неделя, 25 февруари 2018 г.

Релеф и полезни изкопаеми на Австралия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. Коя от характеристиките НЕ се отнася за Австралия?
    А) малък и нисък континент;
    Б) доминират заравнените и плоски форми на релефа;
    В) доминира високопланинския релеф;
    Г) големи площи заемат тропичните пустини.

2. Кой от посочените видове релеф НЕ е характерен за Австралия?
    А) планински релеф;
    Б) пустинен релеф;
    В) ледников релеф;
    Г) крайбрежен релеф.

3. Коя от посочените характеристики за релефа на Австралия e вярна?
    А) малка средна надморска височина;
    Б) много високи планини със стръмни склонове;
    В) незначителни площи на пустините;
    Г) голям земетръсен пояс в Средна Австралия.

4. Коя част на Австралия е с най-малка надморска височина?
    А) Източна;
    Б) Средна;
    В) Западна;
    Г) Южна.

5. Коя особеност на релефа НЕ е присъща на Австралия и това я различава от другите континенти?    
    А) платформен строеж;
    Б) младонагънати планини;
    В) действащи вулкани;
    Г) безотточни области.

6. Голямата вододелна планина в Австралия е образувана чрез:
    А) бързо издигане на новонагънати земни пластове;
    Б) разкъсване и издигане на стара суша;
    В) потъване на земните пластове източно и западно от нея;
    Г) изригване на множество вулкани и наслагване на лава.

7. Преобладаващата част от земната повърхност на континента Австралия (около 90%) са:
    А) заравнени форми на релефа – равнини, низини и плата;
    Б) високо издигнати масивни планини;
    В) вдлъбнати форми на релефа – котловини, падини, депресии;
    Г) силно нагънати верижни планини.           
                                                                                                                                   
8. Средната надморска височина на континента Австралия е:
    А) 300 метра;
    Б) 340 метра;
    В) 960 метра;
    Г) 2040 метра.

9. Голямата австралийска платформа е част от стария континент:
    А) Евразия;
    Б) Лавразия;
    В) Гондвана;
    Г) Афразия.

10. За коя част на релефа на Австралия се отнася характеристиката? „Представлява обширно плато, над което се изидигат ниски планини. В някои котловини има безотточни солени езера. Обликът на тази част на Австралия се определя от големи пустини.” 
      А) Западна Австралия;
      Б) Средна Австралия;
      В) Източна Австралия;
      Г) Северна Австралия.

11. Най-значимите находища на железни руди в Австралия се намират в:
      А) западната част на континента;
      Б) Голямата вододелна планина;
      В) край залива Карпентерия;
      Г) п-в Кейп Йорк.

12. В Австралия най-значимите находища на въглища са в:
      А) полуостров Арнъмлънд;
      Б) Голямата вододелна планина;
      В) Голямо западно плато;
      Г) пустинята Виктория.

13. От кой вид руди Австралия разполага с богати находища в полуостровите Кейп Йорк, Арнъмлънд и остров Тасмания?
      А) железни руди;
      Б) оловно-цинкови руди;
      В) манганови руди;
      Г) алуминиеви руди (боксити).

14. Кои видове нерудни полезни изкопаеми на Австралия имат най-голямо стопанско значение и са предмет на износ?
      А) варовици, гранити, пясъчници;
      Б) глини, гипс, каменна сол;
      В) диаманти, графит, азбест;
      Г) сяра, калиева сол, фосфорит.

15. В западната част на Австралия има богати находища на рудни полезни изкопаеми понеже:
      А) нейният релеф е платовиден и нископланински;
      Б) е част от стара суша и скалите са много стари;
      В) растителността е оскъдна и скалите лесно се разрушават;
      Г) климатът е тропичен сух, с оскъдни валежи;

      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. Най-високата точка на Австралия се намира в Австралийските Алпи. Това е връх
      …………………………………………………………..

Релеф17. Графичното изображение, представящо релефа чрез напречен разрез по определена линия, се нарича:
        …………………………… на релефа.

18. В централните райони на Австралия има много голяма скала с дължина над 3.5 км, ширина 3 км и височина 348 м. Тя е изградена от червени пясъчници. Тази скала, огрявана през деня от Слънцето, променя непрекъсното цвета си. Тя е природна забележителност и голяма туристическа атракция.  Името на тази скала е
      ……………………………………………………………

19. В кое австралийско крайбрежие се простира равнината Нъларбър?
      ……………………………………………………………

20. Определете съответствието между името и вида на земеповърхната форма на релефа.

 Име на форма на релефа
Съответствие
 Вид форма на релефа
 1. Гибсън
1 ........
 А) равнина
 2. Олгас
2 ..........
 Б) планина
 3. Нъларбър
3. .........
 В) пустиня
 4. Еър
4. .........
 Г) скалисти хълмове
 5. Австралийски Алпи
5. .........
 Д) депресия

Няма коментари:

Публикуване на коментар