събота, 15 октомври 2016 г.

Тест: Планетата Земя и нейното изобразяване

С избираем верен отговор

Тестът е форма за обучение, самоподготовка, самоконтрол и контрол на степента на усвояване на знанията от ученика. В следващите въпроси се търси верният отговор от  четири възможни. За да отговорите правилно на въпросите, е необходимо добре да разберете същността им. 

1. Слънцето е небесно светило, около което се групират планети. То може да бъде определено като звезда, чиито размери са: 
а. огромни; 
б. големи; 
в.средни; 
г. малки. 

2. В Слънчевата система Земята е разположена между планетите: 
а. Меркурий и Венера; 
б. Венера и Марс; 
в. Марс и Юпитер; 
г. Юпитер и Сатурн. 

3. Кое от изброените твърдения за формата на Земята е вярно? Земята е: 
а. правилно кълбо; 
б. сплесната при екватора и изпъкнала при полюсите; 
в. изпъкнала при екватора и сплесната при полюсите; 
г. сплесната при Нулевия и 180-ия меридиани. 

4. Дължината на Екватора на Земята е около: 
а. 20 000 км; 
б. 25 000 км; 
в. 30 000 км; 
г. 40 000 км. 

5. Планетата Земя, както и другите планети на Слънчевата система е образувана чрез: 
а. откъсване на части от Слънцето; 
б. тела, долетели от далечни звездни системи; 
в. уплътняване на газово-прахово вещество; 
г. намеса на извънземни същества. 

6. Как се нарича земната обвивка, която се състои от скали, минерали и други вещества? 
а. литосфера; 
б. фитосфера; 
в. хидросфера; 
г. педосфера. 

7. В кои места от земната повърхност има едновременно настъпване на изгрева на Слънцето на 21 март и 23 септември? Това са местата, разположени на: 
а. един и същ меридиан; 
б. един и същ паралел; 
в. Екватора; 
г. двете тропични окръжности. 

8. При въртенето на Земята около собствената ѝ ос с най-голяма скорост (465 м/сек.) се въртят точките, разположени на: 
а. Нулевия меридиан; 
б. двата полюса; 
в. двата тропика; 
г. Екватора. 

9. Слънцето изгрява от изток, защото: 
а. Слънцето се намира на изток от Земята; 
б. Земята се върти около Слънцето в посока от запад на изток; 
в. 180-ият меридиан се намира на изток от нас; 
г. Земята се върти около оста си от запад на изток. 

10. В Северното полукълбо през ясен слънчев ден предметите правят сянка върху земната повърхност. Сянката е най-къса, когато Слънцето грее от: 
а. север; 
б. изток; 
в. юг; 
г. запад. 

11. Степента на намаление на действителните размери на изобразяваната земна повърхност се нарича: 
а. азимут; 
б. окомер; 
в. мащаб; 
г. наклон. 

12. Мащабно намаленото и обобщено изображение на земната повърхност върху плоскост се нарича: 
а. рисунка; 
б. фотографска снимка; 
в. карта; 
г. глобус. 

13. През 1492 г., годината през която Колумб е открил Америка, е изработен географски глобус, който и досега се пази в музея на град Нюрнберг. Той е бил направен от: 
а. Хумболдт; 
б. Бехайм; 
в. Валдземюлер; 
г. Коперник. 

14. Географската карта е изображение на цялата земна повърхност или на част от нея. Когато на карта е изобразен малък участък от земната повърхност се използва един от видовете мащаб. Той е: 
а. едър; 
б. среден; 
в. дребен; 
г. много дребен. 

15. Полуокръжност, която свързва двата полюса и пресича Екватора под прав ъгъл, се нарича: 
а. меридиан; 
б. тропик; 
в. паралел; 
г. полярен кръг. 

16. Паралелът, който отстои на равни разстояния от двата полюса на Земята, се нарича: 
а. меридиан; 
б. тропик; 
в. екватор; 
г. полярен кръг. 

17. Географската ширина се измерва в градуси и минути спрямо екватора - северно и южно от него. Колко градуса е най-голямата северна и южна географска ширина? 
а. 45 градуса; 
б. 90 градуса; 
в. 180 градуса; 
г. 360 градуса. 

18. Ако по екватора през един градус преминава меридиан какъв ще е броят на меридианите? 
а. 45 броя; 
б. 90 броя; 
в. 180 броя; 
г. 360 броя.

Отговори на тестовите въпроси - http://www.geoznanie.com/otgovori-nа-test-1.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар