сряда, 19 октомври 2016 г.

Природни компоненти и връзката между тях

Всичко, което ни заобикаля и не е създадено от човека, е природа. Тя се състои от редица вещества, които образуват тела с различна форма, размери и обем. Твърдите тела имат собствена форма, маса и обем. Течните и газообразните тела са с променлива форма и размери. В природата има голямо разнообразие от тела. Съществуват и различни видове организми - растения и животни. 

Природни компоненти 
Обвивките на Земята (геосферите) са изградени от различни вещества, тела и организми. Основните съставки на природната среда се наричат природни компоненти. Прието е да се обособяват шест основни природни компонента. 

Скалите изграждат твърдата обвивка на Земята - литосферата. Свойствата им определят вида на земната повърхност. Нейните форми, например, зависят от здравината, водопропускливостта им и др. В зависимост от произхода си скалите се поделят на магмени, утаечни (седиментни) и преобразувани (метаморфни). 

Магмените скали са образувани, както подсказва тяхното име, при застиване на магмата. Те са много здрави и трудно се рушат. Такива са гранит, сиенит, базалт и др. Когато при изригване на вулканите магмата излиза и се разлива на земната повърхност, тя се нарича лава. Скалите, които я образуват, се наричат вулканични. По-твърди сред тях са риолит, андезит и др. 

Утаечните (седиментни) скали са образувани от утаяване на дъното на воден басейн на различни наноси. В продължение на милиони години те се превръщат в скали. Такива са варовикът, глината, мергелът, пясъчникът, каменната сол и др. 

Преобразуваните (метаморфните) скали са видоизменени под влияние на високо налягане и висока температура магмени и утаечни скали. Например, чрез преобразуване (метаморфоза) на гранит се образува скалата гнайс, на варовик - мрамор и т. н. 

Част от скалите съдържат полезни вещества, които хората могат да използват за различни цели в своя живот. Те се извличат от земните пластове и се наричат полезни изкопаеми

Въздухът е смес от различни газове, която образува атмосферата. От свойствата му - температура, плътност и тегло, влажност и т. н. зависи какви са времето и климатът. 

Водопад Игуасу, Южна Америка
Водопад Игуасу, Южна Америка
Водата е основното вещество, което образува хидросферата. Среща се в три агрегатни състояния - течно (вода), газообразно (пара) и твърдо (лед). На Земята има кръговрат на водата. 

Почвата покрива голяма част от сушата. Тя образува една от обвивките на Земята - педосферата. 

Въздухът, скалите и водата са компоненти на неживата природа, а растенията и животните - на живата природа. Почвата съдържа неживи вещества - разрушената от изветрянето скала, вода, въздух и органично вещество. Върху почвата израстват растенията. Поради това тя заема междинно място между неживата и живата природа. 

Растенията по земната повърхност са част от биосферата. Те са основният компонент на растителната обвивка на Земята, наречена фитосфера (от фитос - растение). 

Животните са също компонент на природата и са част от биосферата, но образуват обособена част от нея, наречена зоосфера. 

Връзка между компонентите 
Връзката и взаимодействието между компонентите формира природната среда като единно цяло. Отделните компоненти и изгражданите от тях геосфери при взаимния си допир и взаимодействие обменят помежду си енергия и вещество. 

Основен източник на енергия е Слънцето. Слънчевите лъчи преминават през атмосферата и достигат до земната повърхност. Повърхностният земен слой се затопля и нагрява приземния слой въздух. Поради многократното затопляне и изстиване откритата част на скалите се разрушава. В порите и кухините навлиза вода. Върху разрушената скална покривка се образуват почви. Когато вали дъжд, върху земната повърхност се образуват потоци вода, които при движението си разрушават част от скалите и почвите и пренасят на друго място разрушения материал. Падащата от водопадите вода също разрушава скалите. Често варовиците се разтварят от вода и се образуват подземни кухини - пещери, галерии и др. Когато духа силен вятър, от разрушената част на скалите се вдига прах, който попада в атмосферата. 

Тъй като в земните недра има висока температура, по-горните пластове скали се затоплят. Попадналата в техните кухини и пори вода също се затопля и излиза на земната повърхност като топъл извор. Така между скалите и водата се предава енергия. Но между тях се предава и вещество. Водата съдържа в малки количества и твърди вещества. Скалите в своя състав и в своите кухини и пори пък съдържат вода. 

Следователно между литосферата, атмосферата, хидросферата и педосферата има обмен на енергия и вещество. 

Растенията получават енергия от Слънцето, топлина от приземния слой въздух, минерални и органични вещества от почвите и водите. 

Природните компоненти не само обменят енергия и вещество, но и създават различна природна среда в зависимост от характера на съчетанието им. 

Запомнете: Природната среда се състои от множество съставки, които се наричат природни компоненти. Такива са скалите, въздухът, водата, почвите, растенията и животните. Различното съотношение между тези компоненти формира специфичната природна среда. Отделните природни компоненти и изгражданите от тях геосфери при допир и взаимодействие обменят помежду си енергия и вещество. От съчетанието на природните компоненти зависят природните пейзажи (природни зони).

Знаете ли, че ...

  • Въздухът и въздушната обвивка на Земята (атмосферата) са се образували в далечното минало от газовете, отделени от литосферата след като Земята е започнала да изстива. 
  • В почвата живеят множество микроорганизми. Те участват в обмяната на веществата, в образуването на почвата и създаването на нейното плодородие. Микроорганизмите могат да разрушават всички природни органични и някои неорганични вещества.
Интресно
Чудният, свят на пещерите 
Пещера Пиатра Алтарулю, Румъния
Пещера Пиатра Алтарулю, Румъния
Когато течаща вода попадне в пукнатините на варовици и мрамори, тя разтваря част от скалите и постепенно пукна тините се разширяват. В дълбочина се образуват канали с различна форма и размери, които постепенно се уголемяват и се оформят пещери.
Обикновено от свода на пещерите по малки пукнатинки сълзи вода. От нея се отделя част от разтвореното вещество от скалата и се образуват огромни каменни висулки, приличащи на ледените. Те се наричат сталактити. На местата, където водните капки падат на пода на пещерата, започват да израстват тънки скални издатини, с форма, обратна на висящите сталактити. Тези форми се наричат сталагмити. Когато сталактит и сталагмит се съединят, се образува каменна колона, наречена сталактон.
В пещерите се поддържа почти постоянна температура на въздуха. Най-голямата пещера в света е Мамонтовата пещера в САЩ. Нейните коридори са твърде много разклонени и общата им дължина достига 530 км. Най-голямата подземна пещерна зала е Саравак-Чамбер на остров Калимантан. Тя има дължина 700 м, ширина 300 м и височина 70 м. Най-дълбоката пещера в света е Жан-Бернар във Франция - 1355 м. В България има много пещери. Сред най-известните са Магурата, Леденика, Съева дупка, Снежанка, Ягодинска пещера.

Основни понятия: природни компоненти, видове скали, полезни изкопаеми 

Въпроси и задачи: 
1. Кой природен компонент образува хидросферата? 
2. Кой е основният природен компонент в литосферата? 
3. Каква е взаимовръзката между растенията и животните като компоненти на природната среда? 
4. Каква е връзката между водата, растенията и животните?
Няма коментари:

Публикуване на коментар