сряда, 9 ноември 2016 г.

Съвременна политическа карта на света

В далечното минало не е имало държави. Те се образуват с развитието на стопанството и формират политическата карта на света. 

Същност и развитие на политическата карта 
Политическата карта е тематична карта на цялото земно кълбо, континент или голяма част от него, на която са изобразени с различен цвят държавите, техните граници, столици, по-големи градове, пътища и др. За разлика от общогеографската карта, на политическата не се нанасят формите на релефа и реките. Тя възниква след създаването на държавите. 

Политическата карта непрекъснато се променя със заселването на нови земи, промените на границите, териториите, възникването и изчезването на държави. В древността се развиват и западат държави в Южна Европа, Азия, Северна Африка, например Древен Египет, Асирия, Персия, Картаген, Древна Гърция и Древен Рим. През средните векове възникват нови държави като Византия, Империята на франките, Свещената римска империя, Киевска Рус и др. 

След Великите географски открития (XV в.) рязко се променя политическата карта на света. Големите европейски държави създават свои владения в други континенти. Така възникват колониите. Това са страни и територии, намиращи се под властта на чужди държави, без политическа и стопанска самостоятелност. Най-големите английски колонии в миналото са били САЩ, Канада, Индия, Австралия. 

Югославия преди и след разпадането си
Югославия преди и след разпадането си
След Първата световна война (след 1919 г.) от политическата карта на света и Европа изчезва мощната някога Австро-Унгарска империя и на нейно място се създават нови държави. Нараства мощта на САЩ, на бившия Съветски съюз, на Япония, а намалява влиянието на бившата "владетелка на моретата" - Великобритания. След Втората световна война се разпада колониалната система и почти всички колонии стават независими държави. През 1991 година се разпадат Съветският съюз, Чехословакия и Югославия. Съединените американски щати (САЩ) стават свръхсила в света. 

Съвременна политическа карта 
Политическа карта на Европа
Политическа карта на Европа
В съвременния свят има над 230 държави. Огромната част от тях са независими. Те имат различна по големина територия, брой на населението, местоположение, стопанска развитост и др. В зависимост от географското им положение се поделят на континентални, полуостровни (Италия), островни (Великобритания, Япония и др.). Според територията си се делят на големи с над 1 млн. кв. км площ - Русия, Китай, САЩ, Канада и др.; средно големи - с площ между 200 хил. кв. км и 1 млн. кв. км. - Франция, Украйна, Германия и др.; малки — с територия под 200 хил. кв. км - Гърция, България, Унгария и др. Най-голямата по площ държава в света е Русия. По население сред най-многочислените са Китай и Индия. 

Според континента, в който се намират, държавите биват европейски, азиатски, североамерикански, южноамерикански, африкански. Например Германия, Испания и България са европейски държави. Страните се обединяват на групи по части от континентите, в които са разположени. Например, северноафрикански - Египет, Либия и др. Понякога държавите се групират и по отношение на полуострова, на който са разположени - балкански, скандинавски и др. 

По отношение на стопанската си развитост страните са: развити (около 24, между които САЩ, Япония, Германия, Франция и др.); държави, които сменят начина си на извършване на стопанската дейност (държави в преход) и над 170 развиващи се държави. Сред групата на развитите държави се отделя групата на седемте най-развити страни в света. 

Световни организации 
За да съгласуват своята дейност, държавите създават международни организации. Те имат различен характер, облик и обхват. Една част от тях са правителствени, а друга - неправителствени (без участие на органите на държавите). В света има над 2 500 международни организации, някои от които обхващат страни от цял свят. Поради това са световни организации. Най-важната от тях е Организацията на обединените нации (ООН). Тя е създадена през 1945 година от 50 държави. Главната ѝ цел е укрепването на мира и недопускането на войни. ООН има свои органи. Начело стои Генерален секретар. Седалището й е в град Ню Йорк в САЩ. 

Флаговете на ООН и Червения кръст
Флаговете на ООН и
Червения кръст
Сред световните организации специфичен характер има Североатлантическият пакт (НАТО). Това е военно-политическа организация на страни от Европа и Северна Америка. Нейното седалище е в град Брюксел в Белгия. В НАТО членуват 19 държави. 

Световна е организацията на страните-износителки на нефт (ОПЕК). В нея членуват 12 държави. 

Международният валутен фонд (МВФ) е международна организация на около 180 страни от цял свят. Тя разполага с пари (валута), с които може да подпомага стопанството на държавите. 

В света има и неправителствени международни организации. Типичен пример е Международният олимпийски комитет (МОК). Той обединява спортистите от цял свят и организира олимпийските игри. 

Регионални организации
Флаг на Европейския съюз
Флаг на Европейския съюз
Регионални са организациите, които обхващат страни от един континент или част от континент. Най-известната от тях е Европейският съюз (ЕС). Началото на неговото съществуване е поставено през 1951 година от 6 държави - Франция, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург. Сега в Европейския съюз членуват 15 държави. В съвременни условия между страните членки на Европейския съюз има свободно преминаване през границите на хора, стоки и пари. Гражданите на тези държави имат равни права за обучение, постъпване на работа и др. От началото на 2002 година в 12 от тях има и обща валута (парична единица), наречена евро. 

Развитие на международното сътрудничество 
В съвременния свят е необходимо международно сътрудничество в стопанството, образованието, науката, културата, спорта и т. н. То трябва да бъде от полза за всички страни. Светът върви към общо развитие на държавите и народите, независимо от тяхното държавно устройство, форма на управление, развитие на стопанството и т. н. В съвременния свят, за разлика от миналото, има все по-малко кръвопролитни войни. Международната общност чрез ООН и други международни организации се стреми да ограничава военните конфликти, които избухват на националистическа, религиозна, расова и икономическа основа. Преодоляването на тези различия ще осигури свободното развитие на всички народи. 

Запомнете: Политическата карта е вид тематична географска карта, на която са изобразени с различен цвят държавите, техните граници, столици, по-големи градове, пътища. Тя се е оформяла продължително време. Международните организации са правителствени и неправителствени. ООН е изградена и съществува с цел опазване на мира, сътрудничеството между страните и т. н. Има военно-политически организации - НАТО. Европейският съюз (ЕС) е регионална международна организация на 15 европейски държави. От 2002 година в 12 от тях има и обща парична единица - евро. 

Интересно
Волжско-Камска България 
В долината на река Волга и нейния приток Кама от X до XV век съществувала държава с името Волжско-Камска България. Нейни основатели са волжските българи. Това са прабългари, които след разпадането на държавата Велика България на хан Кубрат се отправят на север по река Волга. През 922 г. хан Болгар Алмес започнал да обединява българите. Той приел исляма като религия. След разгрома на хазарите била създадена държавата Волжско-Камска България със столица град Булгар. Българските градове станали големи търговски и занаятчийски центрове. Столица станал град Биляр. Волжско-Камска България била първата европейска държава, която попаднала под ударите на монголите, покорили я през 1241 г. Потомци на волжските българи са чувашите в Русия. 

Знаете ли, че... 
  • Сега в света има и държави, които не са признати от други и от международните организации. Такава е Турска република Северен Кипър. Държавата заема северната част на остров Кипър и има население около 150 000 души. Образувана е през февруари, 1975 г. под влияние на Турция и с участието на турски войски. 
  • Режимът на корабоплаването по река Дунав се определя от Дунавската комисия. Тя има за цел осигуряването на свободно корабоплаване по реката. В нея членуват дунавски държави. България е една от тях.
Основни понятия: политическа карта, колония, международни организации, регионални организации (обединения) 


Въпроси и задачи: 
1. Какво е това политическа карта? 
2. Какво се изобразява на политическата карта? 
3. Какво е развитието на политическата карта на света? 
4. Какви видове международни организации има? 
5. Какво знаете за ООН? 
6. Коя е най-авторитетната европейска международна организация?

Няма коментари:

Публикуване на коментар