сряда, 9 ноември 2016 г.

Земеделие и промишленост

Стопанските отрасли се групират на земеделски (производство на растителна и животинска продукция, промишлени (производство на различни стоки) и обслужващи - търговия, транспорт и туризъм и др. 

Земеделие 
Същност и особености на земеделието. Още от дълбока древност хората отглеждат животни и растения, от които приготвят храна и облекло. Земеделието (селското стопанство) е отрасъл на стопанството, който обхваща дейности, свързани с отглеждането на културни растения и домашни (опитомени) животни с цел производство на храни за хората и суровини за преработка. То се развива върху големи площи и при подходящи условия. 

Земеделски отрасли. Обособени са два отрасъла - растениевъдство и животновъдство. 

Растениевъдството включва отглеждането на културните растения. То е зависимо от почвите и климата. Благоприятни за отглеждането на растенията са плодородните почви, умерените температури, слънчевото греене, умерените и равномерно разпределени валежи. Неблагоприятни са градушките, поледиците, сланите и др. Отглеждат се: зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица, ориз и др.); технически култури (памук, лен, коноп, захарна тръстика, захарно цвекло, тютюн и др.); зеленчуци (домати, картофи, чушки, моркови, зеле и т. н.); лози и плодни дръвчета (ябълка, круша, череша и др.); фуражни култури (детелина, люцерна и др. ) 

Животновъдството обхваща отглеждането на домашните животни. То произвежда хранителни продукти (мляко, месо, яйца), суровини (кожи, вълна, мазнина и др.) и т. н. Отглеждат се различни животни: говеда, овце, свине, птици, коне, кози, камили, елени, пчели и др. 
Жътва
Жътва

Развитие на земеделието в света. В отделните държави също е различно. В развитите страни то дава повече продукция, по-добре е снабдено с машини, апарати, торове и др. Там от един декар площ се получава повече продукция. В тези страни малко хора работят в земеделието, но производството е голямо. Така е например във Франция и САЩ. 

В други изостанали страни по-голямата част от населението се труди по примитивен начин в земеделски стопанства и ферми. Използва се и животинска сила за обработване на земята. В тези страни от един декар площ добивът е значително по-нисък. 

Промишленост (индустрия) 
Тъкачна фабрика
Тъкачна фабрика
Същност на промишлеността. Думата промишленост е от руски произход и означава извършване на някаква работа и умения да се изработват някакви предмети или да се осигуряват материали, необходими за това. В тази дейност, чиято цел е да се създаде нов продукт, са необходими не само умения, но и знания, инструменти, машини и т. н. Следователно промишлеността е основен отрасъл на стопанството, който обединява стопански дейности за добив на суровини, за тяхната преработка, за производството на енергия, на предмети, машини, материали и т. н. 

Често пъти вместо промишленост се употребява латинската дума индустрия. Тя означава дейност, работа. Понятието включва промишлеността и строителството. 

Основни промишлени отрасли. Промишлените предприятия и отрасли се разделят на две основни групи. 

Добивната промишленост обхваща: добив на горива (въглища, нефт, природен газ); добив на руди (железни, медни, алуминиеви, оловно-цинкови и др.); добив на нерудни полезни изкопаеми за производството на строителни материали и т. н. 

Преработващата промишленост обхваща създаването на нови изделия от суровини - метали, машини, химикали, тъкани, хартия, обувки, строителни материали и др. Тази промишленост е най-силно развита в напредналите държави. 

Развитие на промишлеността. Тя възниква през XVIII век във Великобритания, където най-напред се създава фабричното машинно производство, а след това във Франция, Германия, Италия, САЩ и други страни. През XX век начело в света излизат Съединените американски щати (САЩ). В края на XX и началото на XXI век промишлеността в развитите държави се обновява и модернизира. 

Промишленото производство има най-голямо значение за напредъка на света. То е най-силно в Северна Америка (САЩ и Канада), Западна Европа (Европейски съюз), Източна Азия. С много слаба промишленост са повечето страни от Африка, редица държави от Азия и Средна Америка и др. 

Промишлеността и опазването на природната среда. 
Използването на много природни ресурси нарушава земната повърхност, особено при открития добив. При добива на електричество, производството на минерални торове и други продукти силно се замърсяват въздухът и водите. 

Запомнете: Земеделието е отрасъл, който се занимава с отглеждането на растения и животни с цел производството на храни за хората и суровини за промишлеността. Земеделието се поделя на растениевъдство и животновъдство. Промишлеността е отрасъл на стопанството, в който се извършва добив на суровини, тяхната преработка и производството на стоки. Тя се поделя на два основни отрасъла - добивна и преработваща. 

Знаете ли, че... 
Родината на слънчогледа е Северна Америка. След Великите географски открития той е пренесен в Европа. В България е дошъл от Русия преди Освобождението (1878 г.). До 1918 година у нас слънчогледът се отглежда като градинско цвете. След това за- почва да се отглежда като суровина за добив на растително масло (олио). Сега той е една от главните земеделски култури в България. 

Основни понятия: земеделие, растениевъдство, животновъдство, промишленост (индустрия), добивна промишленост, преработваща промишленост 

Въпроси и задачи: 
1. Какво произвежда растениевъдството? 
2. Какво произвежда животновъдството? 
3. Какво произвеждат промишлените предприятия? 
4. В коя страна възниква промишлеността? 
5. Какво отличава добивната от преработващата промишленост?


Няма коментари:

Публикуване на коментар