сряда, 27 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на туризма на България

1.    Кой е предметът на стопанска дейност в отрасъл „Туризъм"?
б)   обслужване на хора, пътуващи хора извън местоживеенето им;

2.    Присъща характеристика за стопанския туризъм в България е:
а)   сезонност в развитието на видовете туризъм;

           3. Стопанският туризъм може да бъде определен като пасивен, когато:
б)   пътуващите в чужбина българи са повече от посещаващите я чужденци;

4.    Кое от посочените е ваканционен туризъм?
а)   отдих на учащи се в почивни лагери и семейна почивка през отпуската;

5.    Използването на автомобилен транспорт за превозването на туристите има предимство пред другите видове транспорт поради:
б)   възможност за промяна в маршрута и графика при посещения на обекти;

6. В коя двойка „вид релеф - доминиращ вид туризъм" има несъответст­вие?
г)   равнинно-хълмист релеф - познавателен туризъм;

7. Кое от посочените селища е планински курорт?
г)   Юндола;

           8. Кой от посочените обекти в Родопите се използва за ловен туризъм?
б)   Кормисош;

9.    Открийте несъответствието между имената на селищата и характерния за тях вид туризъм.
     б) Павел баня – делови туризъм;
  
10. Кое от посочените селища е архитектурен резерват и обект на туристи­чески посещения?
в)   Жеравна;

       11.  Хотелите са една от най-важните съставки на материално-техническата база на стопанския туризъм. През 2014 г. в България функционират:
б)   2 166 хотела;

       12.   Средната използваемост на леглата в хотелите през 2014 г. е около:
б)   повече от една четвърт (26.3%);

13.    Кое от посочените е морски туристически комплекс с международно зна­чение?
б)   „Слънчев бряг";

14.    Кое от посочените е център за развитие на ски-туризъм?
а)   Пампорово;

15.    Първата изградена туристическа хижа в България през 1922 г. е:
д)   „Скакавица".

16.    Кой вид туризъм в България е подпомаган (субсидиран) от държавни, фир­мени и обществени средства?
в)   социален;

        17.  Кой вид база има най-голям дял при настаняването на туристите?
а)   хотели;

        18.  В България туризъм се развива в множество селища. Техният броя е около:
д)   143 селища.

         19. Най-значим брой български туристи посреща туристическата база в:
г)   Черноморието;

20. Чужденците, посетили България през 2014 г., наброяват около:
б)    9.5 млн.;

21. През 2014 г. най-многочислени са посещенията в България от граждани на:
д)   Румъния.

22.  Кое от посочените подреждания в низходящ ред по брой на туристите според причините за посещение на България през 2014 г. е вярно?
д)   екскурзия и почивка, служебно, други.

23.  Кое съждение за престоя на чуждестранните туристи в базата за наста­няване в България през последните години е вярното?
б)   увеличава се броят на настанените в хотелите с 4 и 5 звезди;

24.    Антропогенните туристически ресурси се използват предимно за разви­тие на:
а)   познавателен туризъм;

25.    Най-голям е туристическият поток на транзитно преминаващи през страната чужди туристи по трасето:
г)   Калотина-София-Пловдив-Свиленград;

    26. Броят на пътувалите на българи в други страни през 2014 г. е около:
б)   4.0 млн.;

       27.   Най-значим е броят на българите, пътуващи в чужбина за района на:
б)   Балканите;

28.    Кой от посочените изводи за пътуванията на българите в чужбина след 1989 г. НЕ е верен?
а)   увеличават се пътуванията към Украйна и Русия;

29.    През 2014 г. най-много (1.1 млн.) са българите, посетили:
б)   Турция;

30.   В   кой от туристическите райони на България е преобладаващата част от базата за настаняване на туристи?
а)   Черноморски;

  31. В кои туристически райони е най-добре развит зимният ски-туризъм?
б)   Рило-Пирински и Западнородопски;

32. Специализация в развитието на конгресен туризъм имат центровете:
в)   София и Варна;

33.    Кой от посочените центрове на морски туризъм се намира в Северното черноморско крайбрежие?
г)   Балчик;

34.    В коя от посочените двойки (от Витошко-Осоговски туристически ра­йон) „център-вид туризъм" има несъответствие?
б)   Кюстендил - зимен ски-туризъм;

35.    В коя от посочените двойки (от Западнородопския туристически район) „център-вид туризъм" има несъответствие?
в)   Чепеларе - балнеолечебен туризъм;

36.    Кое от посочените селища от Подбалканско-Средногорския туристичес­ки район е център на балнеолечебен туризъм?
а)   Хисар;

37.    В кое от селищата от Рило-Пиринския туристически район няма средно­вековни и възрожденски архитектурни обекти за туристически посещения?
в)   Сапарева баня;

38.    Красивите природни забележителности Белоградчишки скали, Вратцата и Ритлите са териториално разположени в:
г)   Северозападен туристически район;

39.    Туристическият център град Априлци е разположен в:
б)   северното подножие на Главната Старопланинска верига;

40.    Кое от посочените НЕ е положителна тенденция в развитието на сто­панския туризъм в България?
д)   всички са положителни тенденции.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Движението и обслужването на туристи между отделни обекти в стра­ната е:
  вътрешен туризъм

2. В България има множество курорти. От тях най-многобройни са:
   планински

3. За кой планински курорт се отнася характеристиката:
„Намира се в планината Родопи на 1650 м надморска височина, в подножието на връх Снежанка, близко да град Смолян. Специализиран е в развитието на зимен ски-туризъм и летен планински рекреационен туризъм. Има множество хотели, ски-писти и лифтове."?
   Пампорово

4. На територията на България има множество привлекателни за турис­тите културно-исторически обекти. През последните години, освен тракийски­те могили, широка известност получи намиращият се в Източните Родопи дре­вен археологически комплекс, включващ мегалитно светилище, свещен град и кре­пост. Той се нарича:
  Перперикон

5. За кой балнеоложки курорт се отнася характеристиката:
„Намира се на прехода от Същинска Средна гора към Горнотракийска низи­на, в Пловдивска област. Има 22 минерални извора, които са използвани още от древ­ността. Това е първият създаден в България балнеолечебен курорт. Минералните во­ди се използват предимно за лечение на бъбречно-урологични заболявания и за лечение на опорно-двигателния апарат."?
   Хисаря

6. Първият в България туристически клуб „Урвич" е създаден през 1889 г. в София от:
Алеко Константинов.

1 коментар: