сряда, 26 октомври 2016 г.

Отговори на тест Природата на земята

1. Как се наричат най-големите части от сушата, заобиколени от всички или почти от всички страни от вода? 
в. континенти; 

2. Най-големият континент на Земята е: 
г. Азия. 

3. Как се нарича част от сушата, заобиколена от всички страни с вода? 
а. остров; 

4. Кой от видовете острови в топлите морета е образуван от скелети на малки животни? 
 г. коралови острови. 

5. Как се нарича воден басейн, разположен край континент, в континент или между континенти и имащ връзка с океан? 
а. море; 

6. Кое от посочените морета не е крайбрежно?
б. Черно море;  

7. Кой от посочените водни басейни не е море? 
г. Каспийско море. 

8. Какво наричаме морско течение?  
в. движеща се в определена посока океанска или морска вода; 

9. Кой от океаните има най-малка площ? 
г. Северен ледовит. 

10. Кое от посочените не е природен компонент? 
б. планини; 

11. Когато магма се излива от вулкан върху земната повърхност, тя се нарича: 
в. лава; 

12. Равна част от земната повърхност с надморска височина до 200 м се нарича: 
а. низина; 

13. Голяма относителна височина над съседните равнини и низини има: 
г. планина. 

14. Коя земна форма има изпъкнал вид, равно било и стръмни склонове? 
а. плато; 

15. Понижение на земната повърхност, заградено от планини и възвишения, се нарича:  
в. котловина; 

16. Промяната на температурата през денонощието се нарича: 
б. денонощен ход на температурата; 

17. Как се нарича хоризонталното преместване на въздуха над земната повърхност? 
б. вятър;  

18. Дългогодишният режим на времето на дадено място се нарича: 
в. климат; 

19. Климатът покрай океаните и моретата е по-мек, защото:  
г. брегът се залива от високи вълни. 

20. Въздушните маси биват четири основни типа. Кой от посочените типове не съществува? 
в. субтропични;  

21. Мястото, където водите на река се вливат във воден басейн, се нарича: 
 г. устие. 

22. Делта се нарича вид речно устие, при което:  
в. разклонява се на много ръкави и между тях се образуват острови; 

23. Понижена част на земната повърхност, запълнена с вода и без пряка връзка с море или океан се нарича: 
б. езеро; 

24. Изцяло покрит с ледници е: 
в. Антарктида; 

25. Всички почви, които се обработват или могат да се обработват се наричат: 
в. поземлени ресурси; 

26. Кой от посочените фактори за образуването на почвите е част от живата природа? 
б. растителност; 

27. Кои два фактора влияят най-силно за образуването на почвите ? 
а. климат и растителност; 

28. Кое от посоченото не е основен тип растителност? 
б. влажна; 

29. За развитие на растителността най-силно влияят: 
в. климат и почви; 

30. Природни вещества, природни сили и енергия, които се използват или могат да се използват от хората, се наричат: 
б. природни ресурси; 

Няма коментари:

Публикуване на коментар