събота, 8 октомври 2016 г.

Отговори на входящ тест

1.Небесните тела, които имат много висока температура и светят със собствена светлина, се наричат: 

г. звезди. 

2. Малките небесни тела, които се движат около планетите, се наричат: 
б. спътници; 

3. Земята се върти около своята земна ос в посока: 
а. запад-изток; 

4. Мислената линия, около която се върти Земята, се нарича: 
в. земна ос; 

5. Периодът от годината, обхващащ дните от 21 март до 22 юни, се нарича: 
б. пролет; 

6. Времето, за което Земята извършва една пълна обиколка около Слънцето, се нарича: 
г. година. 

7. Осветяването и нагряването на Земята зависи от: 
в. ъгълът на падане на слънчевите лъчи върху земната повърхност; 

8. Промените (измененията) в природата се наричат: 
а. природни явления; 

9. Всеки организъм си набавя въздух, вода, храна, светлина и определена температура от средата, в която живее. Тя се нарича: 
в. среда на живот; 

10. Газообразният слой около Земята се нарича: 
б. атмосфера; 

11. Свиването и разширяването на въздуха става поради промени в неговата: 
в. температура; 

12. Водната пара се съдържа във въздуха и определя неговата: 
г. влажност. 

13. През зимата водните басейни не замръзват изцяло, а само се покриват с ледена кора, защото: 
б. покривката от лед е лош проводник на топлина и не допуска по-нататъшно изстиване на водата; 

14. Непрекъснатото движение на водата, преминаващо през изпарение, втечняване на водни пари, замръзване и размръзване се нарича: 
а. кръговрат на водата; 

15. Земната кора има сложен и разнообразен строеж. Тя се състои от: 
г. скали. 

16. Всички богатства на земната кора, вещества, които човек извлича от нея и използва, се наричат:  
в. полезни изкопаеми; 

17. Преобразуваните скали се образуват чрез: 
в. изменение на други скали; 

18. Природни образувания с еднороден състав и кристална структура, които изграждат скалите, се наричат: 
б. кристали; 

19. Минералите, от които металите могат да се извличат в чисто състояние чрез необходимата преработка, се наричат: 
в. руди; 

20. Кой вид въглища при изгаряне отделя най-много топлина и е най-стар по възраст? 
г. антрацитни. 

21. Повърхностният слой на земната кора, който притежава свойството плодородие, се нарича: 
г. почвен пласт (почва). 

22. Кой от изброените видове почви е най-плодороден? 
в. черноземни; 

23. Широколистните гори са съставени предимно от два вида дървета. Това са: 
г. дъб и бук. 

24. Кой вид гори са разположени най-високо в планината? 
г. иглолистни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар