сряда, 27 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на хранително-вкусовата промишленост на България

1.    Хранително-вкусовата промишленост е стопански отрасъл, който:
б)   преработва суровини и произвежда хранителни продукти и напитки;

2.    Главен признак за обособяването на хранително-вкусовата промишленост като самостоятелен стопански отрасъл е:
в)   предназначението на произвежданата продукция;

3.    Каква група методи на производство се използва в хранително-вкусовата промишленост?
д)   всички посочени методи.

4.    Използваните суровини и материали при производството на храни и на­питки се осигуряват предимно от:
а)   растениевъдство и животновъдство;

5.    С най-голяма суровиноемкост е производството на:
б)   захар;

6.    Най-важен фактор за развитието и териториалното разположение на производствените мощности на консервна, захарна, винарска и растително-маслена про­мишленост е:
г)   суровинен;

7.    Най-силно влияещ фактор за развитието и териториалното разположе­ние на производствените мощности на хлебопроизводството, пивопроизводството, производството на безалкохолни напитки и сладкарски изделия е:
а)   потреблението;

8.    Началото на промишлено производство на хляб в България е:
г)   след Втората световна война;

9.    В структурата на хранително-вкусовата промишленост по показателя произведена промишлена продукция водещо място има:
д)   месодобивна и месопреработваща промишленост.

10. Кой от посочените продукти НЕ се произвежда от мелничарската промишленост?
в)   шрот;

11.    Производство на значими количества нишесте в България има в:
б)   Велико Търново и Червен бряг;

12.  Най-голямата мелница в страната се намира в град:
а)   София;

       13.   Главните фактори за местоустановяването на цигарените фабрики са:
в)   суровинен фактор и трудови ресурси;


14.    През 2013 г. в страната е произведен манипулиран тютюн:
б)   42.8 хил.т.

15.    Кое от посочените селища НЕ е център на производство на растително масло (олио)?
б)   Кюстендил;

16.    В производството на кой от посочените хранителни продукти се изпол­зват големи количества растителни масла?
д)   маргарин.

17.    Кой отрасъл на хранително-вкусовата промишленост има за предмет на дейност производството на сокове, пулпове, замразени плодове и зеленчуци, пюре и др.?
д)   консервна промишленост.

18.    Кое от посочените селища е център на производството на плодови консерви и сокове?
б)   Кюстендил;

19.    Специализация в производството на доматено пюре и доматен сок имат фирмите в селищата:
г)   Пловдив, Пазарджик, Плевен;

20.    Мощности за производство на пектин има в град:
а)   Перник;

21.    Специализирано производство на майонеза в България има в град:
в)   Бойчиновци;

22.    Кой от производствените центрове на консервната промишленост териториално е разположен в Северен централен (Плевенско-Горнооряховски) ра­йон?
б)   Джулюница;

23.    Шампанизирани вина се произвеждат в центровете:
в)   Лясковец, Варна, Чирпан;

       24. Открийте несъответствието между център и вид производство на хранително-вкусови продукти.
              г) София – олио;
           
25. Открийте несъответствието в „спиртни напитки - производствен център":              
б)   малинови вина - Добрич, Силистра;

26.    Основен фактор за локализацията на производство на винарската промишленост е:
г)   суровинният фактор;

27.    Кое от посочените селища е център на производството на сливова ра­кия?
а)   Троян;

28.   Кое от посочените селища е част от Горнотракийския винодобивен район?
д)   Чирпан.

29.   Кое от посочените селища е част от Черноморския винодобивен район?
б)   Поморие;

30.    Намаляване на производството на бира през годините след 1989 г. се дъл­жи предимно на:
в)   конкурентен внос на чужди известни марки бира;

31.    Най-големият захарен завод в България се намира в град:
а)   Горна Оряховица;

32.    От основния отпаден продукт на захарното производство при преработката на цвекло се произвеж­дат спирт, лимонена киселина, хлебна мая, хранителни протеини. Този продукт се нарича:
в)   меласа;

33.    Главни центрове на производството на шоколад и шоколадови изделия в България са градовете:
б)   София, Пловдив и Своге;

34.    Месодобивът се развива предимно в:
г)   животновъдните райони на страната;

35.  Месопреработката НЕ включва производството на:
г)   охладено месо за прясна консумация;

36.   Главни центрове на производството на сладолед в България са градовете:
в)   София и Варна;

37.    През 2013 г. в страната произведеното количество бяло саламурено сирене  е:
б)   около 42 хил.т.;

38.    Производство на рибни консерви в България има в град:
в)   Бургас;

39.    Уловът на кой вид риба е съсредоточен в Черно море?
б)   калкан;

40.    Кой от отраслите НЕ е специализиращ за Югозападния район на храни­телно-вкусовата промишленост?
г)   растително-маслена промишленост;


Тестови задания със свободен отговор: 
1. 1.Основните суровини за производството на бира са:
       хмел, ечемик и вода

         2.Добив на морска сол в България чрез изпарение на морска вода има край град:
Бургас

3.Предприятията на растително-маслената промишленост в България пре­работват предимно семето на:
слънчоглед

         4.За кой град се отнася характеристиката:
„Градът е разположен в Добруджа. В миналото е бил голям пазар на пшеница и други земеделски изделия. Сега е голям промишлен център със силно развита храни­телно-вкусова промишленост с основни отрасли: мелничарска, растително-маслена, млекопреработваща, консервна, месодобивна, предприятие за калибриране на цареви­ца и др.?
  Добрич

5. Най-силно влияние върху избора на мястото за изграждане и функциони­ране на консервните предприятия в България има добива на:
суровината

6. Хранително-вкусовата промишленост, за да произведе хранителни про­дукти и напитки преработва суровини, произвежда­ни от отраслите: 1. Риболов и рибовъдство и
2 . растение­въдство и животновъдство

Няма коментари:

Публикуване на коментар