събота, 12 ноември 2016 г.

Африка (обобщение и преговор)

Урок за обобщение и преговор


1. Как се характеризира континентът Африка? Важни характеристики и тяхното подреждане.
2. Как се характеризира географското положение на Африка?
3. Как се характеризират земеповърхните форми на Африка?
4. По климатограмите на Асуан и Бейра определете в кой климатичен пояс се намират.

Климатограми на Асуан и Бейра
Климатограми на Асуан и Бейра
5. Как се характеризират водите на континента? 
6. Как се характеризира река? Анализирайте хидрограмите на р. Сини Нил и Оранжева река.


Хидрограми на р. Сини Нил и Оранжева река
Хидрограми на р. Сини Нил и Оранжева река
7. Как се характеризира езеро? 
8. Като гледате картата на Африка, попълнете следната таблица:


 № 
      Водосборен басейн      

          Река          
 1. 
 Атлантически океан     
  а.  
            
  
     
  б.
              
     
  в.  
            
          
  г.
               
   
  д.  
            
 2. 
 Индийски океан    
  а.
            
  
  б.  
            
 3.
 Безотточна област     
  а.
       

9. Как се променят природните условия на север и на юг от екватора? (попълнете следната таблица)

 Природен  пейзаж
обхват
 земеповърхни   форми климат  води  почви,  растителност
 и животински  свят
 1.Екваториални   гори  Конгоанска  котловина,  крайбре­жие, 
 ниски пла­нини  на Гвинейски  залив
  котловина,низина екваториа­лен, целогод.  високи тем­ператури ,  големи валежи пълноводни  реки и  езера латерити; вечно­зелени  етажирани гори,  разнообразни растения и  животни
 2. Савани
 3. Пустини
 4. Субтропици

10. Населението в Африка 
 • расови типове и особености; 
 • религиозни различия; 
 • различия в бита и културата; 
 • различия в жизненото равнище. 
11. Стопанството на Африка
 • Кое е особеното в стопанството на Африка; 
 • Кои земеделски култури са характерни за Африка; 
 • Кои отрасли на промишлеността доминират; 
 • Какво е равнището на транспорта; 
 • Какви възможности за туризъм има в Африка;
 • Какво предимно изнася и внася Африка. 
12. Страни в Африка
 • съвременна политическа карта на Африка; 
 • най-големи по площ страни;
 • най-многолюдни страни; 
 • най-развити в стопанско отношение държави.

Няма коментари:

Публикуване на коментар