сряда, 26 октомври 2016 г.

Обобщение и преговор: Природата на Земята

Урок за обобщение и преговор

Основната цел на този урок е да бъдат обобщени, преговорени и затвърдени знанията за природния облик на Земята. Това ще стане чрез разглеждането на най-важните въпроси от отделните уроци, така че да се получи пълна картина. За да се владее добре учебният материал, е необходимо да се разбират, да се знаят основните понятия. За да проверите своите знания, попълнете следната таблица:


Определение Понятие
1. Големи части от сушата, които са заобиколени от всички или от почти всички страни с вода
2.  Част от сушата, заобиколена от всички страни с вода
3. Голяма група от острови
4. Голямо водно пространство, разположено между континенти
5. Ивица от сушата, в която си взаимодействат сушата и водата
6. Част от сушата, заградена от три страни с вода
7. Равна част от земната повърхност с надморска височина до 200 м
8. Вдлъбната удължена форма, образувана от течаща вода
9. Понижение на земната повърхност, заобиколено от всички или от почти всички страни от планини и възвишения
10. Изпъкнала земна форма с широко изравнено било и стръмни склонове
11. Налягането на въздуха върху земната повърхност
12. Падането на вода в течно или твърдо състояние от атмосферата върху земната повърхност
13. Състоянието на атмосферата в дадено място и в определен момент
14. Дългогодишният режим на времето на дадено място
15. Повърхностният рохкав слой на сушата, обогатен с хранителни вещества, в който са развити корените на растенията и който притежава свойството плодородие

Земната повърхност. Тя е вода и суша. Каква част заема водната повърхност? Какви океани и континенти има на Земята? Кой е най-големият континент? Между кои океани е разположен? Кой е най-големият океан? Между кои континенти е разположен? 

Природните компоненти. Те формират природната среда, намират се в постоянно взаимодействие. Формират геосферите. Промяната в един от компонентите води до изменение и в другите, и в цялата природна среда. Как си взаимодействат природните компоненти? Попълнете следната таблица:

   Природен компонент       Геосфера   
 1. скали
 2. Въздух
 3. Вода
 4. Почва
 5. Растения
 6. Животни

Земеповърхни форми. Те са се образували под действието на вътрешните и външните земни процеси и са различни по височина, ширина, дължина, форма и външен вид. Кои са основните видове земеповърхни форми? По какво се отличава планината от платото? По какво се отличава низината от равнината? 

климатограмаКлимат. Той се формира под влиянието на редица фактори. На различни части от земната повърхност неговите елементи имат различни стойности и формират определен вид климат. Кои са основните фактори за формирането на климата? Кои са основните елементи на климата? Как-ви климатични пояси има на Земята? Анализирайте климатограмите на градовете Пловдив и Плевен. 
климатограмаВоди на сушата. Водите на сушата са в две агрегатни състояния - вода и лед. По земната повърхност образуват реки, езера, блата и ледници. Какво знаете за подземните води? Коя е най-дългата и коя е най-пълноводната река на Земята? Анализирайте хидрограмите. 

Почвите. Те са природен компонент, който свързва неживата и живата природа. Без тях не е възможно съществуването на растения върху сушата. Кое е най-важното свойство на почвите? Как се нарича хранителното органично вещество в почвата? Какви видове почви знаете? 

Растителност и животински свят. Те са живата природа на планетата. Влизат във взаимодействие с всички природни компоненти, но най-силно зависят от влиянието на климата, слънчевите лъчи, водите и почвите. Кои са трите основни типа естествена растителност? Какви видове биват горите? 

Природни ресурси. Това са природни вещества и сили, които човек използва или може да използва в своята стопанска дейност и в бита си. Към кой вид природни ресурси отнасяме въглищата и нефта? Какво обхващат биоресурсите? 
Опазване на природната среда. Природната среда в отделните части на земната повърхност е различна поради различното съчетание и взаимодействие на природните компоненти. В нея живее човекът, в нея се развиват и живите организми. Промяната в природната среда води и до промяна в условията за живот на хората. Най-често те са отрицателни. Какви отрицателни промени има в природната среда в света? Как да се подобри обстановката на живот на хората и опази природната среда? 

Попълнете следната таблица:

     Нарушаване и замърсяване на природната среда     
 Природни
 компоненти 
Основни дейности, които ги:
   нарушават      унищожават      замърсяват  
 скали


 въздух


 води


 почви


 растения


 животни


Няма коментари:

Публикуване на коментар