събота, 6 април 2013 г.

Тест: Население на света


Тест № 6

Население на света

1. Значителното  нарастване  на броя на населението след XVI век е резултат предимно от въздействието на:
    А) стопанския напредък;         
    Б) биологичните промени у хората;
    В) промяна обществените ценности;
    Г) климатичните промени.   

2. Върху териториалното разпределение на населението НЕ влияе фактора:
    А) географско положение и природни условия;     
    Б) природни ресурси и производствени мощности;
    В) стопанска специализация (аграрна или промишлена);
    Г) равнище на образование и на култура.

3. Кое твърдение за географското разпределение на населението в света НЕ е вярно?
    А) най-голяма е среднага гъстота на наслението в Азия;
    Б) над 60% от населението на света живее в Азия;
    В) голяма е гъстотата на населението в Австралия и Океания;
    Г) с бързи темпове нараства наслението на Африка.

4. Коя от посочените страни е най-гъсто населена?
    А) Канада;
    Б) Япония;
    В) Австралия;
    Г) Бразилия.

5. Коя низина е най-рядко населена?
    А) Индо-Гангска низина;
    Б) Източнокитайска низина;
    В) Долнодунавска низина;
    Г) Западно-сибирска низина.

6. В кой от регионите на Европа се наблюдава най-голяма гъстота на населението?
    А) Северна Европа;
    Б) Източна Европа;
    В) Западна Европа;
    Г) Южна Европа.

7. Кое от посочените понятия НЕ се използва за характеристика на естественото движение на населението?
    А) естествен прираст;
    Б) миграционен прираст;
    В) раждаемост;
    Г) смъртност.

8. Коя част на континента Северна Америка е сред рядко населените територии?
    А) атлантическо крайбрежие на САЩ;
    Б) калифорнийско крайбрежие на САЩ;
    В) северните територии на Канада;
    Г) района на Големите езера.

9. Кое твърдение за естественото движение на населението НЕ е вярно?
    А) основава се на естествени биологични процеси;
    Б) формира се чрез преселване;
    В) статистически се измерва и изследва в промили;
    Г) естественият прираст е положителен и отрицателен.

10. Естественото движение на населението представлява:
      А) промяна на мястото на живеене;
      Б) ежедневните пътувания на хората;
      В) изселвания и заселвания в страната;
      Г) смяна на поколенията.

11. Коя е отличителната характеристика на демографския взрив?
      А) бързо нарастване на броя на населението;
      Б) застаряване на населението;
      В) задържане или намаляване на броя на населението;
      Г) увеличаване на броя на селското население.

12. От посочените страни с най-висока средна продължителност на живот на хората се отличава:
      А) Замбия;
      Б) Полша;
      В) Чили;
      Г) Япония.

13. Коя от посочените характеристики се отнася за традиционния тип
      възпроизводство на населението?
      А) бърза смяна на поколенията;
      Б) ниска раждаемост;
      В) ниска смъртност;
      Г) голяма продължителност на живота.

14. Раждаемостта и смъртността на населението като демографски показатели се измерват като отношение на броя на новородените и на починалите  на:    
      А)  1 кв. км.; 
      Б) на 1 000 кв.км.;                              
      В) на 1 000 души население;       
      Г) на 10 000 души население.

15. С най - ниска раждаемост се отличава населението в континента:
      А) Азия;              
      Б) Южна Америка;
      В) Африка;           
      Г) Европа.             

16. Естественият прираст на населението се получава като разлика между величините на две характеристики:
      А) раждаемост и смъртност;    
      Б) раждаемост и емиграция;
      В) смъртност и емиграция;      
      Г) раждаемост и имиграция;

17. Емиграцията  е  процес на движение на лица от една държава към друга държава с цел:
      А) туризъм;                                  
      Б) командировка;
      В) заселване;                                  
      Г) образование.

18. Най-голям относителен дял на децата и младите хора има във възрастовата структура на населението в:
      А) Северна Америка;
      Б) Русия и ОНД;
      В) Западна и Северна Европа;
      Г) Африка.

19. Графичното изображение под формата на пирамида се използва за
      представяне на структурата на населението:
      А) религиозно-етническа;
      Б) образователно-професионална;
      В) полово-възрастова;
      Г) семейно-селищна.

20. За кой вид възпроизводство на населението се отнася изображението?

        
      А) прогресивно;
      Б) стационарно;
      В) регресивно;
      Г) преходно;

21. Кое от посочените понятия НЕ е пряко свързано с икономическия аспект на разглеждане на населението?
      А) работна сила;
      Б) заети лица;
      В) човешки ресурси;
      Г) етнос.

22. В кой азиатски регион ислямът е доминираща религия?
      А) Северна Азия;
      Б) Източна Азия;
      В) Южна Азия;
      Г) Югозападна Азия.

23. Народите, населяващи Северна Африка (араби, туареги, кабили др.) са от езиковото семейство:
      А) койсанско;
      Б) Нигер-Конго;
      В) семито-хамитско;
      Г) индо-европейско.

24. Почти цялото население на Северна Африка изповядва религията:
      А) ислям;
      Б) протестантство;
      В) православие;
      Г) юдаизъм.

25. Посочете грешно написаното съчетание:
      А) португалци — католици;
      Б) датчани – протестанти;
      В) словаци – православни;
      Г) японци – шинтоисти.

26. Коя от посочените групи хора НЕ принадлежни към християнството?
      А) православни;
      Б) протестанти;
      В) юдаисти;
      Г) католици.

27. В коя от групите държави и в трите посочени преобладаващата част от населението е от романската езикова група?
      А) Румъния, Малта, Италия;
      Б) Малта, Италия, Словакия;
      В) Италия, Испания, Австрия;
      Г) Испания, Португалия, Франция.

28. В коя от посочените европейски държави НЕ доминира православното население?
      А) Румъния;
      Б) Чехия;
      В) Украйна;
      Г) Кипър.

29. В кое двуединство „народ – доминираща религия” има несъответствие?
      А) французи – католицизъм;
      Б) англичани – протестантство;
      В) албанци – православие;
      Г) поляци – католицизъм.

30. Кой от посочените народи, живеещи в Европа, не е от славянската езикова група?
      А) руснаци;
      Б) поляци;
      В) румънци;
      Г) словаци.

31. Разликата между изселващи се хора от едно селище или страна и заселващи се  друго селище или страна е:
      ……………………………………………….

32. При външната миграция хората, които се заселват в определена страна се наричат:
      ……………………………………………….

33. Двете държави с най-голям абсолютен брой население са:
      ……………………………………………….

34. Исторически оформена устойчива група от хора с обща култура, общ език, възприела и носеща свое име се нарича:
      ……………………………………………….

35. Териториалното преместване на населението с цел промяна на постоянното местообитание чрез изселване от едно и заселване в друго селище или територия, водещо до промяна на броя на населението се нарича:
      ………………………………………………

36. Напишете към коя езикова група на индоевропейското езиково семейство принадлежат народите.
народ   Езикова група
Англичани

Словаци

Португалци

Литовци37. Практическа задача по география на света
      На контурната карта на Европа с номер е посочена територията на определена държава. Срещу номера напишете името на държавата и езиковата група на официалния държавен език.     1. ………………………………………..              ……………………
     2. ………………………………………..              …………………….
     3. ………………………………………..              …………………….
     4. ………………………………………..              …………………….
     5. ………………………………………..              …………………….
     6. ………………………………………..              …………………….
     7. ………………………………………..              …………………….
     8. ………………………………………..              …………………….
     9. ………………………………………..              …………………….
     10………………………………………..              …………………….