вторник, 1 януари 2013 г.

Отговори

на тест N 6 Население на света

1. Значителното  нарастване  на броя на населението след XVI век е резултат предимно от въздействието на:
    А) стопанския напредък; 

2. Върху териториалното разпределение на населението НЕ влияе фактора:
    Г) равнище на образование и на култура;

3. Кое твърдение за географското разпределение на населението в света НЕ е вярно?
    В) голяма е гъстотата на населението в Австралия и Океания;

4. Коя от посочените страни е най-гъсто населена?
    Б) Япония;

5. Коя низина е най-рядко населена?
    Г) Западно-сибирска низина;

6. В кой от регионите на Европа се наблюдава най-голяма гъстота на населението?
    В) Западна Европа;

7. Кое от посочените понятия НЕ се използва за характеристика на естественото движение на населението? 
    Б) миграционен прираст;

8. Коя част на континента Северна Америка е сред рядко населените територии?
    В) северните територии на Канада;

9. Кое твърдение за естественото движение на населението НЕ е вярно?
    Б) формира се чрез преселване;

10. Естественото движение на населението представлява:
      Г) смяна на поколенията;

11. Коя е отличителната характеристика на демографския взрив?
      А) бързо нарастване на броя на населението;

12. От посочените страни с най-висока средна продължителност на живот на хората се отличава:
      Г) Япония;

13. Коя от посочените характеристики се отнася за традиционния тип
      възпроизводство на населението?
      А) бърза смяна на поколенията;

14. Раждаемостта и смъртността на населението като демографски показатели се измерват като отношение на броя на новородените и на починалите  на:                            
      В) на 1 000 души население;       

15. С най - ниска раждаемост се отличава населението в континента:          
      Г) Европа;

16. Естественият прираст на населението се получава като разлика между величините на две характеристики:
      А) раждаемост и смъртност;    

17. Емиграцията  е  процес на движение на лица от една държава към друга държава с цел:
      В) заселване;

 18. Най-голям относителен дял на децата и младите хора има във възрастовата структура на населението в:
      Г) Африка;

  19. Графичното изображение под формата на пирамида се използва за
      представяне на структурата на населението:
      В) полово-възрастова; 

20. За кой вид възпроизводство на населението се отнася изображението?

        
      А) прогресивно;

21. Кое от посочените понятия НЕ е пряко свързано с икономическия аспект на разглеждане на населението?
      Г) етнос;

22. В кой азиатски регион ислямът е доминираща религия?
      Г) Югозападна Азия;

23. Народите, населяващи Северна Африка (араби, туареги, кабили др.) са от езиковото семейство:
      В) семито-хамитско;

24. Почти цялото население на Северна Африка изповядва религията:
      А) ислям;

25. Посочете грешно написаното съчетание:
      В) словаци – православни;

26. Коя от посочените групи хора НЕ принадлежни към християнството?
      В) юдаисти;

27. В коя от групите държави и в трите посочени преобладаващата част от населението е от романската езикова група?
      Г) Испания, Португалия, Франция;

28. В коя от посочените европейски държави НЕ доминира православното население?
      Б) Чехия;

29. В кое двуединство „народ – доминираща религия” има несъответствие?
      В) албанци – православие;

30. Кой от посочените народи, живеещи в Европа, не е от славянската езикова група?
      В) румънци;Няма коментари:

Публикуване на коментар