петък, 7 октомври 2016 г.

Какво знаете в началото - входящ тест

1.Небесните тела, които имат много висока температура и светят със собствена светлина, се наричат: 
а. луни; 
б. планини; 
в. комети; 
г. звезди. 

2. Малките небесни тела, които се движат около планетите, се наричат: 
а. комети; 
б. спътници; 
в. звезди; 
г. галактики. 

3. Земята се върти около своята земна ос в посока: 
а. запад-изток; 
б. изток-запад; 
в. север-юг; 
г. юг-север. 

4. Мислената линия, около която се върти Земята, се нарича: 
а. екватор; 
б. мантия; в.
земна ос; 
г. паралел. 

5. Периодът от годината, обхващащ дните от 21 март до 22 юни, се нарича: 
а. зима; 
б. пролет; 
в. лято; 
г. есен. 

6. Времето, за което Земята извършва една пълна обиколка около Слънцето, се нарича: 
а. земна орбита; 
б. годишен сезон; 
в. полярен ден; 
г. година. 

7. Осветяването и нагряването на Земята зависи от: 
а. скоростта на въртене на Земята около оста си; 
б. скоростта на въртене на Земята около Слънцето; 
в. ъгълът на падане на слънчевите лъчи върху земната повърхност; 
г. вида на почвите върху земната повърхност. 

8. Промените (измененията) в природата се наричат: 
а. природни явления; 
б. природни обекти; 
в. природни връзки; 
г. природна среда. 

9. Всеки организъм си набавя въздух, вода, храна, светлина и определена температура от средата, в която живее. Тя се нарича: 
а. природен компонент; 
б. обществена среда; 
в. среда на живот; 
г. семейна среда. 

10. Газообразният слой около Земята се нарича: 
а. литосфера; 
б. атмосфера; 
в. хидросфера; 
г. биосфера. 

11. Свиването и разширяването на въздуха става поради промени в неговата: 
а. влажност; 
б. тежест; 
в. температура; 
г. форма. 

12. Водната пара се съдържа във въздуха и определя неговата: 
а. температура; 
б. подвижност; 
в. тежест; 
г. влажност. 

13. През зимата водните басейни не замръзват изцяло, а само се покриват с ледена кора, защото: 
а. водата под леда се затопля от дъното на басейна; 
б. покривката от лед е лош проводник на топлина и не допуска по-нататъшно изстиване на водата; 
в. водните организми затоплят океанската и морската вода; 
г. над водните басейни има мъгла. 

14. Непрекъснатото движение на водата, преминаващо през изпарение, втечняване на водни пари, замръзване и размръзване се нарича: 
а. кръговрат на водата; 
б. морски вълни и течения; 
в. промяна на количеството на водата на дадено място; 
г. жизнена дейност на организмите. 

15. Земната кора има сложен и разнообразен строеж. Тя се състои от: 
а. вода; 
б. въздух; 
в. почва; 
г. скали. 

16. Всички богатства на земната кора, вещества, които човек извлича от нея и използва, се наричат: 
а. земни пластове; 
б. скали; 
в. полезни изкопаеми; 
г. тела и сили. 

17. Преобразуваните скали се образуват чрез: 
а. утаяване и спояване на наноси; 
б. застиване в земните недра или на земната повърхност на магма; 
в. изменение на други скали; 
г. всичко изброено. 

18. Природни образувания с еднороден състав и кристална структура, които изграждат скалите, се наричат: 
а. твърди вещества; 
б. кристали; 
в. кварцити; 
г. магма. 

19. Минералите, от които металите могат да се извличат в чисто състояние чрез необходимата преработка, се наричат: 
а. горива; 
б. кристали; 
в. руди; 
г. мрамори. 

20. Кой вид въглища при изгаряне отделя най-много топлина и е най-стар по възраст? 
а. лигнитни; 
б. кафяви; 
в. черни; 
г. антрацитни. 
21. Повърхностният слой на земната кора, който притежава свойството плодородие, се нарича: 
а. земна повърхност; 
б. разрушена скала; 
в. повърхностен земен пласт; 
г. почвен пласт (почва). 

22. Кой от изброените видове почви е най-плодороден? 
а. сиви горски; 
б. кафяви горски; 
в. черноземни; 
г. ливадни. 

23. Широколистните гори са съставени предимно от два вида дървета. Това са: 
а. смърч и бук; 
б. ела и дъб; 
в. смърч и ела; 
г. дъб и бук. 

24. Кой вид гори са разположени най-високо в планината? 
а. дъбови; 
б. букови; 
в. смесени; 
г. иглолистни.

Отговори на входящ тест - http://www.geoznanie.com/otgovori-na-vhodiasht-test.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар