вторник, 6 март 2018 г.

Природни зони на Африка

     Тестови задания с избираем верен отговор 

1. Природните зони в Африка са образувани предимно под влиянието на различията в: 
     а) слънчевото греене, топлината и влагата; 
     б) формите на земната повърхност; 
     в) растителността на земната повърхност; 
     г) скалната основа на земната повърхност. 

2. Кои земи обхваща зоната на екваториалните вечнозелени влажни гори?  
     а) долината на р. Конго и крайбрежието на Гвинейския залив; 
     б) крайбрежието на Средиземно море и Червено море; 
     в) долината на р. Замбези и полуостров Сомалия; 
     г) средното и долно течение на р. Нил и Калахари.

3. Коя характеристика на климата е типична за екваториалните гори в Африка?
     а) постоянно горещо време и два периода - сух и валежен;
     б) липса на сезони, високи температури и обилни валежи;
     в) топло лято и мека зима с постоянно високи валежи;
     г) горещо лято и незначителни по количество валежи.

4. Полумаймуните, наречени „лемури“, са характерни за влажните гори:
     а) в басейна на р. Конго;
     б) в района на Гвинейския залив;
     в) в Мозамбикската низина;
     г) на остров Мадагаскар.

5. Кое диво животно НЕ е характерно за екваториалните гори на Африка?
     а) горила;
     б) хиена;
     в) хипопотам;
     г) крокодил.

6. Природната зона на саваните в Африка обхваща:
     а) долината на р. Конго и крайбрежието на Гвинейския залив;
     б) крайбрежието на Средиземно море и най-южните части на Африка;
     в) областта Судан, Източноафриканската планинска земя и земите южно от р. Kонго;
     г) средното и долно течение на р. Нил и Калахари.

7. Кое от посочените видове растения е типично за африканската савана?
     а) кедър;
     б) маслена палма;
     в) баобаб;
     г) финикова палма.

8. За кой обитател на саваната се отнася описанието: „Едър тревoпасен бозайник с козина на бели и черни ивици, с буйна грива и добре окосмена опашка. На дължина на тялото достига до 2.20 м, на височина - до 1,35м, а на тегло - до 420 кг. Живее на стада.“?
     а) антилопа;
     б) жираф;
     в) кафърски бивол;
     г) зебра.

Природни зони на Африка9. Коя природна зона в Африка е отбелязана с цифров индекс 1?
     а) екваториални гори;
     б) планинска област;
     в) тропични пустини и полупуsтини;
     г) савани.

 10. В голяма част от пустините няма почви, но там, където има, те са от вида:
     а) жълтоземни и червеноземни;
     б) сивоземни и засолени;
     в) латерити и червенокафяви;
     г) кафяви и подзолисти.

11. Природната зона на субтропичните (твърдолистни вечнозелени) гори и храсти в Африка обхваща земите:
     а) в долината на р. Конго и крайбрежието на Гвинейския залив;
     б) крайбрежието на Средиземно море и най-южните части на Африка;
     в) земите северно и южно от басейна на река Конго;
     г) югоизточното и северозападното африканско крайбрежие.

12. Отглеждането на кое културно растение е типично за природната зона на твърдолистните вечнозелени гори?
     а) просо;
     б) какао;
     в) кафе;
     г) лоза.

13. Кой от посочените хищници е характерен обитател на природната зона на твърдолистните (субтропичните) гори?
     а) леопард;
     б) лъв;
     в) чакал;
     г) гепард.

14. В коя африканска планина има вертикално редуване от подножието към върха на савани, влажни тропични гори, храстова растителност, треви, голи скали и снежници, и ледник?
     а) Атласки планини;
     б) Килиманджаро;
     в) Драконови планини;
     г) Етиопска планинска земя.

15. При характеризиране на природна зона се прави кратко описа ние на: 1/. Стопанско значение и опазване; 2/. Природни условия (релеф, климат, води); 3/. Географско положение и обхват; 4/. Почвена покривка; 5/. Растителност; 6/. Животински свят. Каква е правилната последователност на описанието на природна зона?
     а) 3; 2; 4; 5; 6 и 1;
     б) 2; 4; 5; 6; 1 и 3;
     в) 5; 6; 4; 3; 2 и 1;
     г) 4; 5; 6; 3; 1 и 2.

     Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. Основен почвен тип в природната зона на екваториалните гори в Африка са:
..............................................

17. Край реките, протичащи през саваните, има гори, които се наричат:
..............................................

18. Местата в тропичните пустини на Африка, в които има постоянно вода и се отглеждат растения, най-известното от които е финиковата палма, се наричат:
..............................................

19. Лъвът е типичен обитател на природната зона на:
..............................................

20. Определете съответствието между природна зона характерните и типични белези.
                                                                             
 Природна зона
       Характеристика
 Съответствие
 1. екваториални
       а) липса на растителност или пре-
 1....................
гори
димно сухолюбиви треви и
 2....................
 2. савани
храсти;
 3....................
 3. сухи тропици
       б) гори и храсталаци с вечнозеле-
 4....................
 4. влажни тропици
 5.  субтропични гори
ни листа
  в) буйна многоетажна влажна вечнозелена растителност
      г)  обширни тревисти пространства с отделни дървета и храсти
      д) влажна вечнозелена растителност по югоизточното крайбрежие
 5....................

Няма коментари:

Публикуване на коментар