сряда, 9 ноември 2016 г.

Население, икономика и политическа карта на света (обобщение)

Урок за обобщение и преговор

I. Населението - различия и сходства 
1. Различията между хората — раси, езици, религии, бит и култура. Хората, които живеят на нашата планета, са различни. Техните основни различия са по расови белези, езици, религии, бит и култура. 

Попълнете таблицата:
     Различия между хората по расов признак     
     раса 
външни белези
  цвят на кожата      коси       нос 
 европеидна


 монголоидна


 негроиднаХората се различават и по своята религия. Различията са не само по вярванията в определени божества, но и как те се почитат и към какви правила на поведение подтикват следователите си. Религиите имат различно разпространение. Кои са основните клонове на християнството? 

Знаете, че населението не е равномерно разпределено по земната повърхност. В таблица № 2 попълнете степента на разпространение (обитаване) на земната повърхност по надморска височина, като отбелязвате с плюс различната степен на населеност. За гъсто населените височинни пояси поставяте три плюса, за средно населения пояс - два плюса и за слабо населените пояси - един плюс. За ненаселените пояси не поставяйте знак.

       Степен на населеност по височинни пояси       
    височинен пояс (надм. височина)     
 степен на населеност 
   до 500 м                
   от 501 до 1000 м
   от 1001 до 4000 м
   над 4000 м 

2. Отговорете на следните въпроси: 
 1. В коя част на света се срещат най-често смесените расови типове? 
 2. Населението на Европа в преобладаващата си част принадлежи към едно езиково семейство. Кое е то? 
 3. Към коя езикова група и към кое езиково семейство се отнася българският език? 
 4. Дайте доказателства за сходствата между хората. На основата на наученото помислете по какво си приличат хората от различните раси и народности с различни езици, бит и култура. Запишете вашите разсъждения в тетрадката. 
II. Стопанство
В този раздел на учебника Вие се запознахте със стопанството. За да обобщите и преговорите, направете следното: 

Припомнете си и отговорете на въпросите: 
 1. Каква е същността на стопанската дейност и на стопанството? 
 2. Кои фактори влияят върху развитието на стопанството?
 3. Какво се нарича стопански отрасъл? 
 4. Какви стопански отрасли знаете? 
 5. По какво си приличат и се различават земеделието и промишлеността?
 6. Каква е приликата и каква е връзката между транспорт, търговия, туризъм? 
 7. Какви природни ресурси се използват в преработващата промишленост? Опишете ги накратко. 
 8. Кои отрасли на преработващата промишленост замърсяват най-силно природната среда?
 9. Кой вид транспорт замърсява най-силно атмосферния въздух?
 10. Каква е връзката на туризма с транспорта и търговията? 
III. Съвременна политическа карта на света
Съвременната политическа карта на света е пъстра. Има много и различни по форма на управление и държавно устройство страни. 
1. Държавите в света са твърде различни. Те могат да бъдат републики или монархии. В демократичните страни има разделение на властите. Попълнете следната таблица като опишете кой извършва различните видове дейности:
   вид държава   
  кой извършва дейността
    законодателна      изпълнителна       съдебна   
   Република


   Абсолютна монархия   


   Конституционна монархия   


2. Опишете във вашите тетрадки как разбирате демокрацията. Каква е демокрацията в България? 

3. Отговорете на следните въпроси 
 1.  Каква е разликата между общогеографската и политическата карта? 
 2. Кои са най-големите колониални държави в миналото? 
 3. На какви групи по отношение на стопанската си развитост се поделят държавите? 
 4. Коя е единствената най-мощна военна организация в света?

Няма коментари:

Публикуване на коментар