петък, 1 март 2013 г.

Тест: Геосферен строеж на Земята

Тест                                    

Тема № 2: 

1. В кое от посочените двуединства „име на геосфера – състав на обвивката” има несъответствие?
А) литосфера – въздушна обвивка;
Б) педосфера – почвена обвивка;
В) хидросфера – водна обвивка;
Г) биосфера – живите организми.

2. Коя сфера е част от вътрешния строеж на Земята?
А) астеносфера;
Б) атмосфера;
В) тропосфера;
Г) термосфера.

3. Определете несъотвествието между означенията на елементите от вътрешния строеж на Земята.

А) № 5 – вътрешно земно ядро;
Б) № 1 – земна кора;
В) № 4 – .астеносфера;
Г) № 3 – долна мантия.

4. Коя е най-новата ера от геоложката история на Земята?
А) неозой;
Б) мезозой;
В) палеозой;
Г) архай.

5. Коя е най-близката до земната повърхност част от атмосферата?
А) екзосфера;
Б) стратосфера;
В) термосфера;
Г) тропосфера.

6. Основен източник на топлина и светлина на Земята са:
А) тектонските процеси;
Б) слънчевата радиация;
В) физичните процеси;
Г) химичните процеси.

7. До земната повърхност достига и силно влияе върху нагряването на приземния слой въздух:
А) пряката слънчева радиация;
Б) разсеяната слънчева радиация;
В) погълнатата слънчева радиация;
Г) сумарната слънчева радиация;

8. Климатът, представен на климатограмата е:А) екваториален;
Б) тропичен;
В) умерен морски;
Г) субтропичен.

9. Главната причина за образуването на периодичните мусонни ветрове е:
А) разликата в нагряването на океанската вода и сушата;
Б) наличието на валежен и сух сезон;
В) движението на въздуха от океаните към континентите;
Г) движението на въздуха от континентите към океаните.

10. Природните процеси, протичащи в земната кора се наричат:
А) екзогенни процеси;
Б) мезогенни процеси;
В) ендогенни процеси;
Г) термогенни процеси.

11. Според начина на образуване варовикът се отнася към:
А) седиментните скали;
Б) магмените интрузивни скали;
В) магмените ефузивни скали;
Г) метаморфните скали.

12. Континенталният тип земна кора се състои от следните три слоя:
А) базалтов, гранитен и варовиков;
Б) базалтов, гранитен и седиментен;
В) седиментен, сиенитов и гранитен;
Г) гранитен, риолитов и седиментен.

13. Към процесите и явленията в литосферата НЕ се отнася:
А) земетресение;
Б) магматизъм;
В) метаморфизъм;
Г) адвекция.

14. При раздалечаване на литосферните плочи (спрединг) се образуват:
А) дълбоководни океански падини (океански ровове);
Б) срединни океански хребети (СОХ);
В) островни дъги;
Г) коралови рифове и острови.

15. Посочете вярното съответствие между релефообразуващ фактор и форма на релефа.
А) вулканизъм – дюна;
Б) окарстяване – морена;
В) течаща вода – долина;
Г) ледник – клиф.

16. Речният режим е характеристика, която разкрива промените на:
А) разпределението на речния отток през годината;
Б) количеството вода, която преминава през реката;
В) температурата на речната вода през годината;
Г) делът на изворните води в речния отток.

17. В кое двуединство „континент – река” има несъответствие?
А) Австралия – Мъри;
Б) Африка – Замбези;
В) Южна Америка – Парана;
Г) Северна Америка – Ориноко;

18. Периодичното повишаване и понижаване на равнището на водата в океаните и морета (приливи и отливи) се дължи на:
А) гравитацията на Слънцето;
Б) гравитацията на Луната;
В) земната гравитация;
Г) промените на температурата на водата.

19. Коя африканска река тече в посока юг- север, преминава през езерото Виктория и се влива с голяма делта в Средиземно море?
А) Конго;
Б) Нигер;
В) Нил;
Г) Сенегал.

20. Около 75% от пресните води на планетата са акумулирани в:
А) реките;
Б) езерата;
В) ледниците;
Г) блатата.

21. Кое от посочените морета е междуконтинентално?
А) Балтийско;
Б) Северно;
В) Средиземно;
Г) Баренцово;

22. Най-голямата в света езерна система е:
А) Големите североамерикански езера;
Б) Виктория в Африка;
В) Байкал в Азия;
Г) Ладожко и Онежко езера в Европа.

23. Блатата се образуват в падини по земната повърхност при наличието на:
А) водопропускливи скали и недостиг на влага;
Б) водонепропускливи скали и недостиг на влага;
В) водопропускливи скали и излишък на влага.
Г) водонепропускливи скали и излишък на влага;

24. Характеристиката: „Това са тип почви с червен и жълт цвят, дължащ се на хидроокисите на желязото и алуминия. Разпространени са във влажните екваториални, субекваториални, и тропични гори, при топъл и влажен климат” се отнася за:
А) подзолисти почви;
Б) кафяви почви;
В) латеритни почви;
Г) черноземни почви.

25. За кой почвообразуващ процес е характерно разлагането на органичното вещество на соли, вода, окиси и др. вещества?
А) хумификация;
Б) излужване;
В) оподзоляване;
Г) минерализация.

26. Коя от посочените групи почви е характерна за умерения географски пояс?
А) латерити, кафявоземни, сивоземни;
Б) торфено-блатни, хумусно-карбонатни, латерити;
В) кафявоземни, жълтоземни, алувиално-ливадни;
Г) черноземни, кафяви горски, сиви горски.

27. Видовото разнообразие на растителния и животинския свят на планетата Земя се дължи предимно на влиянието на количеството:
А) светлина, влага и атмосферно налягане;
Б) светлина, топлина и влага;
В) светлина, топлина и атмосферно налагане;
Г) топлина, атмосферно налягане и влага

28. Кой от посочените природни процеси НЕ е типичен за биосферата?
А) фотосинтеза;
Б) минерализация;
В) седиментация;
Г) ферментация;

29. Коя от посочените форми се образува чрез нагъване на земните пластове?
А) антиклинала;
Б) разсед;
В) грабен;
Г) хорст.

30. При взаимодействието помежду си геосферите:
А) получават и отдават енергия;
Б) получават и отдават вещество;
В) преобразуват енергия и вещество;
Г) обменят и преобразуват енергия и вещество.

31. Движенията на земната кора са два основни вида: колебателни и …………………………………………………………….;

32. Коя геосфера обхваща живите организми намиращи се в почвата, сушевата повърхност, приземния слой въздух и всички водни басейни? ……………………………………………………………..

33. Способността на почвите да удовлетворяват потребностите на растенията от хранителни вещества, влага, въздух и среда за развитието им се нарича: ……………………………………………………………

34. Непрекъсната водна обвивка на Земята, окръжаваща всички континенти и острови се нарича: …………………………………………………………….

35. При повишаване на температурата относителната влажност на атмосферния въздуха се
……………………………………………………………

36. Довършете определението като напишете съответстващия термин – климат, прилив, денудация.

Определение   Термин
Оголването на скалите чрез отнасяне на разрушения материал е процесът

Многогодишния режим на времето на дадено място се нарича

Периодичното повишаване на водното равнище на океаните и моретата се нарича


37. Практическа задача по география на света На картата на света са означени с номера 10 литосферни плочи. Срещу номера напишете името на съответната литосферна плоча.


1. ……………………………….;
2. ………………………………;
3. ……………………………….;
4. ………………………………;
5. ……………………………….;
6. ……………………………….;
7. ………………………………;
 8. ………………………………;
9. ………………………………;
10. ……………………………