каква част от населението на България през 2014 г. живее в градовете?
а)   41.5%;
б)   52.3%;
в)   63.2%;
г)   73.1%;
д)   84.6%.
5.   Нетният коефициент на възпроизводство на населението е:
а)   броят жени на 1000 мъже;
б)  броят на живородените деца на една жена в детеродна възраст;
в)   броят на живородените момиченца на една жена в детеродна възраст;
г)   броят на новородените деца на 1000 жители от населението;
д)   разликата между родени и починали на 1000 жители от населението.
6.  Броят на новородените деца на 1000 души от населението е показател за:
а)   естествен прираст;
б)  механичен прираст;
в)   смъртност;
г)   раждаемост;
д)   действителен прираст.
7.   Естественият прираст на населението на България през последните десетина години може да бъде определен като:
а)   много висок;
б)   среден;
в)   малък
г)   незначителен;
д)   отрицателен.
8.  По народностен признак в България по брой след българите се нареждат:
а)   цигани (роми);
б)   евреи;
в)   арменци;
г)   турци;
д)   гърци.
9. Част от населението, което притежава физическите способности, знания, уме­ния, навици, психична нагласа и потребност да се труди, се нарича:
а)   население в трудоспособна възраст;
б)   трудова заетост;
в)   трудова миграция;
г)   човешки ресурси;
д)   икономически активни лица.
10.    Движение на населението е понятие, което означава:
а)   изселване и заселване на хора от едно място на друго;
б)   раждания и умирания на хора на определена територия;
в)   промяна на броя на населението на определена територия;
г)   ежедневни пътувания на хората извън селището, в което живеят;
д)   туристически поток.
11.    Емиграцията е понятие, което означава:
а)   изселване от една държава;
б)   заселване в дадена страна на хора от други страни;
в)   изселване на хора от селата;
г)   изселване на хора от градовете;
д)   разликата между изселените и заселените хора на определена територия.
12.    Естественият прираст е демографски показател за:
а)   разликата между заселени и изселени хора от населено място;
б)   разликата между изселени и заселени в една страна хора;
в)   разликата между новородени и починали на определена територия;
г)   увеличаване броя на заселилите се на определена територия;
д)   увеличаване броя на родените деца на определена територия.
13.    Селищната структура на населението на България се определя от:
а)   възрастта на населението;
б)   съотношението градско - селско население;
в)   стопанската развитост на селищата;
г)   отрасловата специфика на стопанството;
д)   групиране на селищата по броя на населението в тях.
14.    Кой от районите на България продължава да привлича хора за заселване?
а)   Странджа;
б)   Краище;
в)   Софийска котловина;
г)   Западна Стара планина;
д)   Добруджа.
15.    В кой от районите на България е много силен процесът на депопулация?
а)   Краище;
б)   Черноморско крайбрежие;
в)   Софийска котловина;
г)   Горнотракийска низина;
д)   Дунавска равнина.
16.    По-големият брой и относителен дял на жените в половата структура на населението на България е резултат от:
а)   раждането на повече деца от женски пол;
б)   по-голямата продължителност на живота на жените;
в)   по-високото образование и култура на жените;
г)   по-голямата концентрация на женско население в курортните центрове;
д)   всичко посочено.
17.    За териториалните различия в религиозната (конфесионалната) струк­тура на населението на България е характерно наличието на по-голяма концент­рация на мохамедани в района на:
а)   Краище;
б)   Свищовско-Беленска низина;
в)   Източни Родопи;
г)   Задбалкански котловини;
д)   Средна Дунавска равнина.
18.    По-значителен брой българи, изповядващи ислям (българи мохамедани), има в селищата по долината на река:
а)   Марица;
б)   Искър;
в)   Тунджа;
г)   Места;
д)   Янтра.
19.    В коя от посочените географски области на България географската гъс­тота на населението е по-голяма от останалите?
а)   Добруджа;
б)   гранични планини с Македония;
в)   Западна Стара планина;
г)   Задбалкански котловини;
д)   Краище.
20.    В България, като правило, с повишаване на надморската височина нама­лява географската гъстота на населението. Изключение има при височинния по­яс:
а)   до 200 м.;
б)   от 201 до 500 м.;
в)   от 501 до 700 м.;
г)   от 701 до 1000 м.;
д)   над 1000 м.
21.  Коя възрастова група в България е най-многобройна и има най-голям относителен дял от населението на страната?
а)   предучилищна възраст;
б)   подтрудоспособна възраст;
в)   трудоспособна възраст;
г)   надтрудоспособна възраст;
д)   нито една от посочените.
22.    Кои са най-важните белези, които отличават една народност (етнос) от друга?
а)   материално положение и доходи;
б)   религия и народни обичаи;
в)   образование и култура;
г)   етническо самосъзнание и език;
д)   територия и специфични природни условия.
23.    Как се нарича част от етнос, имаща диалектни особености на езика, специфични традиции и обичаи?
а)   етническа група;
б)   племе;
в)   нация;
г)   етнографска група;
д)   народност.
24.   Българските роми (цигани) са потомци на преселници, идващи от:
а)   Източна Европа;
б)   Индия;
в)   Трансилвания;
г)   Пиренейски полуостров;
д)   Кавказ.
25.   През последните 100 години броят на ромите в България се е увеличил над
4 пъти. Това се дължи на:
а)   засилената имиграция в България на роми от съседните страни;
б)   вливане в ромския етнос на хора от други етноси;
в)   формиране на големи ромски общности в големите градове;
г)   висока раждаемост и висок естествен прираст;
д)   големите туристически потоци, преминаващи през България.
26.    Най-важните причини за емиграцията от България след 1990 година са:
а)   религиозни;
б)   политически;
в)   културни;
г)   екологични;
д)   социално-икономически.
27.    Кое понятие е общо и свързва раждаемост, смъртност и естествен прираст?
а)   естествено движение на населението;
б)   демографски проблем;
в)   механично движение на населението;
г)   териториално разпределение на населението;
д)   това са самостоятелни, несвързани едно с друго понятия.
28.      При вътрешните миграции в България най-значим е потокът на преселва­щите се от:
а)   село в друго село;
б)   село в град;
в)   град в село;
г)   град в друг град;
д)   няма доминиращи преселвания.
29.      Възрастовата структурата на на­селението на България през 2014 г. разкрива че в страната типът възпроизводство на населе­нието е:

а)   разширено възпроизводство;
б)   просто възпроизводство;
в)   стеснено възпроизводство;
г)   традиционен тип възпроизводство;
д)   модерен тип възпроизводство.
30.     Кое от посочените е етнографска група?
а)   българи;
б)   шопи;
в)   турци;
г)   арменци;
д)   евреи.
31.   Раждаемостта на населението в България през последните няколко години е:
а)   много висока (над 40%о);
б)   висока (между 30 и 40 %);
в)   средна (между 20 и 30%)
г)   малка (между 10 и 20%);
д)   незначителна (под 10%).
32.   За миграционните движения на населението на България през последните
години е най-характерно:
а)   доминиране на имиграционните потоци;
б)   доминиране на емиграционните потоци;
в)   почти пълно равновесие между емиграция и имиграция;
г)   значително увеличаване преселванията от градовете към селата;
д)   увеличаване преселванията от села към села.
       33.   Кои етноси са основните при формиране на българската народност?
а)   даки, римляни, славяни;
б)   траки, римляни, славяни;
в)   траки, прабългари, славяни;
г)   елини, прабългари, славяни;
д)   илири, траки, славяни.
34.    Естественият прираст на населението в България през последните годи­ни е:
а)   висок (над 20 %);
б)   среден (между 10 и 20%);
в)   малък (между 5 и 10%);
г)   много малък (между 0 и 5%);
д)   отрицателен (под 0%).
35.    Каква е географската гъстота на населението в Пернишка област през 2014 г. при територия от 2388.4 км2 и брой на населението 127 048 души?
а)   48.6 д/км2;
б)   53.2 д/км2;
в)   66.4 д/км2;
г)   78.2 д/км2;
д)   84.1 д/км2.
36.    В кой стопански сектор е най-голям абсолютният брой и относителният дял на заетите лица?
а)   първичен сектор;
б)   вторичен сектор;
в)   третичен сектор;
г)   разпределени са почти равномерно по сектори;
д)   в първичния и вторичния сектори са повече от половината заети.
       37.   Географската гъстота на населението е показател, който разкрива:
а)   какви са природните условия за живот на хората;
б)   колко хора живеят на определена територия;
б)  равнището на икономическо развитие на определена територия;
г)   отношението между площта на територията и брой на живеещите в нея;
д)   отношението между броя на хората към площта на територията.
38.    Кога в основни линии завършва процесът на формиране на българската на­ция?
а)   в годините около създаването на българската държава;
б)   до края на 10 век;
в)   по време на османското владичество;
г)   след Освобождението 1878 г.;
д)   това е непрекъснат процес, протичащ през всички исторически периоди.
39.    За намаляване броя на населението в България причината е:
а)   ниската раждаемост;
б)   високата смъртност;
в)   високият брой на емигрантите от страната;
г)   ниското жизнено равнище и доходи на населението;
д)   всичко посочено.
40.   Най-малко предпочитаният географски регион за българските емигранти е:
а)   Западна Европа;
б)   Южна Европа;
в)   Централна Европа;
г)   Северна Америка;
д)   Източна Европа.

Тестови задания със свободен отговор:
1.    Естествената смяна на поколенията, осъществявана чрез ражданията и умиранията, се нарича:
     …………………………………………………………………
2.    В коя котловина в България живеят най-много хора?
     ………………………………………………………………….
3.    Коя крайбрежна форма на релефа по Българското черноморско крайбре­жие е най-благоприятна за заселване и развитие на стопански дейности?
    …………………………………………………………………….
4.    Исторически установеното най-старо население на територията на днеш­на България са:
     ………………………………………………………………….
5.    Как се наричат лицата, които са в трудови правоотношения с работода­тел и получават за работата си парично или натурално възнаграждение?
    …………………………………………………………………….
6.    Най-голям относителен дял от населението българските турци имат в административната област:
     …………………………………………………………………….

Няма коментари:

Публикуване на коментар