неделя, 23 октомври 2016 г.

Почви

Растенията виреят върху почва. От това каква е почвата, какви са нейните свойства, при какъв климат е образувана, в много голяма степен зависи какви растения ще виреят върху нея. От почвите зависи отглеждането на културните растения. 

Същност на почвата 
Както е известно, почвата е повърхностният рохкав слой на земната повърхност, обогатен с хранителни вещества, в който са развити корените на растенията и притежава свойството плодородие. Почвата покрива земеповърхни форми и съединява в едно неживата и живата природа. Най-важното ѝ свойство е плодородието. Тя е главно условие за съществуване на растенията, а поради това и за развитие на животинския свят. 

Фактори за образуване на почвите 
Природните фактори влияят силно върху формирането на почвената покривка. Скалната основа осигурява минералния състав на почвите. Климатът влияе чрез температурата, валежите и ветровете. Релефът също оказва влияние. При по-голяма надморска височина в планините обикновено почвите са по-плитки. При голям наклон валежните води често пъти разрушават и отнасят почвата. 

И растенията променят почвата. От гниенето предимно на растителните останки се образува органичното вещество в почвата, което осигурява плодородието. Някои животни живеят изцяло в почвата. Например, дъждовният червей, който чрез движението си осигурява празнини, през които навлизат вода и въздух. Част от животните осигуряват животински остатъци, които заедно с растителните, се преработват от микроорганизмите в органично вещество. 

Влиянието на факторите е едновременно. Климатът и растителността са сред най-важните за образуването на почвите. Тъй като те се променят с географската ширина и надморската височина, променят се и почвите. 
почва
обогатяват почвата с органични вещества, влияят върху структурата и свойствата на почвата

Човешката дейност има предимно разрушаващ характер. Когато хората неправилно обработват земята, се разрушава най-горният, най-плодороден слой, а силните ветрове отнасят част от органичното вещество. При неправилно поливане част от почвите се заблатяват или се засоляват. Много почви се унищожават при селищното и пътното строителство, при изграждането на големи язовири. 

Състав и свойства на почвите 
Почвата се състои от минерални частици, въздух, вода и разложено при гниенето органично вещество. Съотношението между тези съставки определя качествата на почвите. В тях се образува органично вещество, наречено хумус. Най-важното свойство, плодородието, зависи от количеството на хумуса, които влияе и върху цвета на почвите. Най-тъмните - черноземите, имат повече хумус от другите. В зависимост от цвета се определят и имената на повечето от тях. 

Тундрова почва
Тундрова
почва
Сива горска почва
Сива горска
почва
Жълтозем
Жълтозем
Чернозем
Чернозем
Типове почви и разпространението им 
Почвите се променят от екватора към полюсите (широчинна зоналност) и от подножието към върховете на планините (височинна зоналност), поради влиянието предимно на климата и растителността. Сред най-разпространените типове са: латеритни, черноземни, канелени, горски, сиви, тундрови и др. 

Стопанско значение 
Почвите имат голямо жизнено значение за растителността, а чрез нея и за някои от животните и за човека. Те успешно се използват за развитие на земеделието, т. е. за отглеждането на културни растения, от които си осигуряваме храна, фураж за отглеждането на животни, а също и естествен суров материал за производство и т. н. 

Опазването на почвите е световен проблем. Те все повече намаляват по площ поради неразумното използване от хората. А се възстановяват много бавно - 1 см почва за 80-100 години. 

Запомнете: Почвата е повърхностният рохкав слой на земната повърхност, обогатен с хранителни вещества, в които са развити корените на растенията и който притежава свойството плодородие. Върху образуването на почвите влияят скалната основа, климатът, живите организми (растения, животни и микроорганизми), човешката дейност. Почвите се състоят от минерални твърди частици, въздух, вода и хумус. Плодородието им зависи най-вече от съдържанието на хумуса. Има различни видове, които се променят от екватора към полюсите (широчинна зоналност) и от подножието към високата част на планините (вертикална зоналност). Най-плодородни почви са черноземите.

Знаете ли, че... 
Ежегодно умират и отново израстват около една трета от корените на многогодишните треви и за 1000 години количеството органично вещество, получено от разлагането на растения в един кубически метър почва, е около 500-600 кг. .

Основни понятия: почва, почвообразуващи фактори, широчинна зоналност на почвите, височинна зоналност на почвите, хумус 

Въпроси и задачи: 
1. Защо почвата свързва живата и неживата природа?
2. Кои са най-важните фактори, които водят до съществени различия в почвите?
3. Защо почвите се променят с увеличаването на надморската височина?
4. В кой климатичен пояс се срещат латеритните почви?
5. Припомнете си от ученото в IV клас как човек подобрява плодородието на почвите. Какви видове торове се използват?
6. Поинтересувайте се какви почви има в района на вашето селище.


Няма коментари:

Публикуване на коментар