сряда, 9 ноември 2016 г.

Тест: Население, икономика и политическа карта на света

С избираем верен отговор


1. Съвкупността от всички хора, които населяват Земята или отделен географски район се нарича: 
а. население; 
б. народност; 
в. емиграция; 
г. гъстота на населението. 

2. Коя от посочените форми на земната повърхност обикновено е най-населена? 
а. низина; 
б. високо плато; 
в. планина; 
г. пустиня. 

3. Кой от континентите е най-гъсто населен? 
а. Южна Америка; 
б. Африка; 
в. Азия; 
г. Европа. 

4. Голяма група от хора с общ произход и развитие, еднакви или сходни външни белези, предавани по наследство, се нарича: 
а. народност; 
б. раса; 
в. население; 
г. религия. 

5. При коя раса хората са със силно изтеглени очни цепки (дръпнати очи)? 
а. монголоидна; 
б. негроидна; 
в. европеидна; 
г. етиопска. 

6. Метисите са смесен расов тип между две раси. Кои са те? 
а. европеидна и монголоидна; 
б. европеидна и негроидна; 
в. монголоидна и негроидна; 
г. Основна и преходна раса. 

7. Изселването на хора от една държава в друга се нарича: 
а. естествено движение; 
б. естествен прираст; 
в. имиграция; 
г. емиграция. 

8. Кой видове стопанска дейност се развива предимно в селата? 
а. индустриална; 
б. земеделска; 
в. търговска; 
г. транспортна. 

9. Коя от дейностите е стопанска? 
а. използване на диви растения и техните плодове; 
б. откриване на нови земи; 
в. направата на нови изделия; 
г. откриване на нови природни явления. 

10. Голям самостоятелен дял от стопанската дейност с близки или сходни черти се нарича: 
а. стопански отрасъл; 
б. световно стопанство; 
в. национално стопанство; 
г. икономика. 

11. Отделянето на част от производството в обособени производствени звена се нарича: 
а. автоматизация; 
б. механизация; 
в. концентрация; 
г. специализация. 

12. С отглеждането на растения и животни се занимава: 
а. строителство; 
б. промишленост; 
в. земеделие; 
г. търговия. 

13. Кои природни фактори влияят най-силно върху отглеждането на растенията? 
а. релеф и полезни изкопаеми; 
б. релеф и животински свят; 
в. релеф и води; 
г. климат и почви; 

14. Кое от посочените природни явления е опасно за отглеждането на растенията? 
а. дъжд; 
б. мъгла; 
в. слана; 
г. роса. 

15. Кое от посочените видове влакна се произвежда от животновъдството? 
а. вълна; 
б. памук; 
в. коноп; 
г. лен. 

16. Кой от стопанските отрасли се занимава с добиване на суровини, тяхната преработка и производство на нови изделия? 
а. горско стопанство; 
б. земеделие; 
в. промишленост; 
г. търговия. 

17. Размяната на изделия (стоки) е характерна за стопанския отрасъл: 
а. земеделие; 
б. промишленост; 
в. търговия; 
г. транспорт; 

18. Превозването на товари и пътници е характерно за един от отраслите. Кой е той? 
а. индустрия; 
б. транспорт; 
в. туризъм; 
г. търговия. 

19. Пътуването на хората за известно време извън мястото, в което живеят, с различна цел и ползването на услуги е: 
а. индустрия; 
б. транспорт; 
в. туризъм; 
г. търговия. 

20. Какво от посоченото не се изнася от развитите държави: 
а. въглища; 
б. лекарства; 
в. машини; 
г. облекла. 

21. Кое от изброените не се отнася към транспортната дейност? 
а. товари и пътници; 
б. пътища; 
в. производство на стоки; 
г. возила. 

22. Какво не се изобразява на политическата карта? 
а. форми на земната повърхност; 
б. територия на държави; 
в. граници на държавите; 
г. столици на държавите и големи градове. 

23. Коя държава е била една от най-големите колонии на Великобритания? 
а. Индия; 
б. Турция; 
в. Етиопия; 
г. Швеция. 

24. Коя европейска държава в края на XX век се разпада на няколко държави? 
а. Югославия; 
б. Белгия; 
в. Украйна; 
г. Полша. 

25. Коя от посочените държави попада в групата на най-развитите държави? 
а. Япония; 
б. Либия; 
в. Пакистан; 
г. Еквадор. 

26. Коя от посочените държави е островна? 
а. България; 
б. Япония; 
в. САЩ; 
г. Бразилия. 

27. През коя година е създадена Организацията на обединените нации (ООН)? 
а. 1915 г.; 
б. 1935г.; 
в. 1945 г.; 
г. 1955 г.; 

28. Коя международна организация има за главна цел недопускането на война и укрепването на мира? 
а. ООН; 
б. Международен валутен фонд (МВФ); 
в. Дунавска комисия; 
г. Международен олимпийски комитет. 

29. Колко държави членуват в Европейския съюз (ЕС)? 
а. пет; 
б. десет; 
в. дванадесет; 
г. петнадесет. 

30. Коя е общата европейска валута, въведена през 2002г.? 
а. евро; 
б. екю; 
в. марка; 
г. франк.

Отговори на тестовите въпроси - http://www.geoznanie.com/otgovori-n-test-3.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар