сряда, 9 ноември 2016 г.

Търговия, транспорт и туризъм

Има стопански дейности, които подпомагат производството. Към тях се отнасят търговията, транспортът, туризмът, здравеопазването, образованието, културата и т. н. 

Търговия 
Търговията е дейност, която свързва фирмите-производителки на стоки и потребителите. Това може да стане чрез размяна на изделия, но подобна размяна е неудобна. Затова още в древността хората създали парите. Чрез тях заменяли стоки не за други стоки, а за пари. Това ставало на пазара, където предлагането и търсенето определяли цената на една стока. Дейността по продажба и покупка на стоки се нарича търговия. Хората, които продават стоките, са търговци. 

В съвременни условия търговията е много силно развита. Основни търговски центрове в света са Западна Европа, Северна Америка и Япония. От развитите държави към развиващите се се изнасят машини, съоръжения, лекарства, облекла и т. н От развиващите се държави към развитите се изнасят предимно нефт, въглища, природен газ, руди, дървесина и др. 

Транспорт 
Транспортът възникнал след появяването на необходимостта от превозване на различни материали, изделия, както и на хора от едно място на друго. Превозът се извършвал с различни видове возила, теглени от животни. В морето пък корабите били придвижвани от гребци, често пъти - роби. По-късно се появили платноходите и параходите. 

В дейността по превозването важно значение имат и пътищата. Те са твърде различни. Коларските пътища са възникнали най-рано. По тях се движели коли, теглени от животни, и обикновено нямали настилка. След това започват да се правят пътища, настлани с камък - калдъръм и паваж. В епохата на автомобилите се строят пътища с асфалт. След изобретяването на парната машина и локомотива се изграждат и железните пътища. Има и речни и морски пътища. 

Танкер (кораб за превоз на нефт)
Танкер (кораб за превоз на нефт)
Транспортът е стопанска дейност по превозване (преместване) от едно място на друго на товари и пътници. Поделя се на товарен и пътнически в зависимост от това какво превозва. Според средствата, с които се извършва, транспортът бива: воден (речен, езерен и морски), сухоземен (автомобилен, железопътен, въжен), въздушен и тръбопроводен. 

Транспортните средства са голям замърсител на природната среда. Автомобилите отделят вредни газове в атмосферата, самолетите предизвикват силен шум, а корабите замърсяват моретата и реките. 

Туризъм 
Туристическа въжена линия
Туристическа въжена линия
Туризъм се нарича пътуването и временното пребиваване на хора извън постоянното им местоживеене с различна цел и с различна продължителност. Той е свързан с посещения на природни и исторически забележителности, с отдих и почивка, с лечение, с посещение на спортни прояви, на фестивали, с участие в конференции и конгреси и т. н. За обслужване на туристите са необходими транспорт и място за нощуване. Ето защо се ангажират хотели, екскурзоводи и т. н. С развитието на обществото туризмът се развива все повече. Естествено, най-много туристи има от богатите държави. 

Летищен комплекс
Летищен комплекс
В съвременни условия туризмът се поделя на две големи групи. Вътрешният туризъм включва пътувания в собствената страна. Например, ако ученици отидат на екскурзия в град Сопот и посетят музея на Иван Вазов, те извършват вътрешен туризъм, понеже при пътуването си не пресичат границата на България. Външният туризъм (международният) включва пътуванията в чужда страна, т. е. извън границата на държавата ни. 

Най-силно е развит туризмът в Средиземноморието - Франция, Испания, Италия, Гърция, Египет и др. 

Често туристите замърсяват природната среда. Някои от тях унищожават тревни площи, берат редки диви цветя, изхвърлят хранителни останки и опаковки, особено метални и пластмасови. 

Запомнете: Търговията свързва земеделието и промишлеността с потребителите на стоките. Чрез нея се извършва размяна на стоки срещу пари и обратно. При търговията има продажба и покупка. Транспортът е превоз на товари и пътници на различни разстояния. Той се осъществява по различни видове пътища и с различни возила. Дели се на товарен и пътнически, на сухоземен, въздушен и воден. Туризъм е пътуването и временното пребиваване на хора извън мястото, в което живеят - на различни разстояния и различна продължителност. Туризмът бива вътрешен и външен. 

Знаете ли, че... 

  • Най-голям износ на стоки за други страни правят икономически най-развитите държави - САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия. 
  • Най-бързите влакове в света се движат във Франция по линията Париж-Марсилия и в Япония по линията Токио-Осака. 
Основни понятия: търговия, външна търговия, вътрешна търговия, транспорт, въздушен транспорт, воден транспорт, автомобилен транспорт, железопътен транспорт, тръбопроводен транспорт, въжен транспорт, туризъм, международен туризъм, вътрешен туризъм 

Въпроси и задачи:
1. Защо възниква търговията? 
2. Как се определя цената на стоките? 
3. Каква стопанска дейност извършва транспортът? 
4. Какъв вид туризъм извършват хората, които посещават обекти в своята страна?

Няма коментари:

Публикуване на коментар