вторник, 12 май 2020 г.

Отговори на тест №4 Природни зони
Отговори на Тест № 4: Природни зони

1. Природният (географският) пояс е голяма успоредна на Екватора ивица от
    земната повърхност, отличаваща се със сходни:
    В) природни условия и растителност;
2. В кое от посочените има несъответствие между природен пояс и природна зона?
    В) субтропичен пояс – иглолистни гори;
3. Кое от посоченото е присъщо на природната зона на екваториалните гори?
    Г) многоетажна буйна гора.
4. За коя природна зона са типични вечнозелен дъб, корков дъб, маслина, кипарис?
    В) твърдолистни вечнозелени гори и храсти;
5. В коя от посочените природни зони има дефицит (недостиг) на влага?
    Г) степ.
6. Сивите горски почви са характерни за природната зона на:
      Г) широколистните гори.
7. Коя е типичната растителност в природната зона на саваните?
      Б) високотревна с отделни дървета и храсти;
8. Основният източник на влага в крайбрежните на океаните тропични пустини са:
     В) мъглите;
9. Коя от природните зони има най-голяма площ в континента Австралия?
    Г) тропични пустини и полупустини;
10. Преобладаващата част на земите около северната тропична окръжност
      в Африка и Азия попадат в природната зона на:   
      Г) пустинята.
11. Коя природна зона е показана на картата на света?    
      А) влажни екваториални и тропични гори;
12. За коя природна зона се отнася характеристиката?
     “Зоната обхваща северните крайбрежия на Северна Америка, Европа и Азия и южните острови на Канадския арктичен архипелаг. Зимата е студена и продължителна, а лятото е кратко и хладно. Има много блата и  езера. Почвите са глинести блатни, а в дълбочина са замръзнали. Растителността е представена от лишеи и мъхове, блатни треви и цветя, боровинки, нискорасли ели, върби и брези. Характерните животни са птиците, тюлените, моржовете, различни видове риби.”
       А) тундра; 
13. За коя природна зона се отнася текста?
      “Това е горска зона със студена зима, с много ниски отрицателни температури и прохладно лято. Валежите са умерени. Снежната покривка се задържа продължително време. Почвите са подзолисти и блатни. растенията са с вечнозелини игловидни листа. От  животните са характерни катерици, норки,, рис, кафява мечка, лисица, елен, сърна.”.
      Г) тайга.
      14. В природната зона на вечнозелените твърдолистни гори климатът е:
      А) субтропичен;          
15. По югозападното крайбрежие на Африка, като тясна дълга ивица, се
      простира пустиня. В нея се намират най-високите пясъчни дюни в света (до 300
      м), както и интересното растение велвичия. Това е пустинята:
       В) Намиб;              
16. За кои природни зони в Северното полукълбо се отнася твърдението?
     ”Благоприятният за живот на човека и за стопанска дейност климат и плодородните почви са довели до гъстото им заселване, изсичане на горите,  разораване и обработване на почвите, изграждането на множество и големи селища, фабрики и заводи, пътища и други. Естествената растителност и животинският свят са силно увредени и изменени.”.
      А) степи, широколистни гори и твърдолистни гори;                                    
17. В Азия, Европа и Северна Америка природната зона на тайгата на
      север постепенно преминава в:
        В) лесотундра;                                                          
18. В Азия, Европа и Северна Америка природните зони на тайгата и
      широколистните гори постепенно на юг преминават в:
       В) лесостеп;                                                          
19. В коя природна зона климатът е студен, почвите са при условията на
      вечна замръзналост, силно овлажнени до блатни, има малки горички от ела и
      бреза?
       В) лесотундра;                                                      
20. В коя природна зона НЕ живеят постоянно хора?
      А) полярна пустиня;                                                               
21. В коя част на планинската природна област най-разпространеното
      опитомено  животно е якът?
      В) Тибетска планинска земя;              
22. За коя природна зона се отнася твърдението, че големи части от
      земната повърхност са покрити с ледници, почвите, където ги има са
      каменисти и замръзнали в дълбочина?
      А) полярна пустиня;         
23. Общото във външния облик на степите, прерията и пампата е
      доминирането  на:
       Б) тревната растителност;
       Г) сезонно сменяеми. 
25. Каква е правилната последователност на разположението на природните
      зони на горите в Европа от север на юг?
      Б) иглолистни, смесени, широколистни и твърдолистни;
26. Коя природна зона я има само в Северното полукълбо?
      Б) иглолистна гора (тайга);
27. Най-големите денонощни температурни амплитуди (до 50οС) са характерни
      за природната зона на:
     А) тропичните пустини;
28. Открийте несъответствието в двуединството „природна зона –   
      характерен почвен тип”.
      В) тайга – жълтоземни;
29. Открийте несъответствието в двуединството „природна зона – климат”
      Г) тайга – субполярен.
30. Големите тревни пространства в субтропичния пояс на континента
      Южна Америка се наричат:
       В) пампа;
31. За коя природна зона се отнася характеристиката:
      Почвите са два основни типа – канелени и „тера роса”. Растителността е пригодена за задържане на влагата през сухия и горещ летен сезон – листата са малки и твърди, а много от растенията притежават бодли. От растителните видове се срещат: корков дъб, кипарис, атласки кедър, нискорасла палма, ясен, кестен, розмарин и др. От културните растения се  отглеждат най-вече маслина,  лимон, портокал, мандарина, смокиня, нар, лоза и др.” 
………………………………………………..
       твърдолистни вечнозелени гори
32. На картата на света с по-тъмен цвят е показан обхвата на природната зона
      на:     
         ………………………………………………………….
       Иглолистни вечнозелени гори (тайга)
33. Природната зона в умерения пояс, която е разположена южно от тайгата и
      в която почвите са подзолисти и сиви горски, растителността е от
      широколистни листопадни (дъб, бук, липа и др.) и  иглолистни вечнозелени
      дървета (бор, ела, смърч и др.) е:
      ………………………………………………..
         смесени гори
34. Обширните тревни пространства в Европа и Азия, образувани при
      умерен континентален климат се наричат:
      ………………………………………………..
      степи
35. Растителните видове маслина, корков дъб, кипарис, вечнозелен дъб (пърнар)
      и др. са характерни за природната зона на:
      ………………………………………………..
         Твърдолистни веченозелени  гори
36. В Южна Америка природната зона на влажните екваториални гори
      носи името:
      …………………………………………………
           селваси
36. Определете съответствието между посочения географски пояс и присъщата
      за него природна зона като впишете имената на:  иглолистни вечнозелени
      гори; влажни гори и твърдолистни гори и храсти.

Географски пояс
  Природна зона
Умерен пояс
Иглолистни вечнозелени гори
Субтропичен пояс
Твърдолистни гори
Субекваториален пояс
                 Влажни гори

37. Практическа задача по география на света
      На контурната карта на Европа са нанесени границите на природните
      зони. Всяка от тях е означена с номер от 1 до 10.  Срещу номера напишете
       името на природната зона.

     1. Твърдолистни вечнозелени гори;                    

      2. полупустини;
      3. степи;                     
      4. лесостепи;
      5. широколистни листопадни гори;                    
      6. смесени гори;
      7. иглолистни вечнозелени гори (тайга);                    
      8. лесотундра;
      9. тундра;                   
     10. полярна пуустиня.


Няма коментари:

Публикуване на коментар