петък, 22 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на населението на България


1. Населението в България през 2014 г (към 31.12.2014 г.е:
в)   7.2 млн. души;

2.    В България през 2014 г. средната гъстота на населението е:
г)   64.9 д/км2;

3.    Кой от посочените географски райони на България е с най-малка географ­ска гъстота на населението?
б)   Странджа и Сакар;

4.  Каква част от населението на България през 2014 г. живее в градовете?
г)   73.1%;

5.   Нетният коефициент на възпроизводство на населението е:
в)   броят на живородените момиченца на една жена в детеродна възраст;

6.  Броят на новородените деца на 1000 души от населението е показател за:
г)   раждаемост;

7.   Естественият прираст на населението на България през последните десетина години може да бъде определен като:
д)   отрицателен.

8.  По народностен признак в България по брой след българите се нареждат:
г)   турци;

9. Част от населението, което притежава физическите способности, знания, уме­ния, навици, психична нагласа и потребност да се труди, се нарича:
г)   човешки ресурси;

10.    Движение на населението е понятие, което означава:
в)   промяна на броя на населението на определена територия;

11.    Емиграцията е понятие, което означава:
а)   изселване от една държава;

12.    Естественият прираст е демографски показател за:
в)   разликата между новородени и починали на определена територия;

13.    Селищната структура на населението на България се определя от:
б)   съотношението градско - селско население;

14.    Кой от районите на България продължава да привлича хора за заселване?
в)   Софийска котловина;

15.    В кой от районите на България е много силен процесът на депопулация?
а)   Краище;

16.    По-големият брой и относителен дял на жените в половата структура на населението на България е резултат от:
б)   по-голямата продължителност на живота на жените;

17.    За териториалните различия в религиозната (конфесионалната) струк­тура на населението на България е характерно наличието на по-голяма концент­рация на мохамедани в района на:
в)   Източни Родопи;

18.    По-значителен брой българи, изповядващи ислям (българи мохамедани), има в селищата по долината на река:
г)   Места;

19.    В коя от посочените географски области на България географската гъс­тота на населението е по-голяма от останалите?
г)   Задбалкански котловини;

20.    В България, като правило, с повишаване на надморската височина нама­лява географската гъстота на населението. Изключение има при височинния по­яс:
в)   от 501 до 700 м.;

21.  Коя възрастова група в България е най-многобройна и има най-голям относителен дял от населението на страната?
в)   трудоспособна възраст;

22.    Кои са най-важните белези, които отличават една народност (етнос) от друга?

23.    Как се нарича част от етнос, имаща диалектни особености на езика, специфични традиции и обичаи?
г)   етнографска група;

24.   Българските роми (цигани) са потомци на преселници, идващи от:
б)   Индия;

25.   През последните 100 години броят на ромите в България се е увеличил над
4 пъти. Това се дължи на:
г)   висока раждаемост и висок естествен прираст;

26.    Най-важните причини за емиграцията от България след 1990 година са:
д)   социално-икономически.

27.    Кое понятие е общо и свързва раждаемост, смъртност и естествен прираст?
а)   естествено движение на населението;

28.      При вътрешните миграции в България най-значим е потокът на преселва­щите се от:
г)   град в друг град;

29.      Възрастовата структурата на на­селението на България през 2014 г. разкрива че в страната типът възпроизводство на населе­нието е:
в)   стеснено възпроизводство;

30.     Кое от посочените е етнографска група?
б)   шопи;

31.   Раждаемостта на населението в България през последните няколко години е:
г)   малка (между 10 и 20%);

32.   За миграционните движения на населението на България през последните
години е най-характерно:
б)   доминиране на емиграционните потоци;

       33.   Кои етноси са основните при формиране на българската народност?
в)   траки, прабългари, славяни;

34.    Естественият прираст на населението в България през последните годи­ни е:
д)   отрицателен (под 0%).

35.    Каква е географската гъстота на населението в Пернишка област през 2014 г. при територия от 2388.4 км2 и брой на населението 127 048 души?
б)   53.2 д/км2;

36.    В кой стопански сектор е най-голям абсолютният брой и относителният дял на заетите лица?
в)   третичен сектор;

       37.   Географската гъстота на населението е показател, който разкрива:
д)   отношението между броя на хората към площта на територията.

38.    Кога в основни линии завършва процесът на формиране на българската на­ция?
б)   до края на 10 век;

39.    За намаляване броя на населението в България причината е:
д)   всичко посочено.

40.   Най-малко предпочитаният географски регион за българските емигранти е:
д)   Източна Европа.


Тестови задания със свободен отговор:
1.    Естествената смяна на поколенията, осъществявана чрез ражданията и умиранията, се нарича:
    възпроизводство на населението

2.    В коя котловина в България живеят най-много хора?
    Софийска

3.    Коя крайбрежна форма на релефа по Българското черноморско крайбре­жие е най-благоприятна за заселване и развитие на стопански дейности?
    залив

4.    Исторически установеното най-старо население на територията на днеш­на България са:
     траки

5.    Как се наричат лицата, които са в трудови правоотношения с работода­тел и получават за работата си парично или натурално възнаграждение?
  наети лица

6.    Най-голям относителен дял от населението българските турци имат в административната област:
    Кърджали


Няма коментари:

Публикуване на коментар