събота, 30 март 2013 г.

Тест: Природноресурсен потенциал на светаТест № 5:

Природноресурсен потенциал на света

1. Природноресурсният  потенциал обхваща съвкупността от:
    А) природните условия;         
    Б) природните ресурси;
    В) всички видове суровини;     
    Г) природните условия и ресурси.

2. В групата на изчерпаемите природни ресурси се включват
    А) енергията на слънчевото греене и ветровата енергия;              
    Б) геотермалната енергия и енергия на морските вълни;
    В) енергията на приливи и отливи;
    Г) желязната и мангановата руда.

3. Към групата на неизчерпаемите природни ресурси се отнасят:
    А) алуминиеви и медни руди;
    Б) нефт и природен газ;
    В) ветрови и соларни;
    Г) мрамори и пясъчници.

4. Изчерпаеми възобновими ресурси от изброените са:
    А) биоресурси (растителни и животински);                           
    Б) слънчева и ветрова енергия;
    В) руди на черните и цветните метали;                           
    Г) нефт и природен газ.

5. Кое от посочените твърдения за рудните полезни изкопаеми НЕ е вярно?
    А) те са основна суровина за металургията; 
    Б) рудите на цветните метали имат много ниско метално съдържание;
    В) най-значими запаси на медни руди имат Германия, Либия и Уругвай.
   Г) богати и разнообразни находища на руди има в Бразилия, Австралия, Канада.

6. Коя от посочените страни е бедна на горивни и рудни природни ресурси?
    А) Русия;              
    Б) Канада;               
    В) Китай;
    Г) Япония.

7. Коя от посочените страни НЕ се отличава със значими запаси на нефт?
    А) Ванецуела;                                
    Б) Мароко;            
    В) Саудитска Арабия;                 
    Г) Нигерия.

8. Качествената оценка на въглищата НЕ използва показателя:
    А) степен на въглефикация и калоричност;
    Б) разположение и мощност на въглищните пластове;             
    В) съдържание на пепел, влага и примеси;
    Г) технология на тяхното използване.

9. В кой от посочените географски райони има най-големи запаси на въглища?
    А) Североизточен Китай;
    Б) Западносибирска низина;
    В) пустинята Сахара;
    Г) Източноафриканска планинска земя.

10. Кое твърдение за горските ресурси на планетата НЕ е вярно?
      А) площта на широколистните гори в умерения пояс се увеличава;
      Б) най-големи запаси от иглолистна дървесина има в тайгата;
     В) най-значими запаси на широколистна дървесина има в екваториалния пояс;
      Г) най-значим относителен дял имат горите в Южна Америка.

11. В Световния океан най-значими са биоресурсите в:
      А) шелфовата зона;
      Б) континенталния склон;
      В) океанското дъно;
      Г) океанските падини.

12. В кой от посочените географски райони няма големи находища на нефт?
      А) Северно море;    
      Б) Персийски залив;
      В) Западносибирска низина;                     
      Г) Средноевропейска низина.

13. В коя от посочените страни няма големи находища на уранова руда?
      А) САЩ; 
      Б) Уругвай.
      В) Канада;              
      Г) Австралия.

14. Коя от посочените руди е на цветен метал?
      А) манганова;              
      Б) желязна;           
      В) алуминиева;
      Г) хромова.                

15. Коя двойка от посочените климатични елементи могат да се използват като енергиен ресурс?
      А) слънчево греене и атмосферно налягане;               
      Б) вятър и облачност;
      В) температура и влажност на въздуха;                
      Г) слънчево греене и вятър.

16. Водите са природен ресурс, когато:
      А) са среда за обитаване от растения и животни;
      Б) се използват от хората;
      В) се осъществява воден кръговрат;
      Г) си взаимодействат с другите природни компоненти.

17. От континенталният шелф на моретата и океаните се добиват значими количества нефт. Най - големи са запасите от нефт в:
      А) Мексиканския залив;                    
      Б) Венецуелския залив;
      В) Гвинейския залив;                         
      Г) Персийския залив.

18. Кой от посочените ресурси е неизчерпаем?
      А) водни ресурси;                          
      Б) рудни полезни изкопаеми;
      В) ветрови ресурси;
      Г) горивни полезни изкопаеми. 

19. Коя е най-използваната руда за производството на алуминий?
      А) сидерит
      Б) боксит
      В) магнетит
      Г) пирит.

20. Кои два природни ресурса имат най-голямо влияние и значение в развитието на земеделието?
      А) растителни и водни;
      Б) растителни и животински;
      В) поземлени и климатични;
      Г) горивни и минерални.

21. Кои от природните ресурси са изчерпаеми и възобновими?
      а) нефт и природен газ;
      б) водни ресурси и биоресурси;
      в) въглища и шисти;
      г) енергия на вятъра и слънчевото греене.

22. Определете природната зона в континента Азия, в която има най-големи запаси от дървесина.
      А) лесотундра;
      Б) твърдолистни гори;
      В) широколистни гори;
      Г) иглолистни гори (тайга);

23. Върху кой от посочените стопански отрасли елементите на климата НЕ влияят пряко и не се или не могат да се използват като природен ресурс?
      А) земеделие;
      Б) туризъм;
      В) машиностроене;
      Г) електродобив.

24. Широкото използване на геотермалата енергия в бита на хората и в
      стопанството е най-характерно за районите с:
      А) проявление на вулканизма;
      Б) тропичен климат;
      В) планински релеф;
      Г) гъста речна мрежа.

25. В кои два природни пояса агроклиматичните ресурси са най-благоприятни за развитие на земеделието?
      А) екваториален и субекваториален;
      Б) тропичен и субтропичен;
      В) субтропичен и умерен;
      Г) умерен и субполярен.

26. В коя от посочените групи природни ресурси всички са от вида енергийни:
      А) въглища, боксит, каолин;
      Б) нефт, течащи води, слънчево греене;
      В) уранова руда, боксити, селитра;
      Г) фосфорити, природен газ, геотермални води.

27. Къде в света са най-големите залежи на медни руди?
      А) Тибетската планинска земя;
      Б) Иранска планинска земя;
      В) Скандинавски полуостров;
      Г) планините на Андите.

28. В кои водни басейни са най-големите рибни запаси?
      А) централните части на Индийския океан;
      Б) Средиземно и Карибско море;
      В) крайбрежните морета на Арктика и Антарктика.
      Г) плитките места в Северно и Адриатическо море.

29. Кое от посочените НЕ се включва в обработваемите земи?
      А) ниви;
      Б) трайни насаждения;
      В) изкуствени ливади;
      Г) пасища.

30. Най-малка снабденост с обработваема земя (0.4 дка на жител) има:
      А) САЩ;
      Б) Аржентина;
      В) Япония;
      Г) Украйна.

31. В света най-големи са запасите и е най-голям добивът на медни руди в държавата:
      ....................................................

32. Дъното на показаното на картата море е богато на два основни вида полезни изкопаеми. Те са:

      ....................................................
       
33. Калиевите соли, фосфатитите, фосфоритите и апатитите са основни минерални нерудни суровини, които се използват за производството на:
      ......................................................

34. Природни тела и сили, които на опредлен етап на развитие на човечеството са от съществено значение за живота и дейността на хората, но не участват непосредствено в стопанската дейност се наричат:
      .......................................................

35. В структурата на изкопаемите горива най-голям относителен дял имат:
      ........................................................
36. Определете съответствието между конкретен природен ресурс като напишете  неговото име на реда срещу вида природни ресурси. Имената на ресурсите са: боксит, мрамор, прилив, торф.

Вид природен ресурс Име на ресурса
Горивни полезни изкопаеми

Рудни полезни изкопаеми

Нерудни полезни изкопаеми

Неизчерпаеми природни ресурси


37. Практическа задача по география на света
      На контурната карта на света с условни знаци и номера са означени местата на големи находища на полезни изкопаеми – нефт, въглища, руди. Срещу номера напишете вида на полезното изкопаемо и страната или географския район, в който се намира находището.       
      1. ……………………………………;        2. ………………………………;
      3. ……………………………………;        4. ………………………………;
      5. ……………………………………;        6. ……………………………….;
      7. ……………………………………;        8. ……………………………….;
      9. ……………………………………;       10. ……………………………….