неделя, 25 февруари 2018 г.

Климат и води на Австралия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кое от посочените НЕ е фактор за формиране климата на Австралия?
    А) температурата, ветровете и валежите в определен момент;
    Б) видът и надморската височина на земната повърхност;
    В) пренос на топлина от океанските течения;
    Г) въздушните маси, пасати и мусони;

2. Студеното Западноавстралийско океанско течение прави климата на западните крайбрежия?
    А) по-хладен и по-влажен;
    Б) по-хладен и по-сух;
    В) по-топъл и по-влажен;
    Г) по-топъл и по-сух.

3. Най-ниските температури в Австралия са измерени в:
    А) Австралийските Алпи;
    Б) крайбрежието на остров Тасмания;
    В) Голямата пясъчна пустиня;
    Г) Голямото Западно плато.

4. Най-обилните валежи (над 2000 мм) в Австралия падат в района на:
    А) полуостров Арнъмлънд;
    Б) полуостров Кейп Йорк;
    В) платото Кимбърли;
    Г) остров Тасмания.

5. В Австралия най-голямо количество валежи падат по северните и североизточните крайбрежия поради влиянието на:
    А) мусоните;
    Б) югоизточните пасати;
    В) надморската височина;
    Г) студените океански течения.

6. В най-северните крайморски части на Австралия климатът е:
    А) субекваториален;
    Б) тропичен сух;
    В) субтропичен;
    Г) умерен морски.

7. В коя част на континента Австралия е разположен субтропичният климатичен пояс?
    А) северните крайбрежни части;
    Б) североизточното крайбрежие и Големия бариерен риф;
    В) средните ниски части на континента;
    Г) южните и югоизточни крайбрежни райони.

8. Коя е главната причина в Австралия да има субтропичен климатичен пояс?
    А) целогодишното влияние на тропичните въздушни маси;
    Б) целогодишното влияние на умерените въздушни маси;
    В) сезонната смяна на екваториални и тропични въздушни маси;
    Г) сезонната смяна на тропични и умерени въздушни маси.

9. В средните и южните части на остров Тасмания климатът е:
      А) субекваториален;
      Б) тропичен влажен;
      В) субтропичен;
      Г) умерен.

10. Главният вододел на Австралия преминава по:
      А) билото на планините в Източна Австралия;
      Б) през пустините на Средна Австралия;
      В) билните части на Голямото западно плато;
      Г) долините на реките Мъри и Дарлинг.

11. Кое от посочените обяснява големия размер на безотточната област на Австралия?
      А) широкото разпространение на водолюбиви растения;
      Б) преобладаването на сухия пустинен климат и малкото количество валежи;
      В) широкото разпространение на платата и равнините в Австралия;
      Г) слабо разчленената брегова линия на запад.

12. Каква част от територията на континента Австралия попада в безотточната област?
      А) една четвърт;
      Б) една трета;
      В) около половината;
      Г) повече от половината.

13. В коя част на Австралия реките са къси, бързи, с прагове и водопади?
      А) Северното австралийско крайбрежие;
      Б) в платата на Западна Австралия;
      В) източните склонове на Голямата вододелна планина;
      Г) Голямото западно плато.

14. Кое от посочените географски имена в Австралия НЕ е на езеро?
      А) Еър;
      Б) Дарлинг;
      В) Гарднър;
      Г) Торънс.

15. В коя част на Австралия реките са маловодни, с непостоянен отток и през сухия сезон често пресъхват? 
      А) Западна Австралия;
      Б) Източно крайбрежие;
      В) Средна Австралия;
      Г) остров Тасмания.

     Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. За кой климатичен пояс се отнася характеристиката? „Обхваща земите между 10 ο и 20ο ю.ш. Средните годишни температури са високи. Температурните амплитуди са малки (3 οС - 5οС)Валежите са мусонни, обилни (около 1500 мм) и имат летен максимум.”
      …………………………………………

Посоките на ветровете в Австралия
17. Изображението, на което са показани посоките на ветровете в Австралия се нарича

      ……………………………………

Климатограма на станция Пърт
18. По климатограмата на станция Пърт определете вида климат.

       ……………………………………………

19. За коя река в Австралия се отнася характеристиката? „Най-дългата река в Австралия – 2370 км. Тя и най-големият и приток – река Дарлинг – извират от Голямата вододелна планина. Тече на  югозапад и се влива в Индийския океан.”
      ………………………………………………………….

20. Определете съответствието между територия и вид климат в Австралия. 

 Териториална част
Съответствие
  Вид климат
 1. средна и южна част на Тасмания
1 ...........
 А) Субекваториален
 2. северно и североизточно
    крайбрежие до 15 ο ю.ш.
2 ........... 
 Б) тропичен влажен
 3. южно и югоизточно крайбрежие,
    на юг от 30 ο ю.ш.
3. ..........
 В) тропичен сух
 4. Средна и Западна Австралия,  
    между 15 и 30 ο ю.ш.
4. ..........
 Г) умерен
 5. средната част на източното
    крайбрежие
5. ..........
 Д) субтропичен

Няма коментари:

Публикуване на коментар