сряда, 27 януари 2016 г.

География на туризма на България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.    Кой е предметът на стопанска дейност в отрасъл „Туризъм"?
а)   създаване на нови материални блага;
б)   обслужване на хора, пътуващи хора извън местоживеенето им;
в)   поддържане в добър вид на обектите за посещение от туристите;
г)   стопанисване на пътната инфраструктура, необходима за туристите;
д)   стопанисване на културни и исторически обекти за посещение.
2.    Присъща характеристика за стопанския туризъм в България е:
а)   сезонност в развитието на видовете туризъм;
б)   бавна възвращаемост на вложените средства;
в)   независимост от инженерната и социалната инфраструктура;
г)   независимост от равнището на доходи на населението;
д)   всичко посочено.
           3. Стопанският туризъм може да бъде определен като пасивен, когато:
а)   посещаващите страната чужденци са повече от пътуващите в чужбина българи;
б)   пътуващите в чужбина българи са повече от посещаващите я чужденци;
в)   повечето туристи се придвижват с моторни превозни средства;
г)   повечето туристи имат продължителен престой в базата за настаняване;
д)   повечето туристи имат краткотраен престой в базата за настаняване.
4.    Кое от посочените е ваканционен туризъм?
а)   отдих на учащи се в почивни лагери и семейна почивка през отпуската;
б)   посещение на икономически форуми, мострени панаири и изложби;
в)   посещение на културно-развлекателни мероприятия;
г)   екскурзии и излети през почивните дни;
д)   участие и присъствие в спортни събития и прояви.
5.    Използването на автомобилен транспорт за превозването на туристите има предимство пред другите видове транспорт поради:
а)   по-ниска и достъпна цена на превозите на туристите;
б)   възможност за промяна в маршрута и графика при посещения на обекти;
в)   бързина на придвижването;
г)   по-комплексно обслужване на туристите;
д)   всичко посочено.
6. В коя двойка „вид релеф - доминиращ вид туризъм" има несъответст­вие?
а)   абразионен релеф и пясъчни плажове - морски рекреативен туризъм;
б)   нископланински релеф - отдих и почивка и пешеходен туризъм;
в)   високопланински релеф - зимен ски-туризъм и летен пешеходен туризъм;
г)   равнинно-хълмист релеф - познавателен туризъм;
д)   природни забележителности - познавателен туризъм.
7. Кое от посочените селища е планински курорт?
а)   Вършец;
б)   Велинград;
в)   Кюстендил;
г)   Юндола;
д)   Сандански.
           8. Кой от посочените обекти в Родопите се използва за ловен туризъм?
а)   Белите брези;
б)   Кормисош;
в)   Дяволското гърло;
г)   Снежанка;
д)   Наречен.
8.    Открийте несъответствието между имената на селищата и характерния за тях вид туризъм.
     а) Велинград – балнеолечебен туризъм;
     б) Павел баня – делови туризъм;
     в) Банско – ски-туризъм;
     г) Созопол – морски рекреационен туризъм;
     д) Карлово – познавателен туризъм.
10. Кое от посочените селища е архитектурен резерват и обект на туристи­чески посещения?
а)   Свети Влас;
б)   Мадара;
в)   Жеравна;
г)   Априлци;
д)   Вършец.
       11.  Хотелите са една от най-важните съставки на материално-техническата база на стопанския туризъм. През 2014 г. в България функционират:
а)      903 хотела;
б)   2 166 хотела;
в)   3 916 хотела;
г)   4 327 хотела;
д)   5 518 хотела.
       12.   Средната използваемост на леглата в хотелите през 2014 г. е около:
а)   повече от една пета (21.2%);
б)   повече от една четвърт (26.3%);
в)   над една трета (37.8%);
г)   повече от половината (52.4%);
д)   около две трети (65.7%).
13.    Кое от посочените е морски туристически комплекс с международно зна­чение?
а)   „Арбанаси";
б)   „Слънчев бряг";
в)   „Павел баня";
г)   „Силистар";
д)   „Кормисош".
14.    Кое от посочените е център за развитие на ски-туризъм?
а)   Пампорово;
б)   Искрец;
в)   Леденика;
г)   Хисар;
д)   Сандански.
