неделя, 25 февруари 2018 г.

Природни зони на Австралия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. В коя природна зона в Австралия преобладаващата растителност е тревиста с групи от евкалиптови, бутилкови и тревни дървета, а характерно животно е кенгуруто?
    А) влажни вечнозелени гори;
    Б) савани;
    В) гори в умерения пояс;
    Г) тропични пустини.

2. Уникалността и своеобразието на животинския свят на Австралия се дължат на обитаващите я:
    А) разноцветни папагали;
    Б) двуутробни и еднопроходни видове животни;
    В) силно отровни змии и едри костенурки;
    Г) разнообразни хищни бозайници.

3. Австралия е родина на птицата:
    А) щраус нанду;
    В) кондор;
    Г) корморан;
    Б) щраус ему.

4. За коя природна зона в Австралия се отнася характеристиката? „Обхваща широки площи с предимно равнинен релеф. Реките имат лятно пълноводие. Почвите са разнообразни – червенокафвяви, червеноземни, сивоземни и др. Преобладаващите растения са треви. Има малки горички от евкалиптови  и др. дървета.”
    А) влажни вечнозелени гори;
    Б) широколистни гори;
    В) твърдолистни вечнозелени гори;
    Г) савани.

5. Кое характерно за Австралия животно живее в короната на евкалиптите и се храни само с техните листа?
    А) кенгуру;
    Б) коала;
    В) ехидна;
    Г) вомбат.

6. Известно е, че в саваните доминиращи растения са тревите, но се срещат и дървета. Кое дърво НЕ е типично за австралийските савани?  
    А) акация;
    Б) бутилково дърво;
    В) южен бук;
    Г) тревно дърво.

7. Кое хищно животно в Австралия вреди на овцевъдството?
    А) дивото куче динго;
    Б) тасманийският дявол;
    В) коалата;
    Г) лисицата.

8. Кое диво животно е типично за Австралия, широко е разпространено в саваните, а неговото изображение се използва като символ на страната?
    А) кенгуру;
    Б) двуутробна лисица;
    В) ехидна;
    Г) птицечовка.

9. Кой тип почви НЕ са характерни за природната зона на пустините и полупустините в Австралия?
    А) каменисти почви;
    Б) песъчливи почви;
    В) латеритни почви;
    Г) канелени почви.

10. Как се наричат храсталаците от бодливи растения, разпространени в Австралия?
      А) маквиси;
      Б) скръб;
      В) фригана;
      Г) клек.

11. Кое е различното между пустините на Австралия и тези на Африка?
      А) много сух тропичен климат;
      Б) няма постоянно течащи реки и пресноводни езера;
      В) почти няма оазиси с питейна вода и растителност;
      Г) растат само сухи и редки треви и бодливи храсталаци.

12. Характерни почви за зоната на твърдолистните вечнозелени гори и храсти са:
      А) канелени горски почви;
      Б) латеритни почви;
      В) кафяви горски почви;
      Г) черноземни почви.

13. В зоната на горите в остров Тасмания климатът е:
      А) субполярен; 
      Б) умерен;
      В) субтропичен;
      Г) тропичен;

14. Каква е доминиращата растителност в природните зони зависи предимно от:
      А) почвите, животинския свят и човешката дейност;
      Б) релефа, животинския свят и човешката дейност;
      В) релефа, климата и водите;
      Г) почвите, водите и животинския свят.

15. Коя е правилната последователност на редуването на природните зони в Австралия в посока от юг на север.
      А) влажни гори, савани, пустини, твърдолистни гори, широколистни гори;
      Б) твърдолистни гори, широколистни гори, влажни гори, савани, пустини;
      В) савани, широколистни гори, пустини, твърдолистни гори, влажни гори;
      Г) широколистни гори; твърдолистни гори; пустини; савани, влажни гори;

      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. За кое растение се отнася характеристиката? „Широко разпространено е в зоната на влажните екваториални и тропични гори. Наброява около 600 различни вида дървета и храсти. Най-едрите видове на височина надхвърлят 100 м, а обиколката на дънера им достига до 30 м.”
       …………………………………………………….

17. Обитаващите Австралия ехидна и птицечовка са гръбначни бозайници от разреда
      ……………………………………………………..

18. Периодично заливаните по крайбрежията на Австралия влажни екваториални и тропични гори се наричат
      …………………………………………………….

19. Растенията кенгурова трева, таралежова трева, тревно дърво, акация и евкалипт да характерни за природната зона на 
      …………………………………………………….

20. Определете съответствието между природна зона и типична за нея кратка характеристика.

 Природна зона
Съответствие
 Кратка характеристика
 1. Влажни тропични гори
1 .......
 А) умерен климат, кафяви почви, вечнозелен бук, евкалипти, акация, тасманийски дявол
 2. Тропични пустини и полупустини
2 .......
 Б) равнинен релеф, субекваториален климат,   тревни пространства, двуутробни животни 
 3. Твърдолистни гори
3. ......
 В) латеритни почви; влаголюбива растителност, евкалипти, палми, бамбук и др.
 4. Широколистни и смесени гори
4. ......
 Г) плосък релеф, сух горещ климат, липса на реки, сухи треви и бодливи храсти
 5. Савани
5. ......
 Д) субтропичен климат, канелени почви, евкалипти, южен бук, тревно дърво и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар