вторник, 25 октомври 2016 г.

Опазване на природната среда

Природната среда е всичко онова, което обитаваме и ни заобикаля, което съществува. Човекът може да живее в природна среда, когато тя е благоприятна за него. Човешката дейност често води до вредни промени в самата природна среда.

Влошаване на природните условия за живот 
Промишлено замърсяване
Промишлеността е един от основните
източници на замърсяване.
На Земята има благоприятни условия за съществуване на живите организми и на човека. Те и природната среда са свързани помежду си с обмен на вещество и енергия. По такъв начин се създава екологична система (екосистема). Тя обхваща всички живи организми, част от земната повърхност, почвата, водата, въздуха и климатичните особености. Влошаването на природната среда води до промяна на условията за живот. 

Разрушаването и видоизменянето на формите на земната повърхност. Това става чрез строителството на сгради, промишлени съоръжения, пътища и пътни съоръжения и чрез изземване на скали, чакъл, пясък, баластра и др. и открит добив на полезни изкопаеми. 

Изгоряла гора
Ежегодно хиляди декари гори се
превръщат в пепел в следствие на пожари.
Замърсяването на въздуха става чрез изхвърляне на изгорели газове от автомобилите, заводите, отоплението с твърдо гориво (дърва, въглища) и др. Атмосферният въздух се замърсява с фини прашинки, с въглищен прах и пепел при изгарянето на въглищата в топлоелектрическите централи, с прах от циментовите заводи и др. Особено опасно е изтъняването на озоновия слой на атмосферата, който предпазва живите организми от някои вредни за тях излъчвания на Слънцето. 

Замърсяване на водите. Водите на моретата и океаните се замърсяват от добива на нефт и природен газ, от разливането на нефт и от отпадните води на големите градове. Силно са замърсени Северно море, Персийският залив и др. Замърсяват се и водите на големите реки. Замърсяването е от корабоплаването, изхвърлянето в тях на отпадни води от предприятията и от води, които са използвани в домакинствата. 

В резултат на глобалното затопляне
обработваеми земи се превръщат в
пустини.
Замърсяване и унищожаване на почвите. При неправилна обработка на почвата, тя се унищожава от повърхностнотечащите води. Използването на изкуствени торове води до натрупване в нея на вредни вещества. Част от тях могат да преминат и в отглежданите растения, а чрез тях - и у животните. Особено опасно е замърсяването на водите с тежки метали. При изсичане на горите голяма част от почвите се унищожават от течащата вода. 

Унищожаване на естествената растителност. Още от древността хората изсичат горите. От средните векове започва използването на дървесината за производство на хартия. Поради пълното разораване на степите е унищожена естествената тревна растителност. Обезпокоително е изсичането на екваториалните гори, особено в Амазония, защото тази гора по естествен път пречиства въздуха на планетата. Редица растителни видове са напълно или почти изцяло унищожени. 

Унищожаване на животинския свят. Много отдавна хората ловуват и унищожават животните. Редица животински видове са изчезнали, а други са застрашени. 

Как да опазим природата? 
Опазването на природната среда е свързано с науката екология. Думата е от гръцки произход - "ойкос", което значи дом, и логия - учение. Екологията е наука, която изучава взаимодействието между животните и растенията с обкръжаващата ги природна среда. Влошаването на природната среда поради неразумна човешка дейност е екологичен проблем. Той се състои в това, че е застрашен животът на растения, животни и хора. 

За да се опази населението на Земята, да се осигури неговото изхранване и високо равнище на живот, е необходимо да се съхрани естествената природна среда. Нейното опазване изисква тя постоянно да се наблюдава и своевременно да се откриват отклоненията в нея, настъпващи поради стопанската дейност. 

Парк Йосемити, САЩ
Парк Йосемити, САЩ
Много е важно чрез законови норми да се определят правилата за ползване на природните ресурси. Да не се допуска поради неразумното им използване и добиване да се нарушава природното равновесие. 

Трябва да се опазват природни местности, обекти, растителни и животински видове, природни забележителности. За тази цел се създават национални паркове. Това са защитени от закона части от земната или водната повърхност, в които природната среда не е променена от човека или е засегната много слабо. В тях може да има посещения на хора, отдих и почивка, но не може да се създават нови селища, производствени дейности и т. н. 

Национален парк Етоша, Намибия
Национален парк Етоша, Намибия
Резерватът е защитена природна територия, в която се защитават природните компоненти - почви, растения и животни. Първият резерват в България е Силкосия в Странджа. За защита на някои от природните компоненти като растителност и животински свят има специални закони. В България има защитени 389 вида растения и 473 вида животни. 

Необходими са и действия за възстановяване на нарушените участъци от земната повърхност - засаждане на нови гори, засипване на изкопи и ями, очистване на строителните отпадъци и др. 

Опазването на природната среда е грижа на всички държавни органи, на всички предприятия и фирми, на всички хора. 

Запомнете: Природната среда е естественият човешки дом. Но неразумната човешка дейност води до разрушаване и видоизменяне на форми на земната повърхност, до замърсяване на въздуха, водата, почвите и горите, до изчезване на някои животни, до натрупването на промишлени и битови отпадъци и други.

Знаете ли, че...
Едно море изчезва. Това е Аралско море, разположено в Средна Азия. Всъщност само името му е море, а то е безотточно езеро. Ежегодно то изпарява около един метър вода, но запазва нивото си благодарение на вливащите се в него големи реки Амударя и Сърдаря. Но през втората половина на XX век част от водите на тези реки били отклонени за напояване на земите, засявани с памук. Арал започнал да спада, дъното да се оголва. За 20 години между 1970 и 1990 година морето загубва две трети от своята площ. Откритото дъно се превръща в пустиня. От него се вдига солено-отровен прах. Брегът се е отдръпнал с около 70 км. Арал се разпада на Голямо и Малко море.

Интересно
Катастрофата в Минамата 
На остров Кюшу в Япония има малко рибарско селище с името Минамата. В него бил построен химически завод. Той изпускал води в залива, край който е разположено селото. В тях се съдържал живак. Рибарите ловили рибата, семействата им се хранили с нея. След време рибата намаляла. Първи на предстоящата катастрофа реагирали котките. Те диво мяукали, бягали по улиците и умирали. Чайките събирали крила, падали във водата и също умирали. Някои риби, които доплавали до брега, били много слабо подвижни и децата лесно ги ловели с ръце. След това заболели хората. Най- напред силно намалявали и се променяли мускулите на ръцете и краката. Болните загубили говора си, а на някои бил увреден мозъкът. Около 6% от новородените деца били парализирани. Болестта започнали да наричат "минамата" по името на селото. Към края на 1960 година от тази болест заболели около 100 000 души. Подобни замърсявания били констатирани и на други места. В един от заливите репортери от един японски вестник успели да проявят фотолента в морето. Всъщност в залива вместо вода имало проявител.

Основни понятия: екология, национален парк, резерват


Въпроси и задачи: 
1. Кои човешки дейности са най-вредни за природната среда? Как да се ограничи тяхното влияние?
2. Кой трябва да се грижи за опазването на природната среда?
3. Коя природна зона е по-силно видоизменена от човешката дейност - степта или тундрата? Защо?
4. Разяснете какво означава изразът "човек е част от природата"?Няма коментари:

Публикуване на коментар