15.    Първата изградена туристическа хижа в България през 1922 г. е:
а)   „Бъндерица";
б)   „Богдан";
в)   „Мусала";
г)   „Алеко";
д)   „Скакавица".
16.    Кой вид туризъм в България е подпомаган (субсидиран) от държавни, фир­мени и обществени средства?
а)   международен;
б)   вътрешен;
в)   социален;
г)   стопански;
д)   спортен.
        17.  Кой вид база има най-голям дял при настаняването на туристите?
а)   хотели;
б)   мотели;
в)   къмпинги;
г)   квартири;
д)   всички посочени.
        18.  В България туризъм се развива в множество селища. Техният броя е около:
а)   23 селища;
б)   57 селища;
в)   42 селища;
г)   73 селища;
д)   143 селища.
         19. Най-значим брой български туристи посреща туристическата база в:
а)   Западните Родопи и Пловдив;
б)   Рила и Пирин;
в)   София и Витоша;
г)   Черноморието;
д)   Стара планина и Средна гора.
20. Чужденците, посетили България през 2014 г., наброяват около:
а)    5.5 млн.;
б)    9.5 млн.;
в)  12.5 млн.;
г)  16.5 млн.;
д)  19.0 млн.
21. През 2014 г. най-многочислени са посещенията в България от граждани на:
а)   Чехия;
б)   Русия;
в)   Германия;
г)   Сърбия;
д)   Румъния.
22.  Кое от посочените подреждания в низходящ ред по брой на туристите според причините за посещение на България през 2014 г. е вярно?
а)   транзит, гостуване, служебно;
б)   гостуване, служебно, други;
в)   служебно, екскурзия и почивка, други;
г)   служебно, гостуване, почивка, транзит;
д)   екскурзия и почивка, служебно, други.
23.  Кое съждение за престоя на чуждестранните туристи в базата за наста­няване в България през последните години е вярното?
а)   увеличава се броят на настанените в туристически хижи и квартири;
б)   увеличава се броят на настанените в хотелите с 4 и 5 звезди;
в)   увеличава се броят на настанените в хотелите с 2 и 3 звезди;
г)   увеличава се броят на настанените в почивните станции и квартирите;
д)   намалява се броят на настанените във всички видове база.
24.    Антропогенните туристически ресурси се използват предимно за разви­тие на:
а)   познавателен туризъм;
б)   балнеолечебен туризъм;
в)   развлекателен туризъм;
г)   екологичен туризъм;
д)   социален туризъм.
25.    Най-голям е туристическият поток на транзитно преминаващи през страната чужди туристи по трасето:
а)   Русе-Плевен-София-Кулата;
б)   Видин-София-Сандански-Кулата;
в)   Дуранкулак-Варна-Бургас-Малко Търново;
г)   Калотина-София-Пловдив-Свиленград;
д)   Русе-Велико Търново-Стара Загора-Подкова.
    26. Броят на пътувалите на българи в други страни през 2014 г. е около:
а)   1.0 млн.;
б)   4.0 млн.;
в)   6.0 млн.;
г)   7.0 млн.;
д)   9.0 млн.
       27.   Най-значим е броят на българите, пътуващи в чужбина за района на:
а)   Източна Европа;
б)   Балканите;
в)   Средна Европа;
г)   Западна Европа;
д)   Северна Европа.
28.    Кой от посочените изводи за пътуванията на българите в чужбина след 1989 г. НЕ е верен?
а)   увеличават се пътуванията към Украйна и Русия;
б)   увеличават се пътуванията към Балканските страни;
в)   увеличава се броят на пътуващите в чужбина;
г)   увеличават се пътуванията към Германия и Австрия;
д)   увеличава се броят на почиващите в чужбина.
29.    През 2014 г. най-много (1.1 млн.) са българите, посетили:
а)   Франция;
б)   Турция;
в)   Румъния;
г)   Сърбия;
д)   Гърция.
30.   В   кой от туристическите райони на България е преобладаващата част от базата за настаняване на туристи?
а)   Черноморски;
б)   Софийско-Кюстендилски (Витошко-Осоговски);
в)   Рило-Пирински;
г)   Западно-Родопски;
д)   Средностаропланински.
  31. В кои туристически райони е най-добре развит зимният ски-туризъм?
а)   Витошко-Осоговски и Средногорски;
б)   Рило-Пирински и Западнородопски;
в)   Северозападен и Витошко-Осоговски;
г)   Западнородопски и Северозападен;
д)   Витошко-Осоговски и Западнородопски.
32. Специализация в развитието на конгресен туризъм имат центровете:
а)   Русе и Пловдив;
б)   Варна и Бургас;
в)   София и Варна;
г)   София и Плевен;
д)   Пловдив и Варна.
33.    Кой от посочените центрове на морски туризъм се намира в Северното черноморско крайбрежие?
а)   Поморие;
б)   Царево;
в)   Несебър;
г)   Балчик;
д)   Созопол.
34.    В коя от посочените двойки (от Витошко-Осоговски туристически ра­йон) „център-вид туризъм" има несъответствие?
а)   Боровец - зимен ски-туризъм;
б)   Кюстендил - зимен ски-туризъм;
в)   Банкя - балнеолечебен туризъм;
г)   Витоша - зимен ски-туризъм;
д)   Трън - познавателен туризъм.
35.    В коя от посочените двойки (от Западнородопския туристически район) „център-вид туризъм" има несъответствие?
а)   Триград - пещерен туризъм;
б)   Пампорово - ски-туризъм;
в)   Чепеларе - балнеолечебен туризъм;
г)   Велинград- балнеолечебен туризъм;
д)   Пловдив - познавателен туризъм.
36.    Кое от посочените селища от Подбалканско-Средногорския туристичес­ки район е център на балнеолечебен туризъм?
а)   Хисар;
б)   Копривщица;
в)   Карлово;
г)   Калофер;
д)   Панагюрище.
37.    В кое от селищата от Рило-Пиринския туристически район няма средно­вековни и възрожденски архитектурни обекти за туристически посещения?
а)   Ковачевица;
б)   Банско;
в)   Сапарева баня;
г)   Самоков;
д)   Рилски манастир.
38.    Красивите природни забележителности Белоградчишки скали, Вратцата и Ритлите са териториално разположени в:
а)   Черноморски туристически район;
б)   Подбалканско-Средногорски туристически район;
в)   Витошко-Осоговски туристически район;
г)   Северозападен туристически район;
д)   Средностаропланински туристически район.
39.    Туристическият център град Априлци е разположен в:
а)   южното подножие на Главната Старопланинска верига;
б)   северното подножие на Главната Старопланинска верига;
в)   Източна Стара планина;
г)   Същинска Средна гора;
д)   Западен Предбалкан.
40.    Кое от посочените НЕ е положителна тенденция в развитието на сто­панския туризъм в България?
а)   увеличаване броя на посещаващите страната чужденци за почивка и туризъм;
б)   увеличаване броя на нощувките на туристите в многозвездна туристическа база;
в)   изграждане на нови туристически центрове и обновяване на базата;
г)   подобряване на туристическата инфраструктура;
д)   всички са положителни тенденции.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Движението и обслужването на туристи между отделни обекти в стра­ната е:
    ……………………………………………………………………..
2. В България има множество курорти. От тях най-многобройни са:
    ……………………………………………………………………..
3. За кой планински курорт се отнася характеристиката:
„Намира се в планината Родопи на 1650 м надморска височина, в подножието на връх Снежанка, близко да град Смолян. Специализиран е в развитието на зимен ски-туризъм и летен планински рекреационен туризъм. Има множество хотели, ски-писти и лифтове."?
    ……………………………………………………………………….
4. На територията на България има множество привлекателни за турис­тите културно-исторически обекти. През последните години, освен тракийски­те могили, широка известност получи намиращият се в Източните Родопи дре­вен археологически комплекс, включващ мегалитно светилище, свещен град и кре­пост. Той се нарича:
     ……………………………………………………………………….
5. За кой балнеоложки курорт се отнася характеристиката:
„Намира се на прехода от Същинска Средна гора към Горнотракийска низи­на, в Пловдивска област. Има 22 минерални извора, които са използвани още от древ­ността. Това е първият създаден в България балнеолечебен курорт. Минералните во­ди се използват предимно за лечение на бъбречно-урологични заболявания и за лечение на опорно-двигателния апарат."?
     …………………………………………………………………………
6. Първият в България туристически клуб „Урвич" е създаден през 1889 г. в София от:
      ………………………………………………………………………….

Няма коментари:

Публикуване на коментар