сряда, 27 януари 2016 г.

География на транспорта на България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.    Транспортът е стопански отрасъл, предназначен за:
а)   превоз на товари и пътници на различни разстояния;
б)   обслужване на производството - доставка на суровини и материали и извозване на готова продукция;
в)   обслужване на търговските и туристически фирми;
г)   осигуряване на връзките между отделни части на държавата;
д)   всичко посочено.
2.    Транспортът в България функционира като единна система. В нея НЕ се включват:
а)   пътища и пътни съоръжения;
б)   природни условия и природни ресурси;
в)   помощни технически съоръжения и системи за управление;
г)   превозни средства;
д)   пътници и товари.
3.    формата на пространствена организация на стопанската дейност в от­расъл „Транспорт" е:
а)   точкова форма на локализация (в отделни малки пунктове);
б)  площна форма на локализация (в големи пространства);
в)   линейна (линеарна) форма на организация на дейността;
г)   ареална форма на организация на дейността;
д)   всичко посочено.
4.    Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за транспорта в Бъл­гария?
а)   голяма енергоемкост;
б)   голяма материалоемкост;
в)   бърза възвращаемост на вложените капитали;
г)   капиталоемкост;
д)   силна зависимост от природните условия.
5.    Кое от посочените е предимство на железопътния транспорт?
а)   превоз на обемни и масови товари на средни и дълги разстояния;
б)   икономическа рентабилност на превозите на всички разстояния;
в)   гъвкавост и маневреност;
г)   най-малко разходи за изграждане и поддържане на пътна мрежа;
д)   най-ниска цена на превозите.
         6. През последните 25 г. броят на заетите в транспорт, складиране и съобщения:
а)   силно намалява;
б)   слабо намалява;
в)   запазва се;
г)   леко се увеличава;
д)   много се увеличава.
7.  Средното превозно разстояние по видове транспорт е най-голямо (около
2000 км) при:
а)   железопътен транспорт;
б)   автомобилен транспорт;
в)   морски транспорт;
г)   речен транспорт;
д)   въздушен транспорт.
      8.  С най-ниска себестойност на превозите на товарите на тон/километър е:
а)   железопътен транспорт;
б)   автомобилен транспорт;
в)   морски транспорт;
г)   речен транспрот;
д)   въздушен транспорт.
9.  Кой от посочените фактори има благоприятно влияние за развитие на
транспорта в България?
а)   излазът на Черно море и река Дунав;
б)   близостта до Средиземно море и Мала Азия;
в)   преобладаващият равнинно - хълмист релеф и умерен климат;
г)   преминаването през страната на 5 европейски транспортни коридора;
д)   всички посочени.
10.    Кое от посочените пътни трасета НЕ е европейски транспортен кори­дор?
а)   Будапеща - Видин - София - Благоевград - Атина;
б)   Констанца - Шумен - Стара Загора - Пловдив - Разлог - Драма;
в)   Дуръс - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Бургас/Варна;
г)   Киев - Букурещ - Русе - Стара Загора - Хасково - Александруполис;
д)   Белград - София - Пловдив - Одрин - Истанбул.
11.    Покрай течението на коя голяма българска река, поради многото проло­ми, НЕ са прокарани автомобилен път и железопътна линия?
а)   Марица;
б)   Искър;
в)   Струма;
г)   Тунджа;
д)   Арда.
12.  Гъстите мъгли в България през студеното полугодие в най-малка степен
пречат на един от видовете транспорт. Това е:
а)   железопътен;
б)  автомобилен;
в)   въздушен;
г)   речен;
д)   морски.
        13.  Основният вид транспорт в България до Освобождението (1878 г.) е:
а)   железопътен;
б)  речен;
в)   морски;
г)   коларски;
д)   автомобилен.
14.    Коя характеристика НЕ се отнася за транспорта през периода след Освобождението до Втората световна война?
а)   изгражда се основната част на жп линиите;
б)   изграждат се големите морски и речни пристанища;
в)   изграждат се първите тръбопроводи;
г)   възниква и се обособява автомобилният транспорт;
д)   поставя се началото на въздушния транспорт.
15.    Най-голям превоз на пътници и товари през 2014 г. има:
а)   железопътен транспорт;
б)  воден транспорт;
в)  автомобилен транспорт;
г)   въздушен транспорт;
д)   въжен транспорт.
16.    За кой вид транспорт се отнася характеристиката:
„През 2014 г. той е осигурил извозването на най-много на брой пътници, но при извършената работа в млн. км има незначителен относителен дял."?
а)   автомобилен транспорт;
б)  железопътен транспорт
в)   градски  електротранспорт;
г)   въздушен транспорт;
д)   речен транспорт.
17.    Преобладаващата част от жп линиите в България имат ширина на коло­воза:
а)   1680 мм;
б)   1520 мм;
в)   1435 мм;
г)   800 мм;
д)   760 мм.
18. От коя гара е отклонението от жп линията София - Варна за Черквица?
а)   Ясен;
б)   Червен бряг;
в)   Левски;
г)   Хан Крум;
д)   Гара Разделна.
19.    В кой участък жп линията София - Карлово - Сливен - Бургас е удвоена и електрифицирана?
а)   Пирдоп - Карлово;
б)   Калофер - Казанлък;
в)   Твърдица - Сливен;
г)   Зимница - Карнобат;
д)   цялата линия е удвоена и електрифицирана.
20.    Железопътните линии от София за Черно море (София - Плевен - Горна Оряховица - Варна и София - Карлово - Бургас) имат връзка помежду си чрез жп линиите:
а)   Горна Оряховица - Тулово; Карнобат - Синдел;
б)   Горна Оряховица - Елена; Зимница - Карнобат;
в)   Разделна - Кардам; Бургас - Поморие;
г)   Левски - Троян; Карлово - Пловдив;
д)   Мездра - Бойчиновци; Ямбол - Елхово.
21. Железопътният участък от Нова Загора за Симеоновград е връзка меж­ду железопътните линии:
а)   София - Карлово - Бургас и Пловдив - Стара Загора - Бургас;
б)   София - Карлово - Бургас и София - Пловдив - Свиленград;
в)   Пловдив - Стара Загора - Бургас и София - Карлово - Бургас;
г)   Пловдив - Стара Загора - Бургас и София - Пловдив - Свиленград;
д)   няма подобен железопътен участък.
22.    Коя от железопътните линии е спряна от експлоатация?
а)   Брусарци - Лом;
б)   Левски - Свищов;
в)   Ясен - Черквица;
г)   Карнобат - Синдел;
д)   Червен бряг - Оряхово.
23.    Кой е най-големият железопътен възел в Северна България?
а)   Мездра;
б)   Червен бряг;
в)   Левски;
г)   Горна Оряховица;
д)   Русе.
24.    Железопътният транспорт превозва големи обеми от суровини, полуфабри­кати и готови изделия. Сред тях най-значим е относителният дял на:
а)   твърди минерални горива;
б)   руди и метални отпадъци;
в)   обработени и необработени рудни суровини;
г)   изделия на цветната и черна металургия;
д)   нефт и нефтопродукти.
25.    Кой отрасъл на транспорта се отличава с висока механизираност, голя­ма маневреност, висока скорост и оперативност в превозите на пътници и то­вари на къси разстояния?
а)   железопътен;
б)   речен;
в)   въздушен;
г)   автомобилен;
д)   морски.
26. На картосхемата на Българското Черноморско крайбрежие с номера са посочени местата на градове, които са значими пристанищни центрове. В кое двуединство „№ на пристанището - име на града, в който се намира" има несъответствие?


а)   № 1 - Бургас;
б)   № 2 - Варна;
в)   № 3 - Каварна;
г)   № 4-  Балчик;
д)   № 5 - Созопол.
27.   България има морски фериботни връзки с Украйна между пристанищата:
а)   Бургас - Одеса;
б)   Варна - Одеса;
в)   Бургас - Севастопол;
г)   Варна - Мариупол;
д)   Варна - Иличовск.
28.   Първата междуселищна автобусна линия в България е пусната в действие още през 1909 г. Тя е превозвала пътници между градовете:
а)   София - Перник;
б)   София - Пловдив;
в)   София - Самоков;
г)   Пловдив - Карлово;
д)   Русе - Велико Търново.
29.   В България автомагистралите носят имена на известни географски обекти. Кое от посочените географски имена НЕ е име на автомагистрала?
а)   „Мизия";
б)   „Тракия";
в)   „Марица";
г)   „Струма";
д)   „Люлин".
30.   Най-голяма гъстота на пътношосейната мрежа в България има в:
а)   Северозападен район;
б)   Северен централен район;
в)   Североизточен придунавски район;
г)   Североизточен приморски район;
д)   Югоизточен район.
31.   Извършената работа по превоз на товари от сухопътния транспорт през 2014 г. е:
а)     7.0 млн. ткм;
б)  32.2 млн. ткм;
в)   47.2 млн. ткм;
г)   55.8 млн. ткм;
д)   68.2 млн. ткм.
       32.   Кое от посочените е главното предимство на морския транспорт?
а)   осъществява икономически връзки между стопанските субекти от страната;
б)   превозва евтино масови товари на дълги разстояния;
в)   по-голяма сигурност, но по-малка маневреност;
г)   оптимална скорост на превозите на товарите;
д)   разнообразна товароподемност и специализация на корабите.
33.   През 2014 г. превозите на товари по море се осъществяват с:
а)     2 кораба;
б)   12 кораба;
в)   28 кораба;
г)   68 кораба;
д)   77 кораба.
34.   Коя от посочените характеристики се отнася за речния транспорт по река Дунав?
а)   използват се кораби с голяма водоизместимост;
б)   голяма маневреност на возилата;
в)   използва се строго определен маршрут по конфигурацията на реката;
г)   климатичните условия не влияят на плаването по реката;
д)   голяма бързина на превозите.
35.    Превозите през река Дунав се осъществяват от специализирани кораби - фе­риботи и пригодени за тях пристани. Между кои от посочените български и румънс­ки пристанища НЯМА фериботна връзка?
а)   Силистра - Кълъраш;
б)   Лом - Расту;
в)   Видин - Калафат;
г)   Русе - Гюргево;
д)   Оряхово - Бекет.
36.    Каква специализация има въздушният транспорт при превозите на това­ри?
а)   стоки от първа необходимост за бита;
б)   хранителни продукти за ежедневно потребление;
в)   пощенски пратки и бързоразвалящи се продукти;
г)   горива и смазочни материали;
д)   полуфабрикати, възли и детайли за машини.
37.    Газопроводният пръстен на страната НЯМА пряка връзка с газопрово­дите на:
а)   Украйна;
б)   Румъния;
в)   Сърбия;
г)   Гърция;
д)   Турция.
       38.   Кое от посочените твърдения за използването на метрото е вярно?
а)   бързина и икономичност на изграждане на пътя и пътните съоръжения;
б)   бърза възвръщаемост на вложените средства за изграждане;
в)   икономичност на текущата поддръжка и ремонт на съоръженията;
г)   бързина и безконфликтност на движението;
д)   гъвкавост и маневреност на превозите.
39.    Кой транспортен район в България е пряко свързан с обслужване на прево­зите по Европейски транспортен коридор №7?
а)   Причерноморски район;
б)   Придунавски район;
в)   Софийски район;
г)   Санданско-Петрички район;
д)   Пловдивски район.
40.    Кое от посочените селища е железопътен възел?
а)   Добринище;
б)   Берковица;
в)   Лом;
г)   Каспичан;
д)   Павликени.

Тестови задания със свободен отговор:
1. За кое селище в България се отнася характеристиката:
„Градът е важен железопътен възел. От неговата гара се движат влако­ве в различни посоки. В него се пресичат пътищата на важните железопътни линия София-Варна и Русе-Подкова. През града преминават множество авто­мобилни пътища. В близост до него има специализирано летище за чартърни вътрешни и международни превози."?
        ……………………………………………………………………
2. Специален плавателен съд за превоз на железопътни вагони, товарни автомобили, автобуси и леки автомобили, както и други транспортни сред­ства без разтоварване и отново товарене на стоките, се нарича:
                …………………………………………………………………….
          3. За кой вид товарен транспорт се отнася характеристиката:
„Превозва обемни и тежки товари по специално изграден път и организи­рано движение със спирки само на определени и специално пригодени места. Ико­номически ефективен е за средни и дълги разстояния, но е неефективен за къси разстояния поради обемните товаро-разтоварниработи."?
       …………………………………………………………………….
4. Кой вид транспорт е специализиран за превоз само на течни и газооб­разни товари, предимно на големи разстояния, без да се влияе пряко от кли­матичните условия?
      ………………………………………………………………………
5. На коя основна железопътна линия са разположени гарите Пирдоп, Ка­занлък и Сливен?
     ……………………………………………………………………….
6. Напишете имената на трите най-големи български международни ле­тища:
1........................................................................ ; 2.............................................................................. ;
3. ……………………………………………………….

Няма коментари:

Публикуване на коментар