сряда, 27 януари 2016 г.

География на хранително-вкусовата промишленост на България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.    Хранително-вкусовата промишленост е стопански отрасъл, който:
а)   добива суровини за производството на храни за хората;
б)   преработва суровини и произвежда хранителни продукти и напитки;
в)   обслужва населението;
г)   създава средства за производство;
д)   всичко посочено.
2.    Главен признак за обособяването на хранително-вкусовата промишленост като самостоятелен стопански отрасъл е:
а)   използваните суровини в производството;
б)   технологичният процес на производство;
в)   предназначението на произвежданата продукция;
г)   икономическата рентабилност на произведената продукция;
д)   използваните оръдия на труда.
3.    Каква група методи на производство се използва в хранително-вкусовата промишленост?
а)   физични методи;
б)   химични методи;
в)   физикохимични методи;
г)   биохимични методи;
д)   всички посочени методи.
4.    Използваните суровини и материали при производството на храни и на­питки се осигуряват предимно от:
а)   растениевъдство и животновъдство;
б)   горско стопанство;
в)   лека промишленост;
г)   химическа промишленост;
д)   дървообработваща промишленост.
5.    С най-голяма суровиноемкост е производството на:
а)   брашно;
б)   захар;
в)   цигари;
г)   компот;
д)   олио.
6.    Най-важен фактор за развитието и териториалното разположение на производствените мощности на консервна, захарна, винарска и растително-маслена про­мишленост е:
а)   научно-технически прогрес;
б)   външни пазари;
в)   транспортен;
г)   суровинен;
д)   трудови ресурси.
7.    Най-силно влияещ фактор за развитието и териториалното разположе­ние на производствените мощности на хлебопроизводството, пивопроизводството, производството на безалкохолни напитки и сладкарски изделия е:
а)   потреблението;
б)   външните пазари;
в)   суровинният фактор;
г)   трудовите ресурси;
д)   научно-техническият прогрес.
8.    Началото на промишлено производство на хляб в България е:
а)   след Освобождението;
б)   в началото на 20 век;
в)   след Първата световна война;
г)   след Втората световна война;
д)   след 1990 година.
9.    В структурата на хранително-вкусовата промишленост по показателя произведена промишлена продукция водещо място има:
а)   хлебопроизводство;
б)   млекопреработваща промишленост;
в)   растителномаслена промишленост;
г)   тютюнева промишленост;
д)   месодобивна и месопреработваща промишленост.
10. Кой от посочените продукти НЕ се произвежда от мелничарската промишленост?
а)   брашно;
б)   тестени изделия;
в)   шрот;
г)   грис;
д)   трици.
11.    Производство на значими количества нишесте в България има в:
а)   Пазарджик и Ямбол;
б)   Велико Търново и Червен бряг;
в)   Бургас и Добрич;
г)   Пловдив и Бойчиновци;
д)   Стара Загора и Варна.
12.  Най-голямата мелница в страната се намира в град:
а)   София;
б)   Бургас;
в)   Добрич;
г)   Червен бряг;
д)   Силистра.
       13.   Главните фактори за местоустановяването на цигарените фабрики са:
а)   потребление и външни пазари;
б)   суровинен и транспортен фактор;
в)   суровинен фактор и трудови ресурси;
г)   потребление и трудови ресурси;
д)   трудови ресурси и производствен опит.
14.    През 2013 г. в страната е произведен манипулиран тютюн:
а)  10.1 хил.т.
б)   42.8 хил.т.
в)   63.2 хил.т.
г)   77.5 хил.т.
д)   97.6 хил.т.
15.    Кое от посочените селища НЕ е център на производство на растително масло (олио)?
а)   Стара Загора;
б)   Кюстендил;
в)   Долна Митрополия;
г)   Бойчиновци;
д)   Бургас.
16.    В производството на кой от посочените хранителни продукти се изпол­зват големи количества растителни масла?
а)   меласа;
б)   трици;
в)   нишесте;
г)   юфка;
д)   маргарин.
17.    Кой отрасъл на хранително-вкусовата промишленост има за предмет на дейност производството на сокове, пулпове, замразени плодове и зеленчуци, пюре и др.?
а)   растително-маслена промишленост;
б)   производство на безалкохолни напитки;
в)   млечна промишленост;
г)   пивоварна промишленост;
д)   консервна промишленост.
18.    Кое от посочените селища е център на производството на плодови консерви и сокове?
а)   Кърджали;
б)   Кюстендил;
в)   Стара Загора;
г)   Видин;
д)   Джулюница.
19.    Специализация в производството на доматено пюре и доматен сок имат фирмите в селищата:
а)   Карнобат, Сунгурларе, Пещера;
б)   Русе, Горна Оряховица, Долна Митрополия;
в)   Благоевград, Бургас, Червен бряг;
г)   Пловдив, Пазарджик, Плевен;
д)   Добрич, Троян, Габрово.
20.    Мощности за производство на пектин има в град:
а)   Перник;
б)   Плевен;
в)   Пловдив;
г)   Панагюрище;
д)   Попово.
21.    Специализирано производство на майонеза в България има в град:
а)   Кула;
б)   Каварна;
в)   Бойчиновци;
г)   Пещера;
д)   Девин.
22.    Кой от производствените центрове на консервната промишленост териториално е разположен в Северен централен (Плевенско-Горнооряховски) ра­йон?
а)   Видин;
б)   Джулюница;
в)   Карнобат;
г)   Добрич;
д)   Стамболийски.
23.    Шампанизирани вина се произвеждат в центровете:
а)   Карнобат, Благоевград, Плевен;
б)   Поморие, Велики Преслав, Пещера;
в)   Лясковец, Варна, Чирпан;
г)   Сливен, Ямбол, Пазарджик;
д)   София, Берковица, Брегово.
       24. Открийте несъответствието между център и вид производство на хранително-вкусови продукти.
              а) Пазарджик – консерви;
              б) Пловдив – бира;
              в) Благоевград – цигари;
              г) София – олио;
              д) Добрич – брашно.
25. Открийте несъответствието в „спиртни напитки - производствен център":              
а)   подсладени алкохолни напитки - Варна, София;
б)   малинови вина - Добрич, Силистра;
в)   гроздова ракия - Сливен, Поморие;
г)   коняк - Велики Преслав, Поморие;
д)   водка - София, Търговище.
26.    Основен фактор за локализацията на производство на винарската промишленост е:
а)   потреблението на произведената продукция;
б)   трудовите ресурси;
в)   транспортът;
г)   суровинният фактор;
д)   научно-техническият фактор.
27.    Кое от посочените селища е център на производството на сливова ра­кия?
а)   Троян;
б)   Велики Преслав;
в)   Карлово;
г)   Брезово;
д)   Хасково.
28.   Кое от посочените селища е част от Горнотракийския винодобивен район?
а)   Търговище;
б)   Бяла черква;
в)   Поморие;
г)   Сухиндол;
д)   Чирпан.
29.   Кое от посочените селища е част от Черноморския винодобивен район?
а)   Сухиндол;
б)   Поморие;
в)   Павликени;
г)   Силистра;
д)   Ямбол.
30.    Намаляване на производството на бира през годините след 1989 г. се дъл­жи предимно на:
а)   намаляване производството на суровини за бирата;
б)   намаляване потреблението на бира;
в)   конкурентен внос на чужди известни марки бира;
г)   липса на производствени мощности;
д)   недостиг на амбалаж за бирата.
31.    Най-големият захарен завод в България се намира в град:
а)   Горна Оряховица;
б)   Русе;
в)   Долна Митрополия;
г)   Камено;
д)   Пловдив.
32.    От основния отпаден продукт на захарното производство при преработката на цвекло се произвеж­дат спирт, лимонена киселина, хлебна мая, хранителни протеини. Този продукт се нарича:
а)   шрот;
б)   трици;
в)   меласа;
г)   кюспе;
д)   цвеклови резанки.
33.    Главни центрове на производството на шоколад и шоколадови изделия в България са градовете:
а)   Горна Оряховица, Бойчиновци и Бургас;
б)   София, Пловдив и Своге;
в)   Варна, Плевен и Своге;
г)   Долна Митрополия, Горна Оряховица и Казанлък;
д)   Пловдив, Девня, Бургас.
34.    Месодобивът се развива предимно в:
а)   потребителските центрове на страната;
б)   вносно-износните центрове;
в)   транспортните центрове на страната;
г)   животновъдните райони на страната;
д)   търговските центрове.
35.  Месопреработката НЕ включва производството на:
а)   малотрайни колбаси;
б)   трайни колбаси;
в)   месни деликатеси;
г)   охладено месо за прясна консумация;
д)   месни консерви.
36.   Главни центрове на производството на сладолед в България са градовете:
а)   Ловеч и Разград;
б)   Шумен и Смолян;
в)   София и Варна;
г)   Кюстендил и Гоце Делчев;
д)   Карлово и Карнобат.
37.    През 2013 г. в страната произведеното количество бяло саламурено сирене  е:
а)   около 21 хил.т.;
б)   около 42 хил.т.;
в)   около 56 хил.т.;
г)   около 73 хил.т;
д)   около 92 хил.т.
38.    Производство на рибни консерви в България има в град:
а)   Русе;
б)   Варна;
в)   Бургас;
г)   Пловдив;
д)   Поморие.
39.    Уловът на кой вид риба е съсредоточен в Черно море?
а)   шаран;
б)   калкан;
в)   сом;
г)   пъстърва;
д)   толстолоб.
40.    Кой от отраслите НЕ е специализиращ за Югозападния район на храни­телно-вкусовата промишленост?
а)   тютюнева промишленост;
б)   консервна промишленост;
в)   винарска промишленост;
г)   растително-маслена промишленост;
д)   месодобивна промишленост.

Тестови задания със свободен отговор: 
1. 1.Основните суровини за производството на бира са:
              …………………………………………………………….
         2.Добив на морска сол в България чрез изпарение на морска вода има край град:
    …………………………………………………………….
3.Предприятията на растително-маслената промишленост в България пре­работват предимно семето на:
    ……………………………………………………………….
         4.За кой град се отнася характеристиката:
„Градът е разположен в Добруджа. В миналото е бил голям пазар на пшеница и други земеделски изделия. Сега е голям промишлен център със силно развита храни­телно-вкусова промишленост с основни отрасли: мелничарска, растително-маслена, млекопреработваща, консервна, месодобивна, предприятие за калибриране на цареви­ца и др.?
   ………………………………………………………………..
5. Най-силно влияние върху избора на мястото за изграждане и функциони­ране на консервните предприятия в България има добива на:
     ……………………………………………………………….
6. Хранително-вкусовата промишленост, за да произведе хранителни про­дукти и напитки преработва суровини, произвежда­ни от отраслите: 1. Риболов и рибовъдство и
2.................................................................... и....................................................................... Няма коментари:

Публикуване на коментар