сряда, 26 октомври 2016 г.

Тест: Природата на земята

С избираем верен отговор

1. Как се наричат най-големите части от сушата, заобиколени от всички или почти от всички страни от вода? 
а. острови; 
б. полуострови; 
в. континенти; 
г. архипелази. 

2. Най-големият континент на Земята е: 
а. Европа; 
б. Африка; 
в. Северна Америка; 
г. Азия. 

3. Как се нарича част от сушата, заобиколена от всички страни с вода? 
а. остров; 
б. полуостров; 
в. континент;
 г. архипелаг. 

4. Кой от видовете острови в топлите морета е образуван от скелети на малки животни? 
а. континентални острови; 
б. пясъчни острови; 
в. вулканични острови;
 г. коралови острови. 

5. Как се нарича воден басейн, разположен край континент, в континент или между континенти и имащ връзка с океан? 
а. море; 
б. езеро; 
в. язовир; 
г. блато. 

6. Кое от посочените морета не е крайбрежно?
а. Норвежко море; 
б. Черно море; 
в. Японско море; 
г. Тасманово море. 

7. Кой от посочените водни басейни не е море? 
а. Черно море; 
б. Червено море; 
в. Балтийско море; 
г. Каспийско море. 

8. Какво наричаме морско течение? 
а. повишаване на равнището на водата; 
б. понижаване на равнището на водата; 
в. движеща се в определена посока океанска или морска вода; 
г. редуване на понижаване и повишаване на морското равнище. 

9. Кой от океаните има най-малка площ? 
а. Тихи; 
б. Атлантически; 
в. Индийски; 
г. Северен ледовит. 

10. Кое от посочените не е природен компонент? 
а. скали; 
б. планини; 
в. води; 
г. почви. 

11. Когато магма се излива от вулкан върху земната повърхност, тя се нарича: 
а. вулканична скала; 
б. утаечна скала; 
в. лава; 
г. гейзер. 

12. Равна част от земната повърхност с надморска височина до 200 м се нарича: 
а. низина; 
б. равнина; 
в. плато; 
г. котловина. 

13. Голяма относителна височина над съседните равнини и низини има: 
а. плато; 
б. възвишение; 
в. хълм; 
г. планина. 

14. Коя земна форма има изпъкнал вид, равно било и стръмни склонове? 
а. плато; 
б. възвишение; 
в. хълм; 
г. планина. 

15. Понижение на земната повърхност, заградено от планини и възвишения, се нарича: 
а. низина; 
б. речна долина; 
в. котловина; 
г. валог. 

16. Промяната на температурата през денонощието се нарича: 
а. годишен ход на температурата; 
б. денонощен ход на температурата; 
в. температурна амплитуда; 
г. средна денонощна температура. 

17. Как се нарича хоризонталното преместване на въздуха над земната повърхност? 
а. атмосферно налягане; 
б. вятър; 
в. облак; 
г. валеж. 

18. Дългогодишният режим на времето на дадено място се нарича: 
а. време; 
б. годишен сезон; 
в. климат; 
г. елемент на времето. 

19. Климатът покрай океаните и моретата е по-мек, защото: 
а. надморската височина е по-малка; 
б. водната повърхност се нагрява по-бавно и изстива по-бавно; 
в. водната повърхност е равна; 
г. брегът се залива от високи вълни. 

20. Въздушните маси биват четири основни типа. Кой от посочените типове не съществува? 
а. екваториални въздушни маси; 
б. тропични въздушни маси; 
в. субтропични; 
г. умерени. 

21. Мястото, където водите на река се вливат във воден басейн, се нарича: 
а. извор; 
б. течение; 
в. приток;
 г. устие. 

22. Делта се нарича вид речно устие, при което: 
а. речното устие е потопено от морето
 б. има ръкав, удълбан и уширен, с фуниеобразна форма; 
в. разклонява се на много ръкави и между тях се образуват острови; 
г. реката не променя течението, дълбочината и ширината си. 

23. Понижена част на земната повърхност, запълнена с вода и без пряка връзка с море или океан се нарича: 
а. море; 
б. езеро; 
в. язовир; 
г. басейн. 

24. Изцяло покрит с ледници е: 
а. Африка; 
б. Австралия; 
в. Антарктида; 
г. Южна Америка. 

25. Всички почви, които се обработват или могат да се обработват се наричат: 
а. биоресурси; 
б. минерални ресурси; 
в. поземлени ресурси; 
г. енергийни ресурси. 

26. Кой от посочените фактори за образуването на почвите е част от живата природа? 
а. скална основа; 
б. растителност; 
в. земеповърхни форми; 
г. климат. 

27. Кои два фактора влияят най-силно за образуването на почвите ? 
а. климат и растителност; 
б. климат и животински свят; 
в. растения и животни; 
г. скална основа и климат. 

28. Кое от посоченото не е основен тип растителност? 
а. дървесна; 
б. влажна; 
в. храстова; 
г. тревна. 

29. За развитие на растителността най-силно влияят: 
а. земеповърхни форми и води; 
б. животни и климат; 
в. климат и почви; 
г. земеповърхни форми и почви. 

30. Природни вещества, природни сили и енергия, които се използват или могат да се използват от хората, се наричат: 
а. природни условия; 
б. природни ресурси; 
в. невъзстановими ресурси; 
г. възстановими ресурси.

Отговори на тестовите въпроси - http://www.geoznanie.com/otgovori-n-test-2.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар