сряда, 26 октомври 2016 г.

Най-важното в раздела: Природата на Земята

 • Земната повърхност се състои от вода и суша. Най-големите части от сушата, които са заобиколени от всички или от почти всички страни с вода, се наричат континенти. По-малките части, заобиколени от всички страни от вода, са острови. Те са континентални, вулканични, коралови. 
 • По-голямата част от повърхността на Земята е покрита с вода. Огромните водни пространства, заобиколени от континенти, се наричат океани. По-малките водни пространства се наричат морета. Океаните и свързаните с тях морета образуват Световния океан. Водата им е с висока соленост. В тях има вълни и течения. Океаните и моретата при досега си с континентите и островите (със сушата) образуват морски бряг и брегова линия. 
 • Природната среда се състои от природни компоненти - скали, въздух, вода, почви, растения и животни. Различното съотношение между тях формира природната среда. Отделните природни компоненти при взаимния си допир и взаимодействие обменят енергия и вещество. От съчетанието им зависят природните пейзажи. 
 • Върху сушата има отделни равни части, понижени и повишени места. Те са с определена дължина, ширина, височина и особен външен вид. Това са форми на земната повърхност. Формите на земната повърхност, които се издигат над морското равнище, имат абсолютна (надморска) и относителна височина. Те се поделят на три групи: равнинни, изпъкнали и вдлъбнати. 
 • Състоянието на атмосферата в дадено място и в определен момент определя времето. Дългогодишният режим на времето на дадено място се нарича климат. Той зависи от действието на факторите географска ширина, вида на земната повърхност, земеповърхните форми, движението на въздушните маси, силата на слънчевото греене и топлината, която получава земната повърхност, дейността на хората. Елементите на климата имат средни многогодишни стойности. На Земята са формирани различни климатични пояси. 
 • Водите на сушата са разположени в земните пластове и върху нея. Реката има водосборен басейн, извори, течение, устие, притоци, пълноводия и маловодия. Езерата са разположени в понижения, запълнени с вода. Блатата се образуват в понижения със застояла вода и са обрасли с влаголюбива растителност. Ледниците са естествено движещ се по повърх­ността лед. Хидрограмата е графично изображение на количеството вода, която се оттича през речното корито в определено място. 
 • Почвата е повърхностният рохкав слой на земната повърхност, обогатен с хранителни вещества, в който са развити корените на растенията и който притежава свойството плодородие. Върху образуването ѝ влияят скалната основа, климатът, живите организми, човеш­ката дейност. Състои се от минерални частици, въздух, вода и хумус. Плодородието зависи от съдържанието на хумуса. Почвите се променят от екватора към полюсите (широчинна зоналност) и от подножието към високата част на планините (вертикална зоналност). 
 • Растителност се нарича съвкупността от всички растения, които виреят на определено място. Тя бива естествена (диворастяща) и културна и се поделя на три типа: дървесна, храстова и тревна. При разпространението на растенията има ясно изразена зоналност. Те се променят от екватора към полюсите (широчинна зоналност) и в планините от подножията към върховете (височинна зоналност). 
 • Животинският свят е съвкупност от животните, обитаващи определена част от зем­ната повърхност или цялата Земя. Разпространението му е зонално - широчинно и височинно. 
 • Човекът ползва от природата различни вещества и сили. Много от тях са необходи­мост за живота му - въздух, вода, храна, място за живеене. Част от природните вещества, сили, топлина и енергия се използват от хората в стопанската им дейност. Те се подлагат на обработка и преработка и поради това се наричат природни ресурси. 
 • Природната среда е естественият дом на хората. Но неразумната човешка дейност води до разрушаване на земеповърхни форми, замърсяване на въздуха, водата и почвите, унищожаване на горите, животните, натрупване на промишлени и битови отпадъци и други.

Няма коментари:

Публикуване на коментар