неделя, 23 октомври 2016 г.

Растителен и животински свят

От природните компоненти растенията и животните образуват живата природа. Те съставят биосферата, която включва растителната обвивка на Земята (фитосфера) и животинския свят (зоосфера ). 

Растителност 
Височинни растителни пояси
Височинни растителни пояси
в умерените географски
ширини.
Растителността е съвкупност от всички видове растения, които виреят в определена територия - целия свят, континент, страна и т. н. Растителността бива естествена (диворастяща) и културна (видоизменена от човека). Естествената растителност се поделя на три типа - дървесна, храстова и тревна. Културните растения се отглеждат от хората, за да се получат определени продукти - семена, плодове, грудки, стъбла, листа и т. н. 

Най-силно влияние за формирането на естествената растителност и отглеждането на културните растения имат почвите и климатът. Растителността се изменя от екватора към полюсите. В планините се формират височинни пояси като се редуват лесостеп (тревно пространство), широколистни гори, смесени гори, иглолистни гори, храсти и алпийска ливада. 

Широколистна гора
Широколистна гора
Баобаб
Баобаб
Дървесната растителност е разнообразна. Някои от дърветата растат поотделно, други са на малки групи, а трети образуват големи гори. Горите са част от земната повърхност, обрасла предимно с дървета. Те заемат 29% от нея. По формата на листата горите биват: иглолистни (листата са като игла) - бор, ела, смърч и др.; широколистни - дъб, бук, клен, явор, липа и др.; смесени гори, в които има дървета и от двата вида. Най-гъсти са екваториалните гори, а най-голяма площ заемат иглолистните в умерения пояс на Северното полукълбо. Те се наричат тайга. 

Храстовата растителност, както показва самото наименование, се състои от храсти. Те биват вечнозелени и листопадни, растат самостоятелно, като подлес в горите или образуват храсталаци. 

Бамбук
Бамбук
Тревната растителност се развива на различни места. Среща се както в храсталаците и горите, така и в отделни големи пространства от земната повърхност, покрити изцяло от треви. Те носят различни имена - савана, степ, прерия, пампа. Понякога в горите има по- значими терени, заети само от трева. Това са горските поляни. По влажните места покрай реките често пъти има тревисти площи, наричани ливади.

Кактус
Кактус
Във водните басейни вирее водна растителност. От нея най-широко са разпространени водораслите. Покрай реките и водните басейни, на местата с излишък на вода и влага, виреят водолюбиви растения. 

На Земята има и много сухи места. Там растителността е пригодена да издържа на високи температури и липса на (или незначителни) валежи. Сухолюбивата растителност се отличава с твърди листа, наличие на бодли, дълбоки корени и възможност растенията да съхраняват вода в някои свои тъкани. Такива са кактусите, баобабът и т. н. 

Всяко растение има своя област на разпространение. То може да се пригоди да живее на друго място само при сходни природни условия и в продължителен период от време. 

Животински свят 
Горила
Горила
Акула
Акула
Съвкупността от всички животни на Земята се нарича животински свят. За разлика от растенията животните са подвижни. Някои от тях, особено птиците, се преместват на големи разстояния. Районът, който обитава определен животински вид, зависи от източника на храна. За различните части от земната повърхност има различни характерни животни. 

Бяла мечка
Бяла мечка
В света са известни над 1.5 млн. вида животни. Една голяма част от тях обитава водните басейни, реките, потоците и т. н. Това са водни животни: китове, акули, делфини, риби, раци, миди и др. Друга част от животните обитават само сушата, макар че не могат да живеят без вода. Това са сухоземни животни: кафявата мечка, вълк, лисица, заек, катерица и т. н. Има и животни, които обитават и водни басейни, и сушата. Те обикновено живеят около брега на водни басейни. Това са земноводни животни. Към тях се отнасят жабите. 

Разпространението на животните зависи от климата, земеповърхните форми, водите и растителността. Например, в умерения климатичен пояс обитават тревопасни животни като сърна, елен, заек, дива коза , както и хищници - вълк, лисица, рис и др. 

Пингвин
Пингвин
Стопанско значение 
Растенията и животните са част от природната среда. Те са необходимо условие за съществуването на човека, понеже осигуряват необходимата му храна и материали за стопанска дейност. Човек използва от естествената растителност плодове (ягоди, малини, банани и др.), подправки, гъби и други като храна; дървесина като строителен материал, при производство на мебели, хартия и т. н. 

Животните, особено някои видове бозайници, птици, риби дълъг период са били основен източник за храна. Риболовът и досега не е загубил своето значение. За съжаление много животни днес са изчезнали или са пред изчезване. 

Запомнете: Растителност се нарича съвкупността от всички видове растения, които виреят на определена част от земната повърхност. Тя бива естествена (диворастяща) и културна (видоизменена от човека) и е от три типа: дървесна, храстова и тревна. При разпространението на растенията има ясно изразена зоналност. Растителността се променя от екватора към полюсите (широчинна зоналност) и в планините от подножията към върховете (височинна зоналност). Животинският свят е съвкупност от всички животни, обитаващи определена част от земната повърхност или цялата земна повърхност. В зависимост от средата, в която живеят, животните биват: водни, сухоземни и земноводни. Разпространението им по земната повърхност зависи от климата, водите, релефа и растителността и е зонално - широчинно и височинно.

Виктория амазонска
Виктория амазонска
Знаете ли, че...
  • В устието на река Амазонка в Южна Америка вирее растението Виктория амазонска. То има големи загънати по края листа с диаметър до 2 м, които издържат върху себе си товар до 50 кг. Цветът на растението е с диаметър от 35 см и се разтваря вечер. На разсъмване се затваря и се потапя във водата. На следващата вечер отново се показва и разтваря. На разсъмване се свива, потапя се във водата и в него започва да расте плодът. Той узрява под водата, разпуква се и семената излизат на повърхността. 
  • Бамбукът е най-бързо растящо- то дърво на Земята. Макар че прилича на дърво, той е от семейството на тревите. Срещат се около 600 вида бамбук. За 24 часа бамбукът пораства със 70-100 см, а в някои случаи - до 200 см.
Основни понятия: растителност, животински свят, дървесна растителност, храстова растителност, тревна растителност


Въпроси и задачи:
1. Какви растения и животни се срещат във вашия район, населено място? Какво знаете за тях?
2. Запишете в тетрадките си застрашените според Вас от изчезване растителни и животински видове?

Коала
Коала
3. Потърсете допълнителна литература и научете нещо повече за интересни растения и животни.Елени
Елени

Дива патица
Дива патица

Няма коментари:

Публикуване на коментар