сряда, 9 ноември 2016 г.

Отговори на тест Население, икономика и политическа карта на света

1. Съвкупността от всички хора, които населяват Земята или отделен географски район се нарича: 
а. население; 

2. Коя от посочените форми на земната повърхност обикновено е най-населена? 
а. низина; 

3. Кой от континентите е най-гъсто населен? 
в. Азия; 

4. Голяма група от хора с общ произход и развитие, еднакви или сходни външни белези, предавани по наследство, се нарича: 
б. раса; 

5. При коя раса хората са със силно изтеглени очни цепки (дръпнати очи)? 
а. монголоидна; 

6. Метисите са смесен расов тип между две раси. Кои са те? 
а. европеидна и монголоидна; 

7. Изселването на хора от една държава в друга се нарича: 
г. емиграция. 

8. Кой видове стопанска дейност се развива предимно в селата? 
б. земеделска;  

9. Коя от дейностите е стопанска? 
в. направата на нови изделия; 

10. Голям самостоятелен дял от стопанската дейност с близки или сходни черти се нарича: 
а. стопански отрасъл; 

11. Отделянето на част от производството в обособени производствени звена се нарича: 
г. специализация. 

12. С отглеждането на растения и животни се занимава: 
в. земеделие; 

13. Кои природни фактори влияят най-силно върху отглеждането на растенията? 
г. климат и почви; 

14. Кое от посочените природни явления е опасно за отглеждането на растенията? 
в. слана; 

15. Кое от посочените видове влакна се произвежда от животновъдството? 
а. вълна; 

16. Кой от стопанските отрасли се занимава с добиване на суровини, тяхната преработка и производство на нови изделия? 
в. промишленост; 

17. Размяната на изделия (стоки) е характерна за стопанския отрасъл: 
в. търговия; 

18. Превозването на товари и пътници е характерно за един от отраслите. Кой е той? 
б. транспорт;  

19. Пътуването на хората за известно време извън мястото, в което живеят, с различна цел и ползването на услуги е: 
в. туризъм;  

20. Какво от посоченото не се изнася от развитите държави: 
а. въглища; 

21. Кое от изброените не се отнася към транспортната дейност?  
в. производство на стоки;  

22. Какво не се изобразява на политическата карта? 
а. форми на земната повърхност; 

23. Коя държава е била една от най-големите колонии на Великобритания? 
а. Индия; 

24. Коя европейска държава в края на XX век се разпада на няколко държави? 
а. Югославия; 

25. Коя от посочените държави попада в групата на най-развитите държави? 
а. Япония; 

26. Коя от посочените държави е островна? 
б. Япония; 

27. През коя година е създадена Организацията на обединените нации (ООН)? 
в. 1945 г.;  

28. Коя международна организация има за главна цел недопускането на война и укрепването на мира? 
а. ООН; 

29. Колко държави членуват в Европейския съюз (ЕС)? 
г. петнадесет. 

30. Коя е общата европейска валута, въведена през 2002г.? 
а. евро; 

Няма коментари:

Публикуване на коментар