четвъртък, 26 юни 2014 г.

Редукция на годишния норматив на учителите по география


КАК СЕ СТИГНА ДО РЕДУКЦИЯ НА ГОДИШНИЯ НОРМАТИВ

НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

ОТ 720 НА 684 ЧАСА

 

доц.д-р Иван Дреновски,

преподавател по география

ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград

 

         Искам да изкажа благодарност на всички колеги, които в продължение на дълги години полагаха усилия тази промяна да стане факт. На първо място това е д-р Анко Иванов – уважаван софийски учител по география и автор на множество учебни помагала по география, от когото преди около 10 години за първи път беше поставен остро въпроса за неравнопоставеността на учителите по география относно годишната им норма за преподавателска дейност, спрямо редица техни колеги. Неговия доклад беше изнесен на една работна среща на учителите по география, организирана от доц. Нено Димов в късната есен на 2004г., проведена в Софийския университет. Анализът за състоянието на проблемите на училищната география, представен в него залегна в основата на подготвеното писмо с искания до МОН. Не последваха каквито и да било адекватни управленски действия и решения.

         В края на 2007 г. колегата Анко Иванов е подал индивидуална жалба до Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за неравнопоставеността на преподавателите по различни предмети в българското училище по отношение на основни човешки права, каквото е правото на труд и в частност правото на равно заплащане за равностоен труд, и правото на равен достъп за упражняване на професията учител. Неговата атака беше срещу дискриминационните разпоредби на Наредба 5 от 14.05.2002 г. на МОН, (обн., ДВ, бр. 51 от 21.05.2002 г.). Междувременно, докато в КЗД се даде ход на процедурата, излезе нова Наредба №3 на МОН за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г.), която оставяше без промяна всички атакувани нормативи. За съжаление Решение №156/03.07 2008 г. на петчленен разширен съставна КЗД по жалбата не беше в полза на тъжителя. Поради липса на средства за наемане на адвокати, колега Анко Иванов не е обжалвал решението пред Върховния административен съд.

Благодарение на доц. Нено Димов през есента на 2010 г. установих контакт с д-р Анко Иванов и се запознах с документацията по случая и поех щафетата от него. Реших да променя тактиката от индивидуална юридическа атака към по-организиран групов натиск върху Министерството на образованието и науката и привличане на становища в подкрепа на исканията за промяна на дискриминационните разпоредби на Наредба №3 на МОН от 2008 г. на различни институции в България, имащи пряко отношение към нарушаването на основни човешки права, каквото е правото на труд. Изготвих съответния юридически обоснован текст с искания за промяна на очевидната неравнопоставеност на учителите по география, подкрепен освен това и с методически аргументи за непрекъснато понижаващото се качество на преподаване по география и катастрофално падащото ниво на знанията на учениците. Благодарение на мои колеги – учители по география от различни градове в страната (Дупница, Благоевград, Сандански, Кюстендил, Плевен, Сливен и Русе) успях да събера подписи на 220 учители по различни предмети от тези градове в подкрепа на предложенията за промяна на Наредба №3 на МОН от 2008 г. Искам да изразя своята искрена благодарност на всички, подписали се колеги и най-вече на координаторите в отделните градове – Гергана Николова, Донка Стоянова, Свилен Стойчев, Магдалена Ганева, Цветана Бакалова, както и на тези, които не познавам лично.

         Освен до МОН, писмото с исканията за промяна на Наредба №3 от 2008 г,. подписано от мен и от доц. Нено Димов, заедно с копие от подписката на подкрепящите го учители, беше изпратено в края на м. януари 2011г. до Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в НС и до Омбудсмана на Република България – г-н Константин Пенчев. Копие от него беше предоставено и на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. От страна на министерството първоначално се получи един напълно формален отговор, даващ ясен сигнал за фактическото игнориране на повдигнатите въпроси. В резултат на положителното становище на Комисията по правата на човека на 41-то Народно събрание, се получи и втори, малко по-смислен отговор, подписан вече лично от тогавашния министър Сергей Игнатов. В отговор на дошлата няколко месеца по-късно подкрепа от страна на Обмудсмана и изпратената,в рамките на неговите законови правомощия, препоръка до МОН, министърът беше обещал повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени от специална комисия, която да излезе с предложение за промяна на нормативната уредба. Трайно решение на проблемите се очаквало във връзка с подготвяния закон за средното образование и разработването на държавни образователни стандарти, включително и стандарт за нормиране и заплащане на труда на учителите. До началото на 2014г. нищо от обещаното от министъра така и не се случи. В края на 2013г. на сайта на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ беше публикувано писмо на учители по география, история и философия и официално становище на синдиката за намаляване на годишните им нормативи.

         В резултат на получената неочаквана подкрепа от страна на г-жа Лилия Стоянова, директор на 7 СОУ в Благоевград, член на комисията  по нормативните документи, поднових усилията си, актуализирах текста с исканията за промяна на Наредба №3 от 2008 г., получих подкрепата на университетски преподаватели по география от СУ „Св. Климент Охридски” (проф. д-р Нено Димов, доц. д-р Марин Русев), ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” (проф. д-р Атанас Дерменджиев), ШУ „Еп. Константин Преславски (проф. д-р Стела Дермеджиева), от НИГГГ-БАН (доц. д-р Мариан Върбанов) и д-р Анко Иванов. Новото предложение беше внесено в деловодството на МОН в края на м. януари 2014 г. Писма за подкрепа на нашите искания бяха пратени до председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета – г-н Самуил Шейнин, до председателя на комисията по нормативни документи към управителния съвет на СРСНПБ г-жа Надежда Николчева и до ръководството на двата учителски синдиката. От всички тях се получиха положителни отзиви и бяха изпратени съответни писма до МОН, в резултат на което въпросът е бил поставен на обсъждане в Отраслов съвет. Впоследствие е било изготвено положително становище по нашите искания от експерти в МОН и са били подготвени така дългоочакваните промени в нормативната база, които предстои да бъдат публикувани.

         Усилията за промяна на нормативите на учителите по география бяха подкрепени в последните месеци и от новосъздадената Асоциация на професионалните географи и регионалисти с председател доц. Марин Русев от СУ. Положителният завършек на дългогодишните усилия за подобряване на заплащането и повишаването на престижа на учителите по география са ярък пример за това как организираните и координирани съвместни усилия водят до желаните резултати. Остава надеждата, че отсега нататък професионалните интереси на географите в България ще бъдат отстоявани от новата съсловна организация.

 

25.06.2014г.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар