сряда, 9 ноември 2016 г.

Обща характеристика на стопанството

Още в дълбока древност хората се научили да обработват камъка, дървесината, да добиват и топят руди и др. На тази основа те се специализирали - едни да обработват камък, други - глина, трети - дървесина и т. н. Това помогнало да се обособят отделни дейности. 

Стопанска дейност и стопанство 
Всеки, който извършва някаква трудова дейност за добив, обработка и преработка на сурови материали за производство на нови изделия или подпомага и обслужва този вид труд, извършва стопанска дейност. За целта се използват различни средства, инструменти, машини, уреди. Първоначално хората сами търсели суровия, необработения материал, обработвали го и произвеждали нови изделия. След това се специализирали един да добива суровината, друг да я обработва, а трети да прави новото изделие. Например, при направата на кожени облекла един одира кожата на убитите животни, друг обработва кожата (кожар), трети шие кожените изделия (кожухар). Това е разделение на стопанските дейности (на труда). 

Тъкачки на килими
Тъкачки на килими
При специализацията работникът, занаятчията и т. н. произвежда много повече продукти от тези, които са необходими за него и за неговото семейство. Поради това възниква необходимостта от размяна на произведените изделия. Изделията, които не са за лична употреба, а за размяна, се наричат стока. Първоначално хората разменяли произведените стоки една с друга, след това стока срещу пари. Възникнала друга група от хора, която се занимавала с тази размяна, т. е. търговия. Тези хора, наречени търговци, се специализирали в доставката на стоки, необходими на отделни хора или предприятия. Обособила се и група от хора, които се занимали с превоза на стоки и хора (транспорт). Има и други стопански дейности. 

Тръстикова плантация
Тръстикова плантация
Съвкупността от всички стопански дейности, както и хората, които са заети в тях, специално изградените сгради, инструментите, машините, уредите, се нарича стопанство. То възниква, за да се удовлетворят нуждите на хората, за да могат хората да водят по-добър живот. След размяната на стоките възниква и стопанската дейност. От нея се получава печалба. Цената на продаваните изделия започва да се определя от пазара. Стопанска дейност, която не носи печалба, се прекратява. А тази стопанска дейност, която носи печалба, се разширява. 

Стопанската дейност се извършва чрез използването на природни и човешки ресурси. Природните ресурси осигуряват суровия материал и енергията за обработване или преработване и производство на нови изделия. Човешките ресурси осигуряват труда, чрез който се произвежда. 

Стопански отрасли 
Стопанството се поделя на големи дялове от стопански дейности, които имат близки или сходни черти. Стопанските фирми и предприятия, които извършват еднородна дейност или произвеждат еднородна продукция и услуги, образуват една група, наречена стопански отрасъл. Обособени са множество отрасли. Първоначално се отделили земеделието и занаятчийството. След това се оформили търговията, транспортът, индустрията, обслужването и др. Главните стопански отрасли са земеделие, промишленост, търговия, транспорт и туризъм. 

В зависимост от обхвата на територията, на която се развива стопанството, то бива: световно, регионално (например западноевропейско), национално (в отделна държава), районно и в отделна административна единица (област, община, град или село). 

Различията в стопанската развитост на отделни части на територията се дължат на наличието на суровини, транспортни връзки, исторически традиции и опит на населението. Те определят спецификата на стопанската дейност на дадено място, специализацията на производството в него. 

Стопанска специализация 
Специализацията в стопанската дейност се извършва по няколко начина. Първият е, когато част от производството се отдели в самостоятелно звено. Вторият начин на специализиране е отделяне на самостоятелно производството на едно изделие. Например, фабрика за столове. Третият начин е обособяване на направата на отделна част от някакъв продукт. Например, производството на спирачки отделно от другите части на автомобила. 

Специализацията в стопанската дейност може да става и в отделни части от територията на една държава или между държави. Например, в България районът на град Сандански и град Петрич се специализира в производството на ранни плодове и зеленчуци, районът на Добруджа се специализира в производството на пшеница, царевица и слънчоглед и т. н.

Запомнете: Добивът, обработката и преработката на суровини и производството на нови изделия е стопанска дейност. Изделията, които се предлагат за размяна, се наричат стоки. Всички стопански дейности, специално изградените помещения за тяхното извършване, инструментите, машините и хората, които работят, е стопанство. Стопанството се състои от големи дялове, наречени стопански отрасли. Основните отрасли са земеделие, промишленост (индустрия), търговия, транспорт, туризъм и др.

Знаете ли, че... 
  • Най-развито стопанство, най-много произведени изделия в света имат Съединените американски щати (САЩ). След тях на второ място се нарежда Япония, а на трето - Германия. 
  • През 1999 година най-много нефт е добит от земните недра от Саудитска Арабия, следвана от Русия и САЩ. 

Основни понятия: стопанство, стопански отрасъл, стопанска дейност, специализация 

Въпроси и задачи:  1. Какво означава изразът "извършва стопанска дейност"? 
2. Какво е това стопанство? 
3. Какво е това стопански отрасъл?
4. Какви стопански отрасли знаете, че съществуват? 
5. Припомнете си урока за климат и отговорете: върху кои стопански отрасли влияе най-силно климатът?

Няма коментари:

Публикуване на коментар