събота, 15 октомври 2016 г.

Определяне на местоположение и измерване на разстояния по карта

Урок за практическа работа

Географската карта е ценно помагало в обучението на учениците и в живота на хората. Вие сте учили как да се ориентирате по картата. Припомняме си, че горната и част е в посока север, а долната част показва юг. Когато сме с лице към нея, откъм лявата ни ръка е запад, а откъм дясната - изток. 

Търсене по картата на точки и географски обекти 
Географската карта е удобно средство за определяне на местоположението на географски обекти и територии. 

1. Когато се знаят географските координати. По рамката на картата се откриват необходимите паралели и меридиани, а по тях се посочва географският обект. Ако знаем географската ширина и географската дължина на дадена точка, лесно ще я намерим - тя е на мястото, където се пресичат съответният паралел и меридиан. 

Европа
Фрагмент от географска карта 
на Европа, М 1:20 000 000
Ако пред нас е картата на Източна Европа и имаме за задача да определим местоположението на обект на 60° градуса с. ш. и 30° и. д., започваме от рамката на картата, местим погледа си по 60-тия паралел докато достигнем пресечната точка с 30-ия меридиан. И виждаме, че там е разположен вторият по големина и значение град на Русия - Санкт Петербург. 

Но може търсеният обект да не попада точно на мястото, през което минават паралел и меридиан. Тогава е необходимо ориентиране по най-близкия паралел и меридиан. Например, знае се, че град София има географски координати 42°42' с. ш. и 23°19' и. д. По рамката на картата на България се откриват паралелите 42 и 43° с. ш. и меридиана 23° и. д. На изток от този меридиан и между двата паралела е разположен град София. 
Фрагмент от географска карта 
на България, М 1:1 500 000

Определянето на географското положение може да стане и в обратен ред, като се търси какви са координатите на известна ни географска точка. Например знаем, че град Прага е столица на Чехия и се намира в Средна Европа. Неговите приблизителни координати определяме на картата на Европа като намерим Средна Европа. След това откриваме кръгчето, с което е обозначен градът и надписа. Откриваме, че приблизително град Прага е на 50° с. ш. и 14° и. д. 

2. Когато се знае разположението на даден обект спрямо известни вече географски обекти, тогава обектът се търси в съседство от тях. Например, знае се че Софийската котловина е на север от планината Витоша. След като се намери на картата на България планината Витоша, се открива в посока север по картата и Софийската котловина. 

Европа
Фрагмент от географска карта 
на Европа, М 1:20 000 000
Определяне на географска ширина и географска дължина 
На рамката на всяка една географска карта са нанесени паралелите и меридианите. Вече знаете, че географската ширина се определя по отсечката на меридиана, на който се намира точката. Например, на картата на Европа в мащаб 1:20 000 00 град Лондон е разположен на Нулевия меридиан. По този меридиан се определя разстоянието от Екватора до Лондон в градуси и минути. Но на картата Лондон не попада на паралел с кръгло число градуси. Той се намира между 50 и 60° с. ш., но по-близко до 50° с. ш. На картата разстоянието между двата паралела е 5.6 см, а отстоянието на Лондон от 50-ия паралел по картата е 0.9 см. Един градус е 0.56 см. Или приблизително 0.6 см. Тогава Лондон ще отстои от 50° с. ш. приблизително на 1° и 30'. Следователно географската ширина на Лондон е 51° и 30'. 
Африка
Фрагмент от географска карта
на Африка, М 1:40 000 000

Географската дължина се определя по паралела, т. е. на какво отстояние е по паралела от Нулевия меридиан. Например, град Кайро на картата с мащаб 1:40 000 000 е разположен на 30-ия паралел на изток от Нулевия меридиан. Най-близкият до него меридиан е 30-ият, който е на запад от Кайро. Разстоянието по картата на Африка между 30° и 40° и. д. е 2.4 см, а Кайро се намира на 0.4 см от 30-ия меридиан. Следователно Кайро е приблизително на 2° от 30-ия меридиан или географската му дължина е приблизително 32° и. д. 

Измерване по карта 
На географския глобус и географската карта могат да се правят редица измервания, които помагат да се определи местоположението, големината, надморската височина, дълбочината и т. н. 

Кривомер
Кривомер
Измерването на разстояние по географска карта. При измерването на разстояние по картата се извършват три действия. Първото е измерване между две точки в сантиметри. Когато разстоянието е по права линия, то се измерва с линийка. При измерване на криви линии - брегове, пътища, реки и други се използва кривомер. Разстоянията могат да се измерват и с пергел. Най-напред се определя отворът на пергела. Едното му острие се поставя в началото на кривата и пергелът се завърта така, че другото острие да попадне на същата линия. След това се завърта, като винаги преместваното острие да попада на кривата линия, броят се измерваните отсечки. Те се умножават по размера на отвора и така се получава разстоянието по картата. 

При използването на конец, единият му край се поставя в началото на кривата линия и след това с пръсти се нагласява последователно по нея. Конецът се наглася по цялото продължение на измерваната крива линия. След това се изпъва и разстоянието се измерва с линия в сантиметри. Полученият резултат е разстоянието, измерено по картата. 

Второто действие е установяване на действителното разстояние, отговарящо на 1 см от картата. Това става чрез превръщането на сантиметрите в метри и километри. Знаем, че един метър е равен на 100 сантиметра, а един километър - на 1000 метра. На карта с мащаб 1:20 000 000 един сантиметър от картата е равен на 20 000 000 см действително разстояние. Тези сантиметри превръщаме в метри 
20 000 000:100 = 200 000 м. 
Метрите следва да се превърнат в километри или 
200 000:1000 = 200 км. 
Или при посочения мащаб един сантиметър от географската карта е равен на 200 км. 

Третото действие е изчисляването на истинското разстояние. Умножават се получените километри (в горния пример 200) по броя на измерените сантиметри от географската карта. Ако на картата на Европа в мащаб 1:20 000 000 е измерено разстояние между градовете Прага и Санкт Петербург 8.5 см, то действителното разстояние ще се получи като умножим тези сантиметри по километрите, на които отговаря един сантиметър или 
8.5 см х 200 км = 1700 км. 

Определяне на височина и дълбочина по карта 
То се извършва по два начина. Първият е чрез нанесени хоризонтални линии, свързващи местата с еднаква надморска височина. Чрез хоризонталите се определят височината на географските обекти спрямо морското равнище. По подобен начин става и определянето на дълбочината във водните басейни. Разликата в оцветяването на обектите на географските карти също се използва. С различна тоналност на синия цвят са изобразени дълбочините на моретата, океаните и големите езера, а сушата - със зелен цвят за низините и с оттенъци на кафяво за планините. Приблизителната надморска височина на дадена точка можем да определим по цветовата скала към географската карта като сравним цвета на разглеждания обект от картата с този на скалата. 

Запомнете: Определянето на местоположението на точки от земната повърхност върху географската карта и глобуса се извършва чрез географските координати. Измерването на разстояния по карта и глобус се извършват с линия, пергел, конец, кривомер. След като разстоянието е измерено в сантиметри, чрез мащаба то се превръща в действителното разстояние в километри. Измерването на дълбочина и височина по географската карта става чрез използване на хоризонтални линии, ако са нанесени на картата или чрез скалата на оцветяването.

Основни понятия: определяне на местоположение, измерване на разстояния по карта 


Въпроси и задачи: 
1. Разгледайте глобуса и се опитайте да намерите върху него географски точки, които са на 90° с. ш. и на 90° ю. ш. Как се наричат тези точки? 
2. Определете географската ширина и дължина на град Абуджа, столица на държавата Нигерия (Африка) по картата с мащаб 1:40 000 000. 
3. Разгледайте внимателно глобуса или картата на света. Открийте северната тропична окръжност. Проследете и запишете в тетрадките си кои континенти пресича. 
4. Като гледате картата на света - три столици на големи държави - Вашингтон, Мадрид и Пекин са разположени близко до един от паралелите в Северното полукълбо. Кой е този паралел?Няма коментари:

Публикуване на коментар