вторник, 25 октомври 2016 г.

Природни ресурси

Човекът не може да живее без природната среда и природните компоненти. На него са му необходими слънчевото греене и топлината, въздухът, водата и храната и т. н. 

Видове природни ресурси
Природни условия и ресурси 
В природата има вещества, без които човекът не може да съществува. Това са въздухът, водата, слънчевото греене, продуктите от растителния и животинския свят. Всички тези природни вещества, тела, сили, обекти и явления, без които човек не може да живее, но не използва в стопанската си дейност, се наричат природни условия

Промишлен добив на дървесина
Промишлен 
добив на дървесина
За да си осигурят по-добри условия на живот, хората са започнали да използват природни вещества, сили и топлина (енергия). Например, когато човек отсече дърветата и от тях направи врати, прозорци, маси, столове, чинове и т. н., той видоизменя природните вещества, за да може да създаде нещо ново. Те стават суров материал, необходим за производството на различни неща. Част от веществата, природните сили и топлината (енергията ), които служат на хората в тяхната стопанска дейност, се наричат природни ресурси

Видове природни ресурси 
Нефтена платформа
Нефтена
платформа
В природата има много разнообразни вещества, тела, сили, енергия. Някои от тях са неизчерпаеми ресурси, никога не се свършват. Такива са слънчевата енергия, силата на вятъра и др. Но има и други, които се изчерпват, количеството им на Земята силно намалява и в недалечно бъдеще ще свършат. Такива са нефтът, природният газ, въглищата, рудите. Има ресурси, които могат да се възобновят по естествен път. Например, на мястото на изсечената гора след 50-60 години ще има нова гора. Това са възстановими ресурси

Природните ресурси съществено се различават по своя вид, форма, свойства и т. н.. Те се групират така: 
  • енергийни ресурси. От тях се получава енергия. Това са въглища, нефт, природен газ, падаща вода, слънчево греене, вятър и т. н. 
  • минерални ресурси. Те съдържат минерали - рудни и нерудни. Към тях се отнасят железни руди, медни руди, мрамори и др. Използват се в индустрията. 
  • климатични ресурси. Това са определени характеристики на климата - слънчево греене, топлина на въздуха и на водата, по-малкото количество валежи и др. 
  • водни ресурси. Това са ресурси на водите на сушата - реки, езера и т. н. Те се използват за производството на електричество, за напояване, водоснабдяване и т. н. 
  • поземлени ресурси. Това са всички почви, които се обработват или могат да се обработват. 
  • биоресурси. Това са ресурсите на естествената растителност и животинския свят - дървесина, треви за сено, билки, горски плодове, животни с ценни кожи и др. 
  • ресурси на Световния океан. Това са ресурси, които се извличат от океаните и моретата: горива (нефт и природен газ), руди, соли, водорасли, риба и др. 
За повечето от природните ресурси човечеството е изобретило способи за използване в стопанската дейност и в живота на хората.

Стопанско значение на природните ресурси 
Промишлен улов на риба
Промишлен улов
на риба
С увеличаването на броя на хората, живеещи на нашата планета и развитието на производството, се увеличава използването на природните ресурси, най-вече в индустрията. Природните ресурси са много важни, особено климатичните и почвените - за земеделието. Те са основа за развитие и на туризма и други дейности. 

Използването им зависи от хората, от техните знания и умения да ги откриват. Човечеството изпитва недостиг на някои видове ресурси. Ограничени са запасите от нефт, природен газ и някои руди. Това налага природните ресурси да се използват пълноценно и пестеливо. 

Вятърни генератори
Вятърни
генератори
Запомнете: Човекът живее в природната среда или в променена природна среда. Той ползва от нея различни тела, вещества, сили, енергия. Редица от природните вещества са необходимост за живота на човека - въздух, вода, храна, място за живеене. Това са природни условия. Част от природните тела, сили, топлина и енергия се използват от хората в стопанската им дейност. Те се подлагат на обработка и преработка. Това са природни ресурси. Те могат да бъдат изчерпаеми и неизчерпаеми. Повечето природни ресурси са оскъдни и следва икономично и рационално да се използват.

Знаете ли, че...
  • Според учените към 2050 г. в света близо половината енергия ще се добива от възобновяеми природни ресурси - слънце, вятър и др. 
  • По оценка на специалистите, ако нефтът на нашата планета се добива с досегашните темпове, ще стигне за 50 години напред, запасите от природен газ - за 100 години.
Солници
Солници
Основни понятия: природни условия, прирони ресурси, неизчерпаеми ресурси, изчерпаеми ресурси, възобновими ресурси, минерални ресурси, енергийни ресурси, климатични ресурси, водни ресурси, поземлени ресурси, биоресурси, ресурси на световния океан 

Мина за добив на въглища
Мина за добив
на въглища
Въпроси и задачи: 
1. Какво е това природно условие? 
2. Какво е природен ресурс? 
3. Към коя група природни ресурси трябва да отнесем въглищата? 
4. Знаете ли за какво се използва варовикът? Огледайте се около вас, във вашето селище или район. Запишете в тетрадките си вашите наблюдения и новонаучените неща за използването на варовика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар