сряда, 1 януари 2014 г.

Отговори

на тест N 5 Природноресурсен потенциал на света


1. Природноресурсният  потенциал обхваща съвкупността от:    
    Г) природните условия и ресурси;

2. В групата на изчерпаемите природни ресурси се включват
    Г) желязната и мангановата руда;

3. Към групата на неизчерпаемите природни ресурси се отнасят:
    В) ветрови и соларни;

4. Изчерпаеми възобновими ресурси от изброените са:
    А) биоресурси (растителни и животински);                 

5. Кое от посочените твърдения за рудните полезни изкопаеми НЕ е вярно?
    В) най-значими запаси на медни руди имат Германия, Либия и Уругвай;

6. Коя от посочените страни е бедна на горивни и рудни природни ресурси?
    Г) Япония;

7. Коя от посочените страни НЕ се отличава със значими запаси на нефт?                               
    Б) Мароко;      

8. Качествената оценка на въглищата НЕ използва показателя:
    Г) технология на тяхното използване;

9. В кой от посочените географски райони има най-големи запаси на въглища?
    А) Североизточен Китай;

10. Кое твърдение за горските ресурси на планетата НЕ е вярно?
      А) площта на широколистните гори в умерения пояс се увеличава;

11. В Световния океан най-значими са биоресурсите в:
      А) шелфовата зона;

12. В кой от посочените географски райони няма големи находища на нефт?
      В) Западносибирска низина;      

13. В коя от посочените страни няма големи находища на уранова руда?
      Б) Уругвай;

14. Коя от посочените руди е на цветен метал?         
      В) алуминиева;

15. Коя двойка от посочените климатични елементи могат да се използват като енергиен ресурс?    
      Г) слънчево греене и вятър;

16. Водите са природен ресурс, когато:
      Б) се използват от хората;

17. От континенталният шелф на моретата и океаните се добиват значими количества нефт. Най - големи са запасите от нефт в:                       
      Г) Персийския залив;

18. Кой от посочените ресурси е неизчерпаем?
      В) ветрови ресурси;

19. Коя е най-използваната руда за производството на алуминий?
      Б) боксит;

20. Кои два природни ресурса имат най-голямо влияние и значение в развитието на земеделието?
      В) поземлени и климатични;

21. Кои от природните ресурси са изчерпаеми и възобновими?
      б) водни ресурси и биоресурси;

22. Определете природната зона в континента Азия, в която има най-големи запаси от дървесина.
      Г) иглолистни гори (тайга);

23. Върху кой от посочените стопански отрасли елементите на климата НЕ влияят пряко и не се или не могат да се използват като природен ресурс?
      В) машиностроене;

24. Широкото използване на геотермалата енергия в бита на хората и в стопанството е най-характерно за районите с:
      А) проявление на вулканизма;

25. В кои два природни пояса агроклиматичните ресурси са най-благоприятни за развитие на земеделието?
      В) субтропичен и умерен;

26. В коя от посочените групи природни ресурси всички са от вида енергийни:
      Б) нефт, течащи води, слънчево греене;

27. Къде в света са най-големите залежи на медни руди?
      Г) планините на Андите

28. В кои водни басейни са най-големите рибни запаси?
      В) крайбрежните морета на Арктика и Антарктика;

29. Кое от посочените НЕ се включва в обработваемите земи?
      Г) пасища;

30. Най-малка снабденост с обработваема земя (0.4 дка на жител) има:
      В) Япония;

Няма коментари:

Публикуване на коментар