четвъртък, 14 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на почвите, растителността и животинския свят на България

1.  Кое от посочените НЕ е фактор, който пряко влияе за образуване на почвите?
д)   геоложки строеж.

          2.  Кое от твърденията за черноземните почвите в България е вярно?
а)   образувани са при умерено-континентален климат;

3.    Кое от посочените твърдения за смолниците НЕ е вярно?
а)   те са образувани са в хълмистите и нископланински райони на България;

4.    Долината на р. Велека е единствен район на разпрост­ранение в България на:
д)   жълтоземни почви.

         5.   Кои зонални типове почви са най-характерни за Северна България?
б)   сиви горски и черноземни почви;

6.    Кои зонални почви са най-характерни за районите с над 800 м надм. височина?
б)  кафяви горски, тъмноцветни горски и планинско-ливадни почви;

7.    Коя е главната причина за почвеното разнообразие на България?
г)   разнообразните природни условия;

8.    Характеристиката:
„Това са най-широкоразпространените почви (22% от общата площ на стра­ната), срещат се само в Южна България. Развити са върху равнинни, хълмисти и полупланински терени в местата до 800 м, под смесени нискостъблени гори с храста­лаци и пасища. Съдържанието на хумус е от 2 до 4%, а почвеният профил е плитък -60-70 см." се отнася за:
г)   канелени горски почви;

9.    В коя двойка „почвена област-характерен тип почва" има несъответст­вие?
в)   планинска почвена област - чернозем-смолници;

10. Характеристиката:
„Това са почви, разпространени в България на отделни петна. Образувани са при различен климат, под различен тип растителност и върху варовити скали. Те са плитки почви с високо съдържание на варовито вещество." се отнася за:
д)  хумусно-карбонатни почви.

         11. На картосхемата с щрих са отбелязани териториите на разпространение на:
               б)  сиви горски почви;
           
12.  Най-широко разпространение в Дунавската равнина имат почвите:
а)   черноземи;

13.   Най-плодородните почви в България са:
а)   черноземни;

14.   Алувиално-ливадните почви в България са разпространени в:
б)   речните тераси, алувиалните острови и низини;

15.   Най-благоприятните почви за отглеждане на пшеница, ечемик, царевица, захарно цвекло и слънчоглед са:
а)   черноземи и смолници;

16.    За отглеждането на картофи, ръж, малини, хмел и др. в България се изпол­зват предимно почвите:
б)  кафяви горски;

17.    Част от стопанисваната земя, включваща ниви, трайни насаждения и ливади, в която хората извършват ежегодно различни стопански дейности, се нарича:
б)   обработваема земя;

18.    Естествената растителност в България е богата и разнообразна. Това се дължи на:
д)   всичко посочено.

19.    Кое е липсващото в следния текст:
„Дълги години растителността в България е била безмилостно унищожавана. Площите, заети с са били разоравани. Ето защо в равнините естествената растителност почти не се среща."?
в)   тревна растителност;

20.    Иглолистните гори в България са характерни за:
д)   високите планини.

21.    В България по ниските и влажни места край реките обикновено има мал­ки гори от:
б)   върба и топола;

22.  Сред рибите в Черно море най-големи са запасите за улов на:
г)   трицона (цаца);

        23. В България от едрия дивеч през 2014 г. най-многоброен ловен ресурс е:
в)   сърна;

24.    Увивните растения (повет, бръшлян, дива лоза и др.) в България са ти­пични за:
б)   лонгозните гори;

25.    Лонгозните гори в България териториално са разположени:
б)   край устията на някои черноморски реки;

        26.  Кой от посочените видове храсти НЕ е широколистен листопаден вид?
в)   зеленика;

         27.  В коя планина виреят и са типични лавровишня, източен бук и зеленика?
б)   Странджа;

          28.  В растителната покривка в България се срещат видове, характерни за:
д)   всички посочени.

29.  Гори от какъв рядък дървесен вид има в районите на северния склон на Беласица, Берковска планина, Преславска планина?
а)   кестен;

30.    Буковите гори в България са разположени в планините, предимно по тех­ните северни склонове, понеже:
б)   северните склонове са с повече валежи и по-хладен климат;

31.    Главната причина за формирането на височинната зоналност на растителността в България е:
в)   промяната на надморската височина;

32.    От иглолистните дървета най-разпространен в България вид е:
д)   бял бор;

33.    Средиземноморски представители на животинския свят се срещат най-вече в:
а)   Източни Родопи и Странджа;

34.    Кой животински вид е характерен за Българското Черноморско крайбре­жие?
в)   гларус;

35.    В Лудогорието и Добруджа са характерни животинските видове:
г)   полевка и хомяк;

36.    Животинските видове - лисица, вълк, гарван, ястреб-врабчар, елен, сър­на, голям пъстър кълвач и др. са типични обитатели на фаунистичната област:
а)   евросибирска;

37.    Кое от посочените твърдения за почвите в България НЕ е вярно?
г)   всички почви имат строго зонално разпространение;
38.    В долините на реките Струма (след Кресна), Места (след пролома Моми­на клисура) и Арда до 500 м. надм. височина има:
а)   средиземноморска растителност;

    39. Тъмносивите и сивите горски почви са разпространени в районите на:
а)   Предбалкана;

40.   Латеритни почви у нас има само в района на:
д)   в България няма латеритни почви.

Тестови задания със свободен отговор:
1. Степента на покритост на площта на страната, района и т.н. с гори, се нарича:
лесистост

2. Повърхностният рохкав слой на земната повърхност, обогатен с храни­телни вещества, който притежава свойството плодородие, се нарича:
почва

3. Процесът на разрушаване и отнасяне на почвата от течащата вода и вятъра се нарича:
ерозия

4.   Степните растителни съобщества в България са най-характерни за ра­йона на:
Добруджа

5.   Напишете имената на трите национални парка в България:
1  Рила;
2  Пирин;
Централен Балкан.

6.   В състава на субалпийската растителност в България се включват храсталаците от:
клек и 2 хвойна


Няма коментари:

Публикуване на коментар