сряда, 9 ноември 2016 г.

Основни форми на заселване на населението

Хората населяват Земята на групи. В някои случаи групата от хора е малка, в други е по-голяма, а в трети - много голяма. Групирането на хората в дадено място е резултат от влиянието на множество причини. 

Възникване и развитие на селищата 
Партенонът, Атина, Гърция
Партенонът, Атина, Гърция
Хората живеят в селища. Селище е тази част от земната повърхност, върху която са построени жилища, обществени и производствени сгради и съоръжения, улици, специални съоръжения за подпомагане на живота на хората и стопанската им дейност като водопровод, канализация, електропровод и т. н. Те са застроени по различен начин, височина и форма на сградите, ширина на улиците и т. н. 

В древността хората започнали временно да се застояват на определено място, в което можели да си осигуряват храна и вода и образували временни селища. След създаването на оръдия за обработване на почвата и отглеждането на растения се появили постоянни селища. Развитието на занаятите и търговията, както и необходимостта от отбрана, обусловили и появата на градовете. 

Села (селски селища) 
Стари къщи в гр. Копривщица, България
Стари къщи в гр. Копривщица,
България
Обикновено селата са малки населени места, разположени в райони в които има плодородни земи и вода. В селата населението се занимава предимно с обработването на почвите и отглеждането на растения и животни. В селата постройките са ниски - един, два и по- рядко повече етажи. Хората живеят в домове (къщи), които имат двор с постройки, свързани със земеделието - обор, сеновал и др., както и площ, на която да се отглеждат зеленчуци, овощни дървета, цветя. С разрастването на градовете част от селата се вливат в тях, други се превръщат в градове, а в трети населението работи в градовете или участва в снабдяването им със земеделски продукти. 

Градове (градски селища) 
Плаващ пазар в Банкок, Тайланд
Плаващ пазар в Банкок, Тайланд
Градът е населено място, в което хората са заети предимно с неземеделски дейности - индустрия, търговия, транспорт, обслужване на населението, култура, образование и т. н. Застрояването е плътно и гъстота е голяма. В градовете обикновено няма обширни дворове и помощни постройки. В съвременни условия обикновено градовете имат високи и дори много високи сгради. В тях твърде често има голямо съсредоточаване на население. Те могат да бъдат индустриални, когато е развита промишленост и строителство, и търговски, транспортни, туристически и др. центрове. Има градове, в които са развити не само по една, но най-често по две, три и повече от изброените дейности. В градовете хората живеят по специфичен начин, наречен градски начин на живот. 

Венеция
Венеция
В света има около един милион града. В Месопотамия, преди 6000 г., съществували градове с население по около 20 000 жители. В Древния Рим, преди около 2 000 г., имало един милион жители. След Великите географски открития нараства значението на градовете. Особено бързо се увеличава броят на градовете и на живеещите в тях хора в епохата на развитието на индустрията - през XIX и XX век. Сега в света има около 320 града с население от 1 000 000 и повече жители и над 3000 - с повече от 100 000 жители. През последните години все повече стават градовете с население над 8 млн. жители. Такива са Мексико, Манила (столицата на Филипините), Ню Йорк, Москва, Сао Паулу и др. 

Характеристика на град 
За да се направи характеристика на един град, трябва да се отговаря на въпроси в следния ред: 
  1. Какво е географското положение на града? В коя страна или в коя част от нея се намира
  2. Какви са природните условия? 
  3. Кога е възникнал и как се е развил градът? 
  4. Какъв е броят на населението и какъв е неговият състав? 
  5. Център на какви стопански дейности е градът? Каква друга стопанска дейност се развива в него? 
  6. Как са развити обслужващите дейности - образование, здравеопазване, търговия, транспорт, изкуство и култура и др.? 
Сега в света бързо се увеличава градското население. Но едновременно с това в селата започват (особено в развитите страни) да се усвояват редица черти на градския начин на живот.

Рио де Жанейро
Рио де Жанейро
Запомнете: Селищата са част от земната повърхност, върху която живеят хора. Селищата биват постоянни и временни, села и градове. В селата трудът на хората е предимно земеделски. В градовете хората са заети предимно с неземеделски дейности: промишленост, търговия, транспорт, обслужване и т. н. В света през последните години много бързо се увеличава градското население и се създават свръхголеми градове.

Знаете ли, че ... 
Венеция е уникален град-музей, в който вместо улици има ка- нали. Той е построен върху 118 естествени или изкуствени ост- рова. За улици на града служат 160 канала, по които се движат големи и малки лодки.

Основни понятия: селища, села, градове, постоянни селища, временни селища


Въпроси и задачи: 
1. Кога и по каква причина възникват първите селища?
2. По какво се различават селата и градовете?
3. Център на каква дейност е населеното място, в което живеете?
4. Имената на какви най-големи градове в света знаете? Потърсете по Интернет, в справочници, енциклопедии, географски карти и атласи, имена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар