сряда, 9 ноември 2016 г.

Най-важното в раздела: Население, икономика и политическа карта на света

 • На Земята има над 6 милиарда души. Съвкупността от всички хора, обитаващи цялата Земя или отделна нейна част, се нарича население. Преобладаващата част от него живее в местата с надморска височина до 500 метра. Слабо населени са пустините и полупустините, високите планини. Най-много хора живеят в Азия. Географската гъстота показва населеността на земната повърхност или част от нея. Определя се по средния брой жители на квадратен километър. 
 • Голяма група от хора, които имат общ произход, общо развитие, еднакви или сходни физически белези, които се предават по наследство, се нарича раса. Има три основни раси: европеидна, монголоидна, негро-австралоидна. Има и преходни и смесени расови типове. Народите на Земята говорят на различни езици - над 2 500. Хората са групирани на езикови семейства и езикови групи. Българският език е от славянската група на индоевропейското езиково семейство. Вярата в боговете, тяхното почитане се нарича религия. Сред най-разпространените религии в света са християнството, ислямът, будизмът. Българите са православни християни. 
 • Промените в броя на населението се наричат движение на населението. То е естествено и механично. Когато хора се изселват от една страна, те са емигранти. Населението се различава и по начина си на живот (бит), и по своята култура. Културата е съвкупност от материални и духовни блага, създадени от човечеството. Въпреки расовите и културни различия, има голямо сходство между хората, единство на техния живот и дейност. 
 • Селищата са застроени места върху земната повърхност, където постоянно живеят хора. Те са два вида - села и градове. В селата трудът на хората е предимно земеделски. В градовете населението е заето предимно с неземеделски дейности. В света в последните години много бързо се увеличава градското население и се създават свръхголеми градове. 
 • Добивът и преработката на суровини и производството на нови изделия е стопанска дейност. Всички стопански дейности, специално изградените помещения за тяхното извършване, инструментите, машините и хората, които работят, се нарича стопанство. Стопанството се поделя на големи дялове, наричани стопански отрасли. Основните стопански отрасли са земеделие, промишленост (индустрия), търговия, транспорт, туризъм и др. 
 • Земеделието е отрасъл, който се занимава с отглеждането на растения и животни с цел производството на храни за хората и суровини за промишлеността. То се поделя на растениевъдство и животновъдство. 
 • Промишлеността е отрасъл, в който се извършва добив на суровини, тяхната преработка и производството на стоки. Дели се на добивна и преработваща. 
 • Търговията свързва земеделието и промишлеността с потребителите на стоките. Чрез нея се извършва размяна на стоки срещу пари и обратно. При търговията има продажба и покупка. 
 • Транспортът е превоз на товари и пътници на различни разстояния. Той се осъществява по различни видове пътища и с различни возила. Транспортът се поделя на товарен и пътнически, сухоземен, въздушен или воден. 
 • Туризъм е пътуването и временното пребиваване на хора извън мястото, в което живеят. Туристите пътуват на различни разстояния и с различна продължителност. Туризмът бива вътрешен и външен. 
 • Държавата е форма на организация на живота на хората в определена територия и в определени граници. Държавната територия, държавните граници и собствените държавни органи за управление са присъщи на всяка страна. Правилата за отношения и поведение на хората са утвърдени в Конституцията и законите. Държавите имат свои символи - знаме, герб и химн. По форма на управление те са републики и монархии. По държавно устройство те са унитарни и федерални. Държавната власт е разделена на законодателна, изпълнителна и съдебна. 
 • Политическата карта е вид тематична географска карта, на която са изобразени с различен цвят държавите, техните граници, столици, по-големи градове, пътища. 
 • Международните организации са правителствени и неправителствени. ООН е изградена и съществува с главна цел опазване на мира. Има една военно-политическа организация - НАТО. Европейският съюз (ЕС) е регионална международна организация на 15 европейски държави. От 2002 година в 12 от тях има и обща парична единица - евро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар