сряда, 27 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на транспорта на България

1.    Транспортът е стопански отрасъл, предназначен за:
а)   превоз на товари и пътници на различни разстояния;

2.    Транспортът в България функционира като единна система. В нея НЕ се включват:
б)   природни условия и природни ресурси;

3.    формата на пространствена организация на стопанската дейност в от­расъл „Транспорт" е:
в)   линейна (линеарна) форма на организация на дейността;

4.    Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за транспорта в Бъл­гария?
в)   бърза възвращаемост на вложените капитали;

5.    Кое от посочените е предимство на железопътния транспорт?
а)   превоз на обемни и масови товари на средни и дълги разстояния;

         6. През последните 25 г. броят на заетите в транспорт, складиране и съобщения:
б)   слабо намалява;

7.  Средното превозно разстояние по видове транспорт е най-голямо (около
2000 км) при:
в)   морски транспорт;

      8.  С най-ниска себестойност на превозите на товарите на тон/километър е:
в)   морски транспорт;

9.  Кой от посочените фактори има благоприятно влияние за развитие на
транспорта в България?
д)   всички посочени.

10.    Кое от посочените пътни трасета НЕ е европейски транспортен кори­дор?
б)   Констанца - Шумен - Стара Загора - Пловдив - Разлог - Драма;

11.    Покрай течението на коя голяма българска река, поради многото проло­ми, НЕ са прокарани автомобилен път и железопътна линия?
д)   Арда.

12.  Гъстите мъгли в България през студеното полугодие в най-малка степен
пречат на един от видовете транспорт. Това е:
а)   железопътен;

        13.  Основният вид транспорт в България до Освобождението (1878 г.) е:
г)   коларски;

14.    Коя характеристика НЕ се отнася за транспорта през периода след Освобождението до Втората световна война?
в)   изграждат се първите тръбопроводи;

15.    Най-голям превоз на пътници и товари през 2014 г. има:
в)  автомобилен транспорт;

16.    За кой вид транспорт се отнася характеристиката:
„През 2014 г. той е осигурил извозването на най-много на брой пътници, но при извършената работа в млн. км има незначителен относителен дял."?
в)   градски  електротранспорт;

17.    Преобладаващата част от жп линиите в България имат ширина на коло­воза:
в)   1435 мм;

18. От коя гара е отклонението от жп линията София - Варна за Черквица?
а)   Ясен;

19.    В кой участък жп линията София - Карлово - Сливен - Бургас е удвоена и електрифицирана?
г)   Зимница - Карнобат;

20.    Железопътните линии от София за Черно море (София - Плевен - Горна Оряховица - Варна и София - Карлово - Бургас) имат връзка помежду си чрез жп линиите:
а)   Горна Оряховица - Тулово; Карнобат - Синдел;

21. Железопътният участък от Нова Загора за Симеоновград е връзка меж­ду железопътните линии:
г)   Пловдив - Стара Загора - Бургас и София - Пловдив - Свиленград;

22.    Коя от железопътните линии е спряна от експлоатация?
д)   Червен бряг - Оряхово.

23.    Кой е най-големият железопътен възел в Северна България?
г)   Горна Оряховица;

24.    Железопътният транспорт превозва големи обеми от суровини, полуфабри­кати и готови изделия. Сред тях най-значим е относителният дял на:
а)   твърди минерални горива;

25.    Кой отрасъл на транспорта се отличава с висока механизираност, голя­ма маневреност, висока скорост и оперативност в превозите на пътници и то­вари на къси разстояния?
г)   автомобилен;

26. На картосхемата на Българското Черноморско крайбрежие с номера са посочени местата на градове, които са значими пристанищни центрове. В кое двуединство „№ на пристанището - име на града, в който се намира" има несъответствие?


в)   № 3 - Каварна;

27.   България има морски фериботни връзки с Украйна между пристанищата:
д)   Варна - Иличовск.

28.   Първата междуселищна автобусна линия в България е пусната в действие още през 1909 г. Тя е превозвала пътници между градовете:
в)   София - Самоков;

29.   В България автомагистралите носят имена на известни географски обекти. Кое от посочените географски имена НЕ е име на автомагистрала?
а)   „Мизия";

30.   Най-голяма гъстота на пътношосейната мрежа в България има в:
б)   Северен централен район;

31.   Извършената работа по превоз на товари от сухопътния транспорт през 2014 г. е:
б)  32.2 млн. ткм;

       32.   Кое от посочените е главното предимство на морския транспорт?
б)   превозва евтино масови товари на дълги разстояния;

33.   През 2014 г. превозите на товари по море се осъществяват с:
а)     2 кораба;

34.   Коя от посочените характеристики се отнася за речния транспорт по река Дунав?
в)   използва се строго определен маршрут по конфигурацията на реката;

35.    Превозите през река Дунав се осъществяват от специализирани кораби - фе­риботи и пригодени за тях пристани. Между кои от посочените български и румънс­ки пристанища НЯМА фериботна връзка?
б)   Лом - Расту;

36.    Каква специализация има въздушният транспорт при превозите на това­ри?
в)   пощенски пратки и бързоразвалящи се продукти;

37.    Газопроводният пръстен на страната НЯМА пряка връзка с газопрово­дите на:
в)   Сърбия;

       38.   Кое от посочените твърдения за използването на метрото е вярно?
г)   бързина и безконфликтност на движението;

39.    Кой транспортен район в България е пряко свързан с обслужване на прево­зите по Европейски транспортен коридор №7?
б)   Придунавски район;

40.    Кое от посочените селища е железопътен възел?
г)   Каспичан;


Тестови задания със свободен отговор:
1. За кое селище в България се отнася характеристиката:
„Градът е важен железопътен възел. От неговата гара се движат влако­ве в различни посоки. В него се пресичат пътищата на важните железопътни линия София-Варна и Русе-Подкова. През града преминават множество авто­мобилни пътища. В близост до него има специализирано летище за чартърни вътрешни и международни превози."?
    Горна Оряховица

2. Специален плавателен съд за превоз на железопътни вагони, товарни автомобили, автобуси и леки автомобили, както и други транспортни сред­ства без разтоварване и отново товарене на стоките, се нарича:
            ферибот

          3. За кой вид товарен транспорт се отнася характеристиката:
„Превозва обемни и тежки товари по специално изграден път и организи­рано движение със спирки само на определени и специално пригодени места. Ико­номически ефективен е за средни и дълги разстояния, но е неефективен за къси разстояния поради обемните товаро-разтоварниработи."?
     жп транспорт

4. Кой вид транспорт е специализиран за превоз само на течни и газооб­разни товари, предимно на големи разстояния, без да се влияе пряко от кли­матичните условия?
   тръбопроводен транспорт

5. На коя основна железопътна линия са разположени гарите Пирдоп, Ка­занлък и Сливен?
  София - Бургас

6. Напишете имената на трите най-големи български международни ле­тища:
 София, Варна и Бургас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